Cuireadh Chun Cainte

Treoir phraiticiúil ó Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus ó Chomhar na Múinteoirí Gaeilge atá sa chlár ‘Cuireadh Chun Cainte,’ atá curtha i láthair ag Marcus Lamb, dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoi Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta ó 2012 ar aghaidh. 

Beidh dúshlán ag baint leis an siollabas nua a thiocfaidh i bhfeidhm don Ardteistiméireacht sa bhliain 2012.  Scrúdú comónta don Ghnáthleibhéal agus don Ardleibhéal a bheidh ann agus beidh sé dúshlánach freastal ar riachtanais daltaí ag gach leibhéal cumais. Ó 2012 ar aghaidh, beidh 40% de mharcanna ag brath ar an mbéaltriail leasaithe agus beidh na marcanna seo le gnóthú i dtréimhse ghairid ama, a mhairfidh thart ar 15 nóiméad.
 
Tá ceithre mhír sa bhéaltriail: Fáiltiú, Léamh na Filíochta, Cur síos ar Shraith Pictiúr agus Comhrá.  Tugann an DVD seo eolas duit ar gach mír den bhéaltriail chomónta do dhaltaí atá ag tabhairt faoin ngnáthleibhéal nó faoin ardleibhéal.   
 
Tugann an clár seo léargas do mhúinteoirí agus do dhaltaí ar cad le bheith ag súil leis sa scrúdú agus cén struchtúr a bheidh air. Cuirfidh an ghné seo na daltaí ar a suaimhneas agus iad ag ullmhú don scrúdú.  Tá an clár seo oiriúnach do dhaltaí ag gach leibhéal cumais mar go mbeidh comhairle phraiticiúil ann maidir le conas na botúin choitianta a sheachaint agus le cumarsáid éifeachtach a dhéanamh leis an scrúdaitheoir.  Tá cuid den chlár dírithe ar dhaltaí a bhfuil Gaeilge líofa acu le cuidiú leo cur lena líofacht, lena stór focal agus lena scileanna cumarsáide roimh an scrúdú.
 
Tá lámhleabhar, agus cártaí sracfhéachana ar fáil ar an DVD mar chúnamh do mhúinteoirí agus do dhaltaí, chomh maith le taifead den láithreoir, Marcus Lamb ag léamh na ndánta. Is féidir na hábhair a phriontáil ón DVD féin, nó a íoslódáil ó www.gaelport.com/cuireadhchuncainte  

Tá an pacáiste teagaisc seo oiriúnach do mhúinteoirí agus do dhaltaí araon agus tá sé feiliúnach do scoileanna atá lonnaithe sa Ghaeltacht, Gaelcholáistí agus scoileanna a bhfuil an Béarla mar mheán teagaisc iontu. 
 
Cuireadh cóip amháin de Chuireadh Chun Cainte amach chuig gach scoil sa tír an tseachtain dar tús 03 Deireadh Fómhair 2011.

Lámhleabhair

Cuireadh Chun Cainte - An Comhrá - Áiseanna don Mhúinteoir.pdf
Cuireadh Chun Cainte - Cuir Síos ar Shraith Pictiúr - Áiseanna don Mhúinteoir.pdf
Cuireadh Chun Cainte - Cur Síos ar Shraith Pictiúr - Áiseanna don Dalta.pdf
Cuireadh Chun Cainte - Lámhleabhar an Dalta.pdf
Cuireadh Chun Cainte - Léamh na Filíochta.pdf
Cuireadh Chun Cainte - Na Briathra - Áiseanna don Dalta.pdf
                 Cuireadh Chun Cainte - Na Briathra - Áiseanna don Mhúinteoir.pdf

Ábhair ó na Ceardlanna[Eanáir 2012]
An Scrúdú Béil 2012.pdf
Ceardlann - Plean 10 seachtaine ábhar breise.pdf
Tascanna agus Moltaí Sraith Pic 2012.pdf

Cuireadh Chun Cainte – 26 Nóiméad

Géibheann le Caitlín MaudeMo Ghrá-sa (Idir Lúibíní) le Nuala Ní Dhomhnaill

Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne

An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin

An Spailpín Fánach

 

Is le cúnamh maoinithe ó Fhoras na Gaeilge, ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, agus ó Líonraí Profisiúnta Múinteoirí a chuir Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Comhar na Múinteoirí Gaeilge an áis teagaisc seo ar fáil.

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214