Ionadaíocht agus Comhpháirtíocht

Glacann An Chomhdháil ionadaíocht ar choistí náisiúnta agus idirnáisiúnta a phléann réimse leathan ceisteanna teanga.

An Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

Bhí ról lárnach ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge an tAlt faoinar bunaíodh COGG a fháil isteach san Acht Oideachais 1998 agus in aontú struchtúr na Comhairle leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta ina dhiaidh sin.

Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta faoi fhorálacha Alt 31 den Acht Oideachais, 1998 tar éis feachtais a chuir Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, Gaelscoileanna, agus Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta ar bun le go mbeadh sainstruchtúr ann le freastal a dhéanamh ar riachtanais oideachais na scoileanna Gaeltachta agus na scoileanna lán-Ghaeilge.

Tá feidhmeanna maidir le múineadh na Gaeilge i scoileanna eile na tíre ag an gComhairle chomh maith.

Tá Tuilleadh eolais faoi COGG ar fáil anseo

Grúpa Comhordaithe ar Acht na Gaeilge Tuaisceart Éireann

Tá Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge mar bhall bunaidh den Ghrúpa Comhordaithe ar Acht na Gaeilge Tuaisceart Éireann.  Tá an grúpa seo atá faoi chathaoirleacht POBAL ann le comhoibriú ar bhonn uile-Éireann a chothú i measc na n-eagrais chur chun cinn na Gaeilge agus pobal na Gaeilge araon le samhail reachtaíochta soiléir agus comhaontaithe, lena n-áirítear cuinsí ar leith na Gaeilge ó thuaidh chomh maith leis an chleactas is fearr idirnáisiúnta, a chur chun tosaigh maidir le hAcht na Gaeilge do Thuaisceart Éireann. 

Oibríonn an grúpa seo ar íomhá na Gaeilge a ardú agus ceist Acht na Gaeilge ar chur chun tosaigh i gcónaí ar an gclár polaítíochta thuaidh agus theas trí stocaireacht thar ceann phobal na Gaeilge le Rialtas na hÉireann agus na Breataine, le baill de Thionól Thuaisceart Éireann, leis na páirtithe polaitíochta, agus leis an earnáil phoiblí ar mhaithe leis an teanga.

Is iad seo leanas na baill uile den ghrúpa:

 • POBAL
 • Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge
 • Conradh na Gaeilge
 • Comhairle na Gaelscolaíochta
 • Glór na nGael An Fóram

An Fóram Scoilphobail

Comhfhiontar atá sa bhFóram Scoilphobal idir Comhairle na Gaelscolaíochta, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, Comhluadar, Forbairt Naíonraí Teo., Gaelscoileanna Teo. agus Iontaobhas na Gaelscolaíochta. 

Tá sé mar aidhm ag an bhFóram polasaí dea-chleachtas d’fhorbairt chomhlántach an phobail thart timpeall ar an scoil lánGhaeilge ar fud fad oileán na hÉireann a dhréachtadh, a aontú agus a chur i bhfeidhm.  Trí chomhpháirtíocht idir na balleagraíochtaí dírítear ar thacaíochtaí riachtanacha a sholáthar do na scoileanna agus do na pobail scoile ar mhaithe leis an dátheangachas a chur chun cinn sa tsochaí.

Túsphointe agus fóram plé atá sa bhFóram Scoilphobail chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann leis an nGaeilge a chur chun cinn mar theanga bheo labhartha agus leis an mbearna idir cumas agus úsáid na Gaeilge i measc an phobail a laghdú trí chomhphleanáil, chomhaontú spriocanna agus cur i bhfeidhm comhpháirteach.

Tugtar léargas beag thíos ar réimse oibre an Fhóraim:

 • Sainmhíniú agus tuiscint a fhorbairt agus a phoibliú ar céard is Scoilphobal ann (nó comhionann de théarma)
 • Taighde a dhéanamh ar mhianta an phobail thart timpeall na scoile agus anailís a dhéanamh air.
 • Spriocanna gear, meán agus fadtéarmacha a leagan amach, ar bhonn chomhpháirtíochta agus le páirtnéirí eile cuí sna pobail áitiúla.
 • Plean Margaíochta a fhorbairt Seiminéir a reachtáil ar an téama Scoilphobal.
 • Clár feasachta atá dírithe ar lucht na h-idirbhliana ar úsáid na Gaeilge a leathnú chun buntáistí an tumoideachais, agus roghanna gaelscolaíochta a phoibliú agus chun dul i bhfeidhm ar chinneadh coinsiasach an pháistí smaoineamh go cruthaitheach. 
 • Comhoibriú trasteorann a bhaint amach trí fheidhmiú tionscadail éagsúla.   

