Foireann na Comhdhála

Kevin De Barra B.Comm, MBS, MA, MMII
Stiúrthóir

Is as An Spidéal, i gConamara do Kevin De Barra. D’fhreastail sé ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh áit ar bhain sé Céim Tráchtála agus Máistreacht sa Mhargaíocht amach, chomh maith le Dioplóma sa Ghaeilge, agus Dioplóma i Staidéar an Aistriúcháin. Anuas air sin, tá máistreacht sa Ghaeilge Fheidhmeach bainte amach ag Kevin le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. 

Ceapadh Kevin mar Bhainisteoir Margaíochta agus Cumarsáide ar Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge sa bhliain 2007, mar Rúnaí na heagraíochta sa bhliain 2010, agus mar Stiúrthóir na Comhdhála sa bhliain 2012.

Is comhalta é Kevin ar an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, agus ar an gCoiste Seasta ar an nGaeloideachas. Is LeasChathaoirleach é ar Choiste Chomharchumann Raidió Átha Cliath Teoranta/Raidió na Life, agus is comhalta é ar Bhord an irisleabhair, Comhar. 

Roimh dó post a ghlacadh sa Chomhdháil, d’oibrigh Kevin leis an gcomhlacht idirnáisiúnta QTEK Manufacturing Ltd. mar Bhainisteoir Margaíochta Idirnáisiúnta.

Peig Uí Dhuibhir
Feidhmeannach Riaracháin & Pearsanra


Is as An Spidéal, Cois Fharraige i gConamara do Pheig Ui Dhuibhir.  Tá sí  pósta agus triúr clainne aici.  Chaith si roinnt blianta ag obair le comhlacht Árachas New Ireland Assurance agus Life Association of Scotland mar Oifigeach Árachais le deileáil leis an bpobal, agus tá sí ag obair le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ó shin i leith. 

 

 

 

 

Máire Ní Phuirséil
Oifigeach Cléireachais


Rugadh agus tógadh Máire Ní Phuirséil i Léim an Bhradáin, Co Chill Dara. D’fhreastal sí ar scoil lán Ghaelach. Tá sí ag obair sa Chomhdháil le deich mbliaina anuas agus í ag baint taitneamh as a cuid oibre!

 

 

 

 

Brígíd Ní Ghríofa
Feidhmeannach Forbartha Corparáidí


Is as Ceantar na nOileán, i gConamara do Bhrígíd Ní Ghríofa.  D’fhreastal sí ar Institiúid Teicnolaíochta Átha Cliath áit ar bhain sí Dioplóma sa mBainistaíocht amach. Bhain Brígíd Dioplóma sa Ghaeilge amach in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad sa bhliain 2010. 

Roimh dí post a ghlacadh le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge d’oibrigh Brígíd le comhlacht aerlíne. Mar Fheidhmeannach Forbartha Corparáidí i gComhdháil Náisiúnta na Gaeilge, tá Brígíd  freagrach as seiminéar, comhdhálacha, agus imeachtaí éagsúla a eagrú, eolas a sholáthar agus é a chur ar shuíomh greasáin na Comhdhála, chomh maith le comhoibriú le baill na mballeagraíochtaí.

Tá sí freagrach chomh maith as Féilire na Gaeilge mar sin más mian leat imeacht a chlárú is féidir ríomhphost a sheoladh chuici ag brighid@comhdhail.ie.

 

Ferdia Ó Mongáin BSc, MA
Ar saoire staidéar faoi láthair


Is as Dumha Thuama, i nGaeltacht Iorrais, Co. Mhaigh Eo don Uasal Ó Mongáin, agus is céimí é de chuid Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, áit ar bhain sé B.Sc onórach amach i bhFiontraíocht le Ríomhaireacht agus Gaeilge Fheidhmeach mar aon le MA sa Chleachtas Dátheangach.  Roimhe seo, shaothraigh Ferdia, le Franklin Templeton International Services sa Lucsamburg.

 

 

 

Clár Johnston, BA
Feidhmeannach Reachtaíochta agus Pleanála


Is as Baile Munna i dTuaisceart Bhaile Átha Cliath do Chlár.  D’fhreastal sí ar Choláiste na Tríonóide áit ar bhain sí céim amach sa tSean agus sa Nua-Ghaeilge in 2011.  Tá sí ag obair leis an gComhdháil le dhá bhliain go leath.

Is Feidhmeannach Reachtaíochta agus Pleanála í Clár sa Chomhdháil. Áirítear sa ról faireachán ar chur i bhfeidhm reachtaíochta, lena n-áirítear Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ach go háirithe, chun leas na Gaeilge. Áirítear sa ról freisin córais stocaireachta maidir le obair na Comhdhála agus ar thábhacht na Gaeilge a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. 

  

 

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214