Buaiceanna na Bliana 2012

Abhcóideacht agus Ionadaíocht

Seoladh 9 n-aighneacht chuig comhlachtaí poiblí a bhí ag ullmhú dréachtscéimeanna teanga faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 le linn na bliana.

Cuireadh eolas don phobal agus do chomhlachtaí poiblí maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Reáchtáladh feachtais fheasachta chun an pobal a spreagadh chun páirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin poiblí ar:

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
An tSamhail Nua Mhaoinithe don earnáil bhunmhaoinithe
Pholasaí Gaeilge RTÉ
Bhille na Gaeltachta 2012
Neamhspleáchas Oifig an Choimisinéara Teanga  

Chuige sin, reáchtáladh feachtais ar líne agus  bhí plé sna meáin chumarsáide agus rinneadh teagmháil le baill Thithe an Oireachtais agus páirtithe eile leasmhara.  Aighneachtaí chuimsitheach curtha ar fáil ag an gComhdháil ar na hábhair seo.

Ghlac an Chomhdháil páirt i nGrúpa Fócais de chuid na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir leis an gClár Tacaíochta Teaghlaigh. Plé leanúnach leis an Roinn agus le páirtithe leasmhara eile ar nós Comhluadar chun moltaí feabhais a chur chun cinn i leith an chláir.

Ionadaíocht ghníomhach glactha ar an gCoiste Seasta ar an nGaeloideachas lena n-áirítear ionadaíocht ar an Meitheal Oibre ar Thaighde.

Páirt ghníomhach glactha san fheachtas chun Acht Teanga a bhaint amach do Thuaisceart Éireann.

Ghlac an Chomhdháil páirt lárnach ar An Fóram chun dul i ngleic le hathruithe san earnáil, i gcomhar lena balleagraíochtaí, le heagraíochtaí bunhmhaoinithe eile agus leis an dá Stát.

Aighneacht réamhbhuiséid chuimsitheach curtha faoi bhráid An Aire Airgeadais, agus faoi bhráid an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le beartais airgeadais an Rialtais a d’fhéadfadh impleachtaí a bheith acu don Ghaeilge.

Páirt ghníomhach glactha ar an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Páirt ghníomhach glactha ar an gCoiste Stiúrtha den tionscadal taighde agus oiliúna de chuid INTEREG dar teideal Menter Iontach Nua.


Seirbhísí Digiteacha na Comhdhála 2012

Straitéis dhigiteach chuimsitheach curtha i gcrích agus é mar sprioc go mbeidh seirbhísí digiteacha Gaelport.com ar thús cadhnaíochta agus ar fáil ar gach ardán digiteach.

Gradam Óir buaite ag Gradaim na Meán Digiteacha don soláthar nuachta is fearr ar líne.

Le linn na bliana bhí forbairt leanúnach ar na sruthanna nuachta is mó ar Gaelport.com:

An Nuacht is Déanaí
:
Na scéalta is mó ó shaol na Gaeilge gach aon lá. Méadú 161% ar líon na gcuairteanna ar leathanaigh nuachta.

As na Nuachtáin: Achoimre laethúil ar na scéalta is mó a bhaineann leis an nGaeilge atá foilsithe sna meáin náisiúnta agus áitiúla. Méadú 140% ar líon na gcuairteanna ar ailt ó nuachtáin.

Folúntais:
seirbhís earcaíochta saor in aisce.  Méadú 30% ar líon na gcuairteanna ar fholúntais fógartha. 169 folúntas fógartha sa bhliain 2012.

Féilire:
Scéalta faoi na himeachtaí  is mó i saol na Gaeilge. Méadú 24% ar líon na gcuairteanna ar leathanaigh sa mhír seo. 358 imeacht fógartha saor in aisce.

Foghlaim:
Cur síos ar cúrsaí traenála agus ranganna Gaeilge ar gach aon leibhéal Méadú 300% ar líon na gcuairteanna ar leathanaigh faoi chúrsaí agus ranganna. 82 cúrsa Gaeilge fógartha sa bhliain 2012.