An Coiste Comhairleach Oideachais

Tá Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge mar bhall den Choiste Comhairleach Oideachais. 

Fóram plé, faoi chathaoirleacht Fhoras na Gaeilge, atá sa choiste seo ar mhórcheisteanna churaclam na Gaeilge sa chóras oideachais a thagann chun cinn tríd an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

Is iad na geallsealbhóirí gaeloideachais seo leanas atá mar bhall den Choiste Comhairleach Oideachais:

 • An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta
 • Comhar na Múinteoirí Gaeilge
 • Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge
 • Conradh na Gaeilge
 • Gael-Linn
 • Gaelscoileanna Teo.
 • Forbairt Naíonraí Teoranta
 • Foras na Gaeilge

Comhpháirtíocht agus Comhoibriú

Tá sé mar fheidhm ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge comhpháirtíocht a chothú lenár ngeallsealbhóirí agus cur chuige comhtháite le réimse leathan eagras ag gach leibhéal a chur chun cinn ar mhaithe le leas na Gaeilge.

Déanann an Chomhdháil obair/tograí i gcomhpháirt leis na grúpaí seo a leanas:

An Roinn Pobail, Tuaithe & Gaeltachta
Foras na Gaeilge
Oifig an Choimisinéara Teanga
Coimisiún Craolacháin na hÉireann
Comhairle nan Leabhraichean
Meitheal Forbartha na Gaeltachta
Comhairle na nÓg
Cumann na Gàidhlige
Fóram na Gaeltachta
Glór na nGael
Gaillimh le Gaeilge
Club Sonas
Raidió Rí Rá
Raidió na Life
Raidió Fáilte
Fiontar
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Pobal
Forbairt Naíonraí Teo
Comhairle na Gaelscolaíochta
Altram
An t-Áis Aonad
Forbairt Feirste
Iontaobhas Ultach
Coláiste na Tríonóide,Baile Átha Cliath

Tá an Chomhdháil cláraithe leis na cumainn agus na hinstitiúidí seo a leanas:

NSAI  
Institute of Public Administration
Irish Business and Employers Confederation (IBEC)
Irish Management Institute (IMI) 
Small Firms Association (SFA)
Institute of Project Management Ireland
The Wheel 
Irish Internet Association (IIA)

Catagóir:

Deireadh Ré - Scor Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge

Dáta Foilsithe - 15/07/2014 7:00:00
Deireadh Ré - Scor Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge
I mí Eanáir na bliana seo d’fhógair Foras na Gaeilge torthaí an phróisis chuíchóirithe d’earnáil dheonach na Gaeilge inar ainmníodh sé cheanneagraíocht a mhaoineofar amach anseo faoin struchtúr nua a tháinig i bhfeidhm ar 01 Iúil 2014.  

Ar Lean »
Catagóir:

ESG le scor

Dáta Foilsithe - 01/10/2013 12:20:00
ESG le scor
Ag cruinniú urghnách an Satharn seo caite, chinn Bord Stiúrtha Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta (ESG) go ndéanfaí an eagraíocht a scor. 

Ar Lean »
Catagóir:

Critéir Pleanála Teanga fógartha

Dáta Foilsithe - 24/09/2013 11:41:00
Critéir Pleanála Teanga fógartha
Tá na critéir pleanála teanga faoi Alt 12 d’Acht na Gaeltachta 2012 fógartha ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an tseachtain seo.  Bainfear leas as na critéir seo chun measúnú a dhéanamh ar na pleananna teanga a ullmhófar do na Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta, do na Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus do na Líonraí Gaeilge. 

Ar Lean »
Catagóir:

Comhairle Contae Chiarraí ag dréachtú an tríú scéim teanga

Dáta Foilsithe - 18/09/2013 12:04:00
Comhairle Contae Chiarraí ag dréachtú an tríú scéim teanga

Tá Comhairle Contae Chiarraí ag lorg tuairimí ón bpobal maidir leis na seirbhísí a chuireann na hÚdaráis Áitiúla i gCiarraí ar fáil dá custaiméirí trí mheán na Gaeilge.

