An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Amlíne don mhúnla nua maoinithe

Amlíne don mhúnla nua maoinithe

Sceideal Phróiseas Roghnaithe na gCeanneagraíochtaí eisithe ag Foras na Gaeilge


Fógraíodh struchtúr úr maoinithe d’Earnáil Dheonach na Gaeilge mí Iúil 2013 nuair a ghlac an Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas (CATT) cinneadh críochnaitheach maidir le múnla nua molta ag Foras na Gaeilge.

Faoin múnla nua, aithnítear na tosaíochtaí straitéiseacha a leanas a chuirfear faoi chúram 6 cheanneagraíocht a thiocfaidh in áit na socruithe reatha bunmhaoinithe:

1. Gaeloideachas/Tumoideachas agus Réamhscolaíocht Lán-Ghaeilge
2. Oideachas in earnáil an Bhéarla, agus d’aosaigh agus deiseanna úsáide do dhaltaí scoile
3. Forbairt Phobail agus Eacnamaíochta
4. Deiseanna a thacaíonn le hÚsáid na Gaeilge agus le Bunú Gréasán
5. Ardú Feasachta, Cosaint Teanga agus Ionadaíocht
6. Forbairt Deiseanna Úