Buaiceanna na Bliana 2009

Cá ndeachaigh an t-am?  Bhí bliain chomh gnóthach sin againn sa Chomhdháil gur ar éigean a thug muid faoi deara an bhliain ag imeacht.  Feictear thíos roinnt de bhuaicphointí na Comhdhála don bhliain 2009

Buaiceanna na Bliana, 2009
 
Seirbhísí Eolais na Comhdhála
•    Os cionn 1,500,000 cuairteoir chuig Gaelport.com i rith na bliana.
•    5,500 síntiúsóir d’EOLAS, nuachtlitir leictreonach choicísiúil na Comhdhála.
•    1,400 síntiúsóir don achoimre laethúil As Na Nuachtáin.
•    Cuireadh 4,500 scéal nua ar Gaelport.com i rith na bliana.
•    COGAR – Seirbhís eolais leictreonach dírithe ar chraoltóirí Gaeilge.
•    Cuireadh forbairtí suntasacha i gcrích i mbliana ar sheirbhísí eolais na Comhdhála, le hathdhearadh agus seoladh an láithreáin ghréasáin Gaelport.com, Cogar.ie agus Tostal.ie. 
 
Seimineáir Chomhoibrithe
•    Reáchtáladh seimineáir chun deiseanna comhoibrithe idir eagraíochtaí Gaeilge a aimsiú.
•    Eagraíodh seimineáir ar chumarsáid phoiblí d’eagraíochtaí Gaeilge.
•    Plécháipéis ullmhaithe ag Grúpa Oibre faoi choimirce na Comhdhála ar mheon na n-eagraíochtaí in earnáil dheonach na Gaeilge, ar a bhfís don todhchaí, agus ar na riachtanais maoinithe don earnáil.
 
Tóstal na Gaeilge agus Straitéis 20 Bliain an Rialtais don Ghaeilge
•    Tús curtha le heagrú Thóstal na Gaeilge 2010 a bheidh ar siúl i nGaillimh ar an 26 agus 27 Feabhra 2010.  Tá clár an Tóstail ar fáil ar www.tostal.ie. 
•    Le linn an Tóstail, díreofar ar conas Straitéis Fiche Bliain an Rialtais don Ghaeilge a chur i bhfeidhm.
 
Stocaireacht eile
•    Comhordú ar fheachtas na mballeagraíochtaí i gcoinne mholtaí Thuarascáil an Bhord Snip Nua a mbeadh impleachtaí tromchúiseacha acu don Ghaeilge.
•    Seoladh aighneachtaí maidir le polasaithe agus pleananna a mbeadh tionchar acu ar chur chun cinn na Gaeilge chuig na Ranna Stáit agus comhlachtaí poiblí eile.
 
Reachtaíocht
•    20 aighneacht seolta chuig comhlachtaí poiblí a bhí ag ullmhú dréachtscéimeanna teanga faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.
•    Páirt ghníomhach glactha san fheachtas chun Acht Teanga a bhaint amach do Thuaisceart Éireann.
•    Leasuithe molta ar an mBille Craolacháin agus glacadh le formhór na leasuithe sin.
•    Eolas curtha ar fáil don phobal agus do chomhlachtaí poiblí maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003.
 
Pleanáil sa Ghaeltacht 
Cuireadh 9 n-aighneacht, achomharc nó tuairim faoi bhráid Údaráis Phleanála chuí le linn na bliana.
 
Buntáiste Breise na Gaeilge agus An Óige
D’fhreastail 350 dalta iar-bhunscoile ar sheimineár ‘Buntáiste Breise na Gaeilge’ a eagraíodh i gCorcaigh.
 
Turas na bhFilí
Lánfhreastal ar ócáidí na féile malartaithe cultúir seo idir Éirinn agus Albain.  Cuireadh an-spéis arís i mbliana sa chomórtas filíochta dátheangaí a eagraíodh le linn na féile. 
Ócáid filíochta eagraithe i gcomhar le Poetry Ireland mar fhorbairt ar ócáidí Thuras na bhFilí.
 
An Fáinne
Méadú de 11% ar dhíol An Fáinne Óir agus 69% ar dhíol an tSeanfháinne le linn na bliana mar thoradh ar fheachtas margaíochta agus seoladh an siopa ar líne ar Gaelport.com. 

Buaiceanna na Bliana 2010

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214