Ar Lean »

Catagóir:

€ 3.4M do Lárionad Gaeltachta

Dáta Foilsithe - 16/09/2013 10:58:00
€ 3.4M do Lárionad Gaeltachta

Tá pleananna fógartha inniu chun Lárionad Forbartha Gaeilge agus Gaeltachta a fhorbairt i mBaile an Fheirtéaraigh i gContae Chiarraí. Cosnóidh an t-ionad seo, ina mbeidh achar de 1,400 méadar cearnach, suas le €3.4M. 

Ar Lean »

Catagóir:

Todhchaí éiginnte d'ESG

Dáta Foilsithe - 16/09/2013 10:15:00
Todhchaí éiginnte d'ESG

Impleachtaí tromchúiseacha i ndán d’Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta.

Ar Lean »

Catagóir:

Comhairle Ceantair Mhachaire Fíolta ag lorg tuairimí maidir lena beartas Gaeilge

Dáta Foilsithe - 12/09/2013 15:22:00
Comhairle Ceantair Mhachaire Fíolta ag lorg tuairimí maidir lena beartas Gaeilge

Ionchur an phobail de dhíth maidir le dréachtbheartas Gaeilge na Comhairle

Ar Lean »

Catagóir:

Éiteas na Gaeilge slán faoin dréacht-Bhille oideachais

Dáta Foilsithe - 10/09/2013 12:01:00
Éiteas na Gaeilge slán faoin dréacht-Bhille oideachais

Cosnófar sainmheon teanga scoileanna lánGhaeilge faoin mBille Oideachais (Ligean Isteach ar Scoil) 2013 ach tá imní léirithe maidir le himpleachtaí an Bhille ar chumas agus eispéireas na ngaelscoileanna.

Ar Lean »

Catagóir:

Soiniciúlacht, cur i gcéill agus an mhéar fhada - a deir an Coimisinéir Teanga

Dáta Foilsithe - 10/09/2013 11:50:00
Soiniciúlacht, cur i gcéill agus an mhéar fhada - a deir an Coimisinéir Teanga

Cur síos ar an mbealach a dhéileáil an Stát leis an nGaeilge ag tréimhsí difriúla i stair an Stáit.  Rinne an  Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, cur síos ar thaighde nua óna OIfig agus é ag seoladh Coláiste na hÉireann, institiúid úr tríú leibhéal leis an gcomhlacht Gaelchultúr. 

Ar Lean »

Catagóir:

Scéim teanga úr d'Aerfort Bhaile Átha Cliath

Dáta Foilsithe - 05/09/2013 12:48:00
Scéim teanga úr d'Aerfort Bhaile Átha Cliath

Tá an chéad scéim teanga seolta ag Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath (ÚABÁC).

Ar Lean »

Catagóir:

Ainmniúchán Chomhairle Contae Dhún na nGall do Bhord Údarás na Gaeltachta

Dáta Foilsithe - 27/08/2013 12:20:00
Ainmniúchán Chomhairle Contae Dhún na nGall do Bhord Údarás na Gaeltachta

D’fhógair an Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D. go bhfuil Daithí Alcorn, an té a d’ainmnigh Comhairle Contae Dhún na nGall, ceaptha aige ar bhord Údarás na Gaeltachta.

Ar Lean »

Catagóir:

Dhá chomhlacht phoiblí ag ullmhú an tríú scéim teanga

Dáta Foilsithe - 27/08/2013 12:11:00
Dhá chomhlacht phoiblí ag ullmhú an tríú scéim teanga

Tá an Coimisinéir Cosanta Sonraí agus Óglaigh na hÉireann ag lorg tuairimí ón bpobal i láthair na huaire maidir leis na seirbhísí a chuireann siad ar fáil trí mheán na Gaeilge dá gcustaiméirí.

Ar Lean »

Catagóir:

Iarratas ar Aighneachtaí - CIÉ

Dáta Foilsithe - 12/08/2013 11:27:00
Iarratas ar Aighneachtaí - CIÉ

Tá sé i gceist ag Córas Iompair Éireann, CIÉ (Bus Éireann, Bus Átha Cliath & Iarnród Éireann) scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Ar Lean »

Catagóir:

Cás drochriaracháin a bhí i dteip Pharlaimint na hEorpa a láithreán gréasáin a chur ar fáil i nGaeilge

Dáta Foilsithe - 07/08/2013 13:57:00
Cás drochriaracháin a bhí i dteip Pharlaimint na hEorpa a láithreán gréasáin a chur ar fáil i nGaeilge

Tar éis don Ombudsman Eorpach gearán i gcoinne Pharlaimint na hEorpa a rinne an Dr Pádraig Ó Laighin a fhiosrú, chinn sé gur chás drochriaracháin a bhí i gceist.

Ar Lean »

Catagóir:

Tuarascáil ar fheidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge foilsithe

Dáta Foilsithe - 06/08/2013 11:56:00
Tuarascáil ar fheidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge foilsithe

D’fhoilsigh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta tuarascáil ar dhúl chun cinn faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 ar 23 Iúil.

Ar Lean »

Catagóir:

Deireadh curtha le scéim fhóirdheontais na Naíonraí

Dáta Foilsithe - 06/08/2013 11:46:00
Deireadh curtha le scéim fhóirdheontais na Naíonraí

Ag deireadh mhí Mheithimh, chinn Bord Fhoras na Gaeilge go gcuirfí deireadh leis an scéim fhóirdheontais do naíonraí atá á riaradh ag Forbairt Naíonraí Teoranta (FNT) ó 1999. 

Ar Lean »

Catagóir:

An Roinn Cosanta ag dréachtú an tríú scéim teanga

Dáta Foilsithe - 06/08/2013 10:52:00
An Roinn Cosanta ag dréachtú an tríú scéim teanga

Tá An Roinn Cosanta ag lorg tuairimí ón bpobal i láthair na huaire maidir leis na seirbhísí a chuirtear ar fáil dá custaiméirí trí mheán na Gaeilge.

Ar Lean »

Catagóir:

Feachtas i gcoinne ciorruithe ag Comharchumainn agus Eagrais Phobail

Dáta Foilsithe - 26/07/2013 14:43:00
Feachtas i gcoinne ciorruithe ag Comharchumainn agus Eagrais Phobail

Tá feachtas curtha sa siúl ag Comhlachas na gComharchumann Gaeltachta agus comhlachtaí pobail Gaeltachta chun dul i ngleic le ciorruithe sa mhaoiniú atá ar fáil faoi láthair do chomharchumainn agus do chomhlachtaí pobail sna Gaeltachtaí. 

Ar Lean »

Catagóir:

Aerfort na Sionainne ag lorg tuairimí maidir lena bheartas Gaeilge

Dáta Foilsithe - 11/03/2013 16:55:00
Aerfort na Sionainne ag lorg tuairimí maidir lena bheartas Gaeilge

Tá Aerfort na Sionainne ag lorg tuairimí ón bpobal i láthair na huaire maidir leis na seirbhísí a chuirtear ar fáil trí mheán na Gaeilge dá chustaiméirí.

Ar Lean »

Catagóir:

Scéim Teanga úr do Chomhairle Contae Átha Cliath Theas

Dáta Foilsithe - 11/03/2013 16:22:00
Scéim Teanga úr do Chomhairle Contae Átha Cliath Theas
Seoladh Scéim Teanga Chomhairle Contae Átha Cliath Theas ar an Mháirt, 5 Márta.

Ar Lean »
Catagóir:

Iarratas ar Aighneachtaí - Údaráis Áitiúla Dhún na nGall

Dáta Foilsithe - 07/03/2013 7:00:00
Iarratas ar Aighneachtaí - Údaráis Áitiúla Dhún na nGall

Tá sé i gceist ag Údaráis Áitiúla Dhún na nGall, ar a bhfuil Comhairle Contae Dhún na nGall agus Comhairlí Baile Bhun Dobhráin, Bhun Cranncha, Bhéal Átha Seanaidh agus Leitir Ceanainn, scéim nua a dhréachtú de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. 

Ar Lean »

Catagóir:

An Roinn Gaeltachta le caighdeán na Gaeilge sa státseirbhís a fheabhsú

Dáta Foilsithe - 26/02/2013 9:57:00
An Roinn Gaeltachta le caighdeán na Gaeilge sa státseirbhís a fheabhsú

Soláthróidh An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta oiliúint sa Ghaeilge agus tástáil inniúlachta do bhaill na státseirbhíse.

Ar Lean »

Catagóir:

Aighneachtaí á lorg – Dara scéim teanga na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí

Dáta Foilsithe - 26/02/2013 9:40:00
Aighneachtaí á lorg – Dara scéim teanga na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí

Tá An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ag lorg tuairimí ón bpobal i láthair na huaire maidir leis na seirbhísí a chuireann siad ar fáil trí mheán na Gaeilge dá gcustaiméirí.

Ar Lean »

Catagóir:

“Deis le tapú ag an Rialtas anois sólás a thabhairt do bhuairt Phobal na Gaeltachta”, a deir aoichainteoirí Thóstal na Gaeilge 2013

Dáta Foilsithe - 18/02/2013 16:01:00
“Deis le tapú ag an Rialtas anois sólás a thabhairt do bhuairt Phobal na Gaeltachta”, a deir aoichainteoirí Thóstal na Gaeilge 2013
Is gearr go mbeidh próiseas pleanála teanga á leagan amach i dtrí limistéar Gaeltachta, ach is mór iad na dúshláin agus na constaic a bheidh le sárú ag na grúpaí pobail, dar le hionadaithe ó Ghaeltachtaí ar fud na tíre a labhair ag Tóstal na Gaeilge 2013, a thionól Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn, 16 Feabhra 2013.

Ar Lean »
Catagóir:

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 - Dara scéim na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí

Dáta Foilsithe - 14/02/2013 11:04:00
Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 - Dara scéim na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí

Tá sé i gceist ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an dara scéim teanga a dhréachtú de réir Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Ar Lean »

Catagóir:

Aighneachtaí á lorg – Údarás Craolacháin na hÉireann

Dáta Foilsithe - 13/02/2013 16:35:00
Aighneachtaí á lorg – Údarás Craolacháin na hÉireann

Tá sé i gceist ag Údarás Craolacháin na hÉireann scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. 

Ar Lean »

Catagóir:

Aighneachtaí á lorg ag Bord Gáis Éireann

Dáta Foilsithe - 12/02/2013 12:25:00
Aighneachtaí á lorg ag Bord Gáis Éireann

Tá sé i gceist ag Bord Gáis Éireann scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. 

Ar Lean »

Catagóir:

An dara scéim teanga á dhréachtadh ag Coiste Gairmoideachais Chontae an Chláir

Dáta Foilsithe - 11/02/2013 14:26:00
An dara scéim teanga á dhréachtadh ag Coiste Gairmoideachais Chontae an Chláir

Tá sé i gceist ag Coiste Gairmoideachais Chontae an Chláir an dara scéim teanga acu a dhréachtadh de réir Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Ar Lean »

Catagóir:

Aighneachtaí á lorg - An Bord Bia

Dáta Foilsithe - 08/02/2013 16:36:00
Aighneachtaí á lorg - An Bord Bia

Tá sé i gceist ag an Bord Bia scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Ar Lean »

Catagóir:

Aighneachtaí á lorg – Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Dáta Foilsithe - 29/01/2013 15:15:00
Aighneachtaí á lorg – Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Tá ceithre comhlacht phoiblí, An Bord Bia, Údarás Craolacháin na hÉireann, Coiste Gairmoideachais Chontae an Chláir agus Bord Gáis Éireann, ag lorg tuairimí ón bpobal i láthair na huaire maidir leis na seirbhísí a chuireann siad ar fáil trí mheán na Gaeilge dá gcustaiméirí.

Ar Lean »

Catagóir:

Ceist na Gaeilge i gCáinaisnéis 2013

Dáta Foilsithe - 20/11/2012 7:28:00
Ceist na Gaeilge i gCáinaisnéis 2013

Tá Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, an scátheagraíocht ar na heagrais dheonacha Gaeilge ag áitiú ar an Rialtas machnamh géar a dhéanamh ar cheisteanna na Gaeilge i gCáinaisnéis 2013, agus tacaíocht a léiriú don Ghaeilge agus don Ghaeltacht.  

