Fóraim Phoiblí ar cheist na Gaeilge i Luimneach agus Port Láirge

Beidh deis ag an bpobal todhchaí na Gaeilge i gceantar Luimnigh agus ceantar Phort Láirge a phlé le painéal de shaineolaithe ag seimineáir phoiblí an tseachtain seo chugainn. 

An Ghaeilge i do Cheantar: Do  Theanga, Do Phobal, Do Rogha, an teideal  atá ar na seimineáir seo atá á  eagrú ag Comhdháil Náisiúnta na  Gaeilge,ar an 21 Samhain i Luimneach,  agus ar 23 Samhain i nDún Garbhán.

Reáchtálfar an chéad cheann de na fóraim phoiblí seo sa Strand Hotel, i gCathair Luimnigh, ar 21 Samhain ag 7.30pm, agus beidh sin faoi stiúir an Chathaoirligh, Beirní Ní Chuinn (san íomha ar chlé) ó RTÉ Raidió na Gaeltachta.  

Déanfaidh Stiúrthóir Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge cur síos ar bhunú Gréasáin Ghaeltachta agus ceapadh pleananna gnímh áitiúla, faoi réir na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge. Tabharfaidh an Pleanálaí Teanga, Mait Ó Brádaigh, léargas praiticiúil maidir leis an dea-chleachtas ó thaobhna pleanála teanga de.  

Labhróidh Sinéad Ní Chonchúir ó ChraobhLuimnigh de Chonradh na Gaeilge, faoina struchtúir thacaíochtareatha atá ar fáil sa cheantar ó thaobh na Gaeilge de, mar a thagann an obair sin le príomhghnéithe na Straitéise, agus mar a bhainfear amach príomhsprioc na Straitéise – is é sin go mbeadh 250,000 cainteoir laethúil na Gaeilge ann le linn shaolré na Straitéise.

Ar an 23 Samhain ag 7.30pm, beidh Sorcha Ní Chéilleachair mar Chathaoirleach, ar an bhfóram poiblí i nDún Garbhán, áit a mbeidh Pádraig Mac Criostail agusMait Ó Brádaighag plé cúrsaí teanga mar atá thuas, agus áit a bpléifidh Cabrini De Barra, ó GhaeltachtnanDéise, natacaíochtaíatá ar fáil don Ghaeilge sa cheantar sin, agus na forbairtí a d’fhéadfaí a bhaint amach sna blianta romhainn.  

Ag labhairt dó faoi na seimineáir phoiblí, dúirt Pádraig Mac Criostail, Stiúrthóir Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge, “Is faoi na pobail áitiúla anois seilbh a ghlacadh ar na deiseanna do chur chun cinn na Gaeilge faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, na deiseanna atá ann ceantar ‘Gaeltacht gréasáin’ a bhunú agus a fhorbairt ach go háirithe. 

Léireofar tríd na seimineáir eolais atá á reáchtáil ag an gComhdháil na céimeanna chun tosaigh i dtaca le cur chun cinn na Gaeilge ar féidir le pobail a ghlacadh ar bhonn comhtháite.  Cuirfear béim sna seimineáir ar an tábhacht a bhaineann le bheith ag pleanáil agus ag obair i gcomhar lena chéile chun leas na Gaeilge agus na bpobal araon”.

Fóram iomlán oscailte a bheidh sna seimineáir seo, agus iad á reáchtáil go dátheangach.  Cuirfear gach deis ar fáil don phobal a dtuairimí a nochtadh i dtaobh na Straitéise, agus plé a dhéanamh ar dheiseanna chur chun cinn na Gaeilge faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge d’fhonn gréasáin Ghaeltachta láidre a bhunú agus a fhorbairt sa cheantar. Tabharfar deis freisin d’ionadaithe ó eagraíochtaí atá ag feidhmiú go háitiúil agus ó chomhlachtaí poiblí atá ag soláthar seirbhísí go díreach don phobal a bheith rannpháirteach san fhóram plé seo.

