buaiceanna2011

 Súil siar ar roinnt de bhuaicphointí na bliana do Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge.
 
  Seirbhísí Eolais na Comhdhála
  • Gradam Idirlín na hÉireann don láithreán gréasáin Gaeilge is fearr buaite ag Gaelport.com don dara bhliain as a chéile, agus ainmníodh Gaelport.com do Ghradam Digitieach na hÉireann.

  • Feidhmchlár d’fhóin chliste forbartha ag Gaelport.com.

  • 7,477 síntiúsóir d’EOLAS, ríomhiris leictreonach choicísiúil ó Gaelport.com.

  • 2,496 síntiúsóir don ríomhiris laethúil As Na Nuachtáin.

  • Athdhearadh ar leathanach baile Gaelport.com ina bhfuil béim bhreise curtha ar na meáin úra agus ar na cúig fhotha nuachta agus eolais  a fhoilsítear ar an suíomh gach lá.

  • Forbairt ar Fhéilire na Gaeilge ar Gaelport.com, seirbhís eolais ina bhfuil cur síos ar na himeachtaí Gaeilge atá ar siúl ar fud an domhain.

  • Forbairt ar an tseirbhís Fógraí Folúntais, seirbhís earcaíochta saor in aisce. Fógraíodh 97 post Gaeilge ar Gaelport.com sa bhliain 2011.

  • Forbairt ar an tseirbhís Foghlaim, seirbhís eolais maidir le cúrsaí traenála agus ranganna Gaeilge ar gach aon leibhéal.  Fógraíodh 75 cúrsa Gaeilge ar Gaelport.com i rith na bliana.

  • Forbairt leanúnach ar Gaelport.com ar na hardáin shóisialta dhigiteacha agus ábhar ilmheáin, físeáin agus grianghraif foilsithe ar YouTube, Facebook, Twitter agus Vimeo.

  • 931 síntiúsóir cláraithe do COGAR, seirbhís eolais leictreonach dírithe ar chraoltóirí raidió.

  • Colún rialta foilsithe in Foinse gach Céadaoin a thugann ardán don obair atá ar siúl in earnáil na Gaeilge.
 
  Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
  • Seoladh 5 aighneacht chuig comhlachtaí poiblí a bhí ag ullmhú dréachtscéimeanna teanga faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 le linn na bliana.

  • Eolas curtha ar fáil don phobal agus do chomhlachtaí poiblí maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

  • Feachtas poiblíochta chun an pobal a spreagadh chun seirbhísí trí Ghaeilge a úsáid.
 
  Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge
  • Reáchtáladh sraith de sheimineár poiblí, An Ghaeilge i do Cheantar: Do Theanga; Do Phobal; Do Rogha i Luimneach, i nDún Garbhán agus i gCorcaigh.  Thug na seimineáir seo deis don phobal a dtuairimí a nochtadh i dtaobh na Straitéise, agus plé a dhéanamh ar dheiseanna chur chun cinn na Gaeilge faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge d’fhonn gréasáin Ghaeltachta láidre a bhunú agus a fhorbairt ina gceantair féin.
 
  Stocaireacht
  • Ionadaíocht ghníomhach glactha ar an gCoiste Seasta ar an nGaeloideachas lena n-áirítear ionadaíocht ar an Meitheal Oibre ar Thaighde agus Seimineár Taighde a eagrú.

  • Páirt ghníomhach glactha san fheachtas chun Acht Teanga a bhaint amach do Thuaisceart Éireann.

  • Feachtas tacaíochta don Ghaeilge ag leibhéal na hArdteistiméireachta le linn Olltoghchán 2011, i measc páirtithe polaitiúla, iarrthóirí neamhspleácha agus an pobal i gcoitinne.

  • Feachtas tacaíochta don Ghaeilge le linn Thoghchán Uachtaránachta 2011 i measc iarrthóirí na hUachtaránachta.
   
  Fóram na nEagraíochtaí Bunmhaoinithe
  • Ghlac an Chomhdháil páirt lárnach i bhFóram na nEagraíochtaí Bunmhaoinithe chun dul i ngleic le hathruithe san earnáil, i gcomhar lena balleagraíochtaí, le heagraíochtaí bunhmhaoinithe eile agus leis an dá Stát.
 
  Buntáiste Breise na Gaeilge
  • D’fhreastail os cionn 1,400 dalta scoile ó 45 iar-bhunscoil ar sheimineáir Buntáiste Breise na Gaeilge.
 
  Cuireadh Chun Cainte
  • Cuireadh treoir phraiticiúil ar fáil i bhfoirm físeáin, treoirleabhar agus seimineáir chomhairleacha dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoi Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta ó 2012 ar aghaidh.  Is i gcomhar le Comhar na Múinteoirí Gaeilge a tugadh faoin tionscadal seo.

  Ceardlann Scileanna Raidió

  • Cuireadh Ceardlann Scileanna Raidió ar fáil i gcomhar le Raidió na Life dírithe ar eagraíochtaí Gaeilge agus ar dhaoine atá ag obair leis an nGaeilge sa phobal.
 
  Turas na bhFilí

  • Lánfhreastal ar ócáidí na féile malartaithe cultúir seo idir Éirinn agus Albain.  Cuireadh an-spéis arís i mbliana sa chomórtas filíochta dátheangaí a eagraíodh le linn na féile.
 
  An Fáinne
  • D’éirigh go maith le díolachán na bhFáinní Óir, Airgid agus Seanfháinní i rith na bliana, agus tháinig formhór na n-orduithe tríd an siopa ar líne, le hardú de bhreis agus 20% ar líon na bhfáinní a díoladh an bhliain roimhe sin.
 
  Bileoga Aifrinn
• D’éirigh go maith leis an tseirbhís Bileoga Aifrinn arís i mbliana.


Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214