Ar Lean »

Catagóir:

“Tacaíocht Phraiticiúil de dhíth ó theaghlaigh Ghaeilge anois"

Dáta Foilsithe - 27/04/2012 13:49:00
“Tacaíocht Phraiticiúil de dhíth ó theaghlaigh Ghaeilge anois

Fáiltíonn Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge roimh an dul chun cinn atá déanta faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge le fógairt an Chláir Tacaíochta Teaghlaigh agus Próiseas Pleanála Teanga sa Ghaeltacht.

Ar Lean »

Catagóir:

Aighneachtaí á lorg -Comhairle Chontae Chill Mhantáin

Dáta Foilsithe - 08/03/2012 16:32:00
Aighneachtaí á lorg -Comhairle Chontae Chill Mhantáin

Dréacht-scéim á hullmhú ag Údaráis Áitiúla Chill Mhantáin.

Ar Lean »

Catagóir:

Dónal Ó Braonáin, OÉ Gaillimh le Tóstal na Gaeilge a oscailt go hoifigiúil

Dáta Foilsithe - 09/01/2012 15:25:00
Dónal Ó Braonáin, OÉ Gaillimh le Tóstal na Gaeilge a oscailt go hoifigiúil

Tá sé fógartha ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge inniu go ndéanfaidh Príomhfheidhmeannach Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, an tUasal Dónall Ó Braonáin, Tóstal na Gaeilge 2012 a oscailt go hoifigiúil Dé Sathairn seo chugainn. 

Ar Lean »

Catagóir:

Scéim Ghaeilge – An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

Dáta Foilsithe - 16/12/2011 15:57:00
Scéim Ghaeilge – An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

Tá faoin Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a chéad Scéim Ghaeilge a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é príomhaidhm an Achta cinntiú go mbeidh fáil níos fearr ar sheirbhísí poiblí i nGaeilge agus iad a bheith ar chaighdeán níos airde.

Ar Lean »

Catagóir:

Clár de Chainteoirí Náisiúnta agus Idirnáisiúnta fógartha do Thóstal na Gaeilge 2012

Dáta Foilsithe - 13/12/2011 11:45:00
Clár de Chainteoirí Náisiúnta agus Idirnáisiúnta fógartha do Thóstal na Gaeilge 2012

Tionólfar Tóstal na Gaeilge 2012 Dé Sathairn, 14 Eanáir 2012, in Óstán an Hilton, Plás Charlemont, Baile Átha Cliath 2.  Is comhdháil débhliantúil atá sa Tóstal ag a mbailíonn pobail Ghaeilge na tíre agus cairde na teanga lena chéile chun plé a dhéanamh ar mhór nithe an lae i dtaobh na Gaeilge. 

Ar Lean »

Catagóir:

Iarratas ar Aighneachtaí faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Dáta Foilsithe - 25/11/2011 11:41:00
Iarratas ar Aighneachtaí faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Dréachtscéim á hullmhú ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige

Ar Lean »

Catagóir:

Comhairle Ceantair Mhachaire Fíolta ag lorg tuairimí maidir lena mbeartas Gaeilge

Dáta Foilsithe - 10/11/2011 14:59:00
Comhairle Ceantair Mhachaire Fíolta ag lorg tuairimí maidir lena mbeartas Gaeilge

Tá Comhairle Ceantair Mhachaire Fíolta i mbun comharliúcháin maidir lena mbeartas Gaeilge. Is mian leis an gComhairle Ceantair tuairimí réimse leathan daoine a fháil lena chinntiú go bhfuil an beartas praiticiúil agus cuiditheach. 
 

Ar Lean »

Catagóir:

Aighneachtaí á lorg – An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

Dáta Foilsithe - 27/10/2011 9:40:00
Aighneachtaí á lorg – An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

Tá an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ag dréachtadh a dara scéim de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Ar Lean »

Catagóir:

Tacaíocht léirithe ag iarrthóirí na hUachtaránachta don Ghaeilge

Dáta Foilsithe - 24/10/2011 15:08:00
Tacaíocht léirithe ag iarrthóirí na hUachtaránachta don Ghaeilge
Léirigh iarrthóirí na hUachtaránachta a dtacaíocht don Ghaeilge i litir chuig eagarthóirí na nuachtáin náisiúnta agus réigiúnacha inniu. 