Beidh cead isteach chuig na seimineáir saor in aisce, ach iarrtar ar dhaoine clárú roimh ré trí ríomhphost a sheoladh go dtí maire@comhdhail.ie. Is féidir clár na hoíche a íoslódáil ag an nasc thíos:
An Ghaeilge i do Cheantar - Luimneach 21.11.11.pdf
An Ghaeilge i do Cheantar - Dún Garbhán 23.11.11.pdf

 

Corcaigh

Reáchtáil Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge seimineár poiblí i gCorcaigh an mhí seo caite, chun pobal na cathrach a chur ar an eolas faoi spriocanna na Straitéise, agus chun plean gnímh a chur le chéile i gcomhar le muintir na háite, chun na spriocanna sin a bhaint amach.  

“An Ghaeilge i do Cheantar: Do Theanga, Do Phobal, Do Rogha” an teideal atá ar an tsraith seimineár seo, agus beidh ócáidí eile ar siúl go luath sa Strand Hotel, Luimneach ar 21 Samhain, agus in Óstán na Páirce, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge ar 23 Samhain.

I measc na n-aoichainteoirí a labhair ag an seimineár i gCorcaigh, labhair Liam P. Ó Murchú ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, faoin dea-chleachtas pleanála teanga i gceantar uirbeach na riachtanais pleanála teanga sa cheantar áitiúil, mar a shonraítear iad faoin Straitéis.  Phléigh Liam Ó Rinn, Cathaoirleach Choiste Náisiúnta na Gaeilge de chuid an Chumainn Lúthchleas Gael (CLG), agus Jerry Ahern, Cathaoirleach Chraobh Niall Uí Chathasaigh de chuid Chomhaltas Ceoltóirí Éireann (CCÉ), na bealaí ar féidir leis an CLG agus CCÉ an Ghaeilge a chur chun cinn sa cheantar. 

Mar aon leis na haoichainteoirí thuas, bhí ionadaithe ón gComhairle Cathrach agus ón gComhairle Contae, chomh maith le hionadaithe ó eagraíochtaí Gaeilge atá an-ghníomhach sa cheantar ar nós Gael-Taca agus Cumann na bhFiann ag tabhairt léargais faoina gcláir oibre féin ó thaobh cur chun cinn na Gaeilge i gCathair agus i gContae Chorcaí sna blianta romhainn. Is féidir clár an tseimineáir a íoslódáil anseo, agus tá físeán a thaifeadadh ar an oíche ar fáil thíos:

Le linn an tseimineáir, taispeánadh físeán a dhéanann cur síos ar obair Ghlór Cheatharlach, agus a bhfuil bainte amach acu sa cheantar sin le 30 bliain anuas.  Tá an físeán sin le fáil thíos:

Ag caint faoin seimineár, deir Pádraig Mac Criostail, Stiúrthóir Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge: “Is í aidhm na seimineár poiblí seo ná eolas faoi dheiseanna cur chun cinn na Gaeilge faoin Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge ar bhonn comhtháite a scaipeadh ar mhuintir an cheantair d’fhonn gréasáin Gaeltachta láidre a bhunú agus a fhorbairt”.  

Ionas go mbainfear spriocanna na Straitéise amach, is cinnte gur gá go leor daoine a mhealladh i dtreo na Gaeilge.  Cuirfear fáilte roimh chách chuig na seimineáir seo, agus reáchtálfar an seimineár go hiomlán dátheangach chun an freastal is fearr a dhéanamh ar líon is mó daoine.  

Tá cead isteach chuig na seimineáir i Luimneach agus i nDún Garbhán saor in aisce, ach iarrtar ar dhaoine clárú roimh ré trí do chuid sonraí teagmhála a chur ar fáil do Chillian de Búrca, cillian@comhdhail.ie.  

Comhaid le hÍoslódáil:
Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge - PMC - MF2011.pdf
Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030.pdf
An Ghaeilge i do Cheantar - Luimneach 21.11.11.pdf
An Ghaeilge i do Cheantar - Dún Garbhán 23.11.11.pdf

© Gaelport.com

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214