Gaelport.com Móibíleach seolta agus tá m.gaelport.com ar fáil ar gach fón cliste.

Athbhreithniú ar ríomhirisí na Comhdhála agus forbairtí beartaithe go luath sa bhliain 2013

7,040 síntiúsóir d’EOLAS, ríomhiris leictreonach choicísiúil ó Gaelport.com.
2,030 síntiúsóir don ríomhiris laethúil As Na Nuachtáin.

Forbairt leanúnach ar Gaelport.com ar na hardáin shóisialta dhigiteacha agus ábhar ilmheáin, físeáin agus grianghraif foilsithe ar YouTube (+236%), Facebook agus Twitter (+46%).

Rinneadh athstruchtúrú ar an tseirbhís eolais do chraoltóirí raidió ‘Cogar’ sna meáin dhigiteacha. Eolas úr ar chúrsaí raidió á scaipeadh ar Facebook (+5%) agus Twitter (+54%).   

#Gtuít: Eagraíodh ócáid dóibh siúd le spéis sa Ghaeilge agus sa teicneolaíocht chun gréasánú a dhéanamh lena chéile agus aithne pearsanta a chur orthu siúd a bhíonn ag glacadh páirte sna líonraí sóisialta trí mheán na Gaeilge.

Bhí Gaelport.com mar urraitheoir den chéad uair i mbliana ar an gcatagóir “Suíomh Gaeilge is Fearr” ag Gradaim Idirlín na hÉireann.

Buntáiste Breise na Gaeilge

D’fhreastail os cionn 1695 dalta ó  50 iar-bhunscoil ar sheimineáir Buntáiste Breise na Gaeilge sa bhliain 2012.  

Cuireadh Chun Cainte
Cuireadh treoir phraiticiúil ar fáil i bhfoirm físeáin, treoirleabhar agus seimineáir chomhairleacha dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoi Bhéaltriail Ghaeilge na Ardteistiméireachta ó 2012 ar aghaidh. Is i gcomhar le Comhar na Múinteoirí Gaeilge a tugadh faoin tionscadal seo.  Craoladh an clár seo ar TG4, agus fuair an físeán breis agus 45,000 cuairt ar YouTube aimsir na mbéaltrialach.

Céim Chun Tosaigh: Ag Obair le Gaeilge
Cuireadh an pacáiste gairmthreorach seo i dtoll a chéile ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge do dhaltaí atá sa tsraith shinsearach ag an dara leibhéal ar fud na tíre.  Cuireann an pacáiste seo eolas ar fáil maidir le cúrsaí tríú leibhéil, deiseanna oiliúna agus na deiseanna éagsúla a bheidh ar fáil do scoláirí tar éis na scrúduithe Ardteiste agus A leibhéil.

Turas na bhFilí
Lánfhreastal ar ócáidí na féile malartaithe cultúir seo idir Éirinn agus Albain. Cuireadh an-spéis arís i mbliana sa chomórtas filíochta  a eagraíodh le linn na féile.

An Fáinne
D’éirigh go maith le díolachán na bhFáinní Óir, Airgid agus Seanfháinní i rith na bliana, agus tháinig formhór na n-orduithe tríd an siopa ar líne. 

Bileoga Aifrinn
D’éirigh go maith leis an tseirbhís Bileoga Aifrinn arís i mbliana agus tacaíocht á chur ar fáil do sheirbhísí lánGhaeilge i 43 paróiste timpeall na tíre.

Ciorcal Comhrá

Reáchtáladh dhá shraith den Chiorcal Comhrá Cois Teallaigh le linn na bliana le freastal ar breis agus 25 rannpháirtithe.

 

 


Buaiceanna na Bliana 2011
Buaiceanna na Bliana, 2010

Buaiceanna na Bliana 2009

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214