Ar Lean »
Catagóir:

An tOrdú Logainmneacha (Contae Chorcaí seachas na ceantair Ghaeltachta)

Dáta Foilsithe - 18/10/2011 12:40:00
An tOrdú Logainmneacha (Contae Chorcaí seachas na ceantair Ghaeltachta)

Faoi fhorálacha Chuid 5 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, tá sé i gceist ag an gCoimisiún Logainmneacha comhairle a thabhairt don Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Jimmy Deenihan, TD, ordú logainmneacha a dhéanamh chun leaganacha oifigiúla Gaeilge de logainmneacha Chontae Chorcaí (seachas na ceantair Ghaeltachta) a dhearbhú.

Ar Lean »

Catagóir:

An tSeirbhís Chúirteanna - Cuireadh chun Aighneachtaí a dhéanamh (Ráiteas Straitéise 2012-2014)

Dáta Foilsithe - 17/08/2011 15:58:00
An tSeirbhís Chúirteanna - Cuireadh chun Aighneachtaí a dhéanamh (Ráiteas Straitéise 2012-2014)

Tá Plean Stratéiseach Trí Bhliana nua á ullmhú ag an Seirbhís Chúirteanna le chur faoi bhráid an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais i mí na Samhna 2011.

Ar Lean »

Catagóir:

Coimisinéir Teanga le ceapadh sa Bhreatain Bheag

Dáta Foilsithe - 11/07/2011 15:48:00
Coimisinéir Teanga le ceapadh sa Bhreatain Bheag
Cuireadh rialachán i bhfeidhm sa Bhreatain Bheag an 29 Meitheamh chun tús a chur leis an bpróiseas Coimisinéir Teanga a cheapadh.


Ar Lean »
Catagóir:

Fáiltíonn An Chomhdháil roimh “mholtaí praiticiúla ciallmhara” an Choimisinéara Teanga

Dáta Foilsithe - 05/07/2011 12:38:00
Fáiltíonn An Chomhdháil roimh “mholtaí praiticiúla ciallmhara” an Choimisinéara Teanga

Fáiltíonn Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge roimh thuairisc an Choimisinéara Teanga a foilsíodh inniu i dtaca le hAthbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.  Tagann an t-athbhreithniú ar an Acht seo leis an athbhreithniú atá á dhéanamh ar an tseirbhís phoiblí i gcoitinne, agus tá sé mar mhír ar Chlár an Rialtais 2011-2016. 

Ar Lean »

Catagóir:

Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla

Dáta Foilsithe - 05/07/2011 12:27:00
Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla

Tá tráchtaireacht ar fheidhm phraiticiúil agus ar oibriú fhorálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 foilsithe ag Oifig an Choimisinéara Teanga ag tráth a bhfuil súil le hathbhreithniú ar an reachtaíocht sin mar chuid de chlár an Rialtais. Cothrom an ama seo cúig bliana ó shin a tháinig forálacha an Achta i bhfeidhm go hiomlán.

Ar Lean »

Catagóir:

Aighneachtaí á lorg- An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

Dáta Foilsithe - 22/06/2011 15:00:00
Aighneachtaí á lorg- An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh.
Tá sé i gceist ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde.

Ar Lean »
Catagóir:

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 - Dara scéim ESB

Dáta Foilsithe - 04/04/2011 10:02:00
Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 - Dara scéim ESB

Tá sé i gceist ag an ESB an dara scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003.  Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh siad ar chaighdeán níos airde.

Ar Lean »

Catagóir:

Aighneachtaí á lorg - Údaráis Áitiúla Chill Dara

Dáta Foilsithe - 01/04/2011 9:23:00
Aighneachtaí á lorg - Údaráis Áitiúla Chill Dara

Tá sé i gceist ag Údaráis Áitiúla Chill Dara Scéím na Gaeilge a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Ácht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh siad ar chaighdeán níos airde.

Ar Lean »

Catagóir:

Tuarascáil an Choimisinéara Teanga

Dáta Foilsithe - 24/03/2011 10:04:00
Tuarascáil an Choimisinéara Teanga

Tá léiriú neamhbhalbh tugtha i dtuarascáil an Choimisinéara Teanga, Seán Ó Cuirreáin, ar na fadhbanna atá roimh an rialtas nua má tá fonn orthu a chlár oibre don Ghaeilge a chur i gcrích.

Ar Lean »

Catagóir:

Scéim Teanga úr do IT Dún Dealgan

Dáta Foilsithe - 23/03/2011 9:46:00
Scéim Teanga úr do IT Dún Dealgan

Tá scéim teanga úr seolta go hoifigiúil anois ag Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan.

Ar Lean »

Catagóir:

Seoladh Scéim Teanga Institiúid Teicneolaíochata Dhún Dealgan

Dáta Foilsithe - 22/03/2011 14:24:00
Seoladh Scéim Teanga Institiúid Teicneolaíochata Dhún Dealgan
Ar an Déardaoin, 10 Márta, tharla seoladh oifigiúil an chéad Scéim Teanga ag Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan (ITDD). Tugann an scéim seo cur síos ar na seirbhísí a bheidh le forbairt agus le feabhsú ag ITDD d’fhonn freastal níos fearr ar an bpobal ar mian leo a ngnó a dhéanamh leis an institiúid trí Ghaeilge.

Ar Lean »
Catagóir:

Acht Teanga ó Thuaidh le plé i Westminster amárach

Dáta Foilsithe - 22/03/2011 11:08:00
Acht Teanga ó Thuaidh le plé i Westminster amárach
Tabharfaidh toscaireacht ó na heagrais Ghaeilge cuairt ar Pharlaimint Westminster amárach 23 Márta. Is é an scátheagras Pobal atá ag eagrú na cuairte agus táthar ag súil go ndéanfar dul chun cinn le linn an turais maidir le hAcht Teanga a reachtú do Thuaisceart Éireann.


Ar Lean »
Catagóir:

Belfast City Council blocks bi-lingual signs

Dáta Foilsithe - 22/03/2011 10:23:00
Belfast City Council blocks bi-lingual signs

This is just pathetic N.Ireland at its ‘point scoring’ best.

Ar Lean »

Catagóir:

Seoladh Oifigiúla scéim teanga Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan.

Dáta Foilsithe - 11/03/2011 16:00:00
Seoladh Oifigiúla scéim teanga Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan.

Sheol an damhsóir cáiliúla ó Dhún Dealgan,  Dearbhla Lennon Scéim Teanga Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan Déardaoin 10 Márta.

Ar Lean »

Catagóir:

An Ghaeilge i gClár an Rialtais

Dáta Foilsithe - 08/03/2011 11:03:00
An Ghaeilge i gClár an Rialtais
Is cosúil gur tháinig an dá pháirtí a bheidh ag glacadh páirte sa chomhrialtas nó sa rialtas náisiúnta ar chomhréiteach de shaghas éigin maidir le stádas na Gaeilge san Ardteistiméireacht amach anseo.


Ar Lean »
Catagóir:

Síneacha Tráchta leictreonacha i mBéarla san Ardchathair

Dáta Foilsithe - 04/03/2011 17:01:00
Síneacha Tráchta leictreonacha i mBéarla san Ardchathair

Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i mbun seirbhís eolais nua de shíneacha tráchta leictreonacha á chur ar fáil ar bhonn píolótach ag stadanna bus áirithe mórthimpeall na cathrach faoi láthair.

Ar Lean »

Catagóir:

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil - Iarraidh ar Aighneachtaí – Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Dáta Foilsithe - 11/02/2011 12:12:00
An Bord um Chúnamh Dlíthiúil - Iarraidh ar Aighneachtaí – Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Dréachtscéim á réiteach ag an mBord um Chúnamh Dlíthiúil.

Ar Lean »

Catagóir:

Córas earcaíochta dearfach ag teastáil sa státchóras- An Coimsinéir Teanga

Dáta Foilsithe - 08/02/2011 16:46:00
Córas earcaíochta dearfach ag teastáil sa státchóras- An Coimsinéir Teanga

“Teip iomlán” a thug an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, ar an mbeart a rinneadh 40 bliain ó shin deireadh a chur leis an riachtanas a bhí ann do státseirbhísigh inniúlacht a bheith acu sa Ghaeilge agus sa Bhéarla araon. Bhí sé ag labhairt ag an seimineár poiblí a d’eagraigh An Chomhdháil ar an 3 Feabhra.
 

Ar Lean »

Catagóir:

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 - Iarratas ar aighneachtaí.

Dáta Foilsithe - 02/09/2009 12:45:00
Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 - Iarratas ar aighneachtaí.

Tá Coláiste na hOllscoile Corcaigh ag ullmhú an dara Scéim trí bliana de réir Ailt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003.

Ar Lean »

Catagóir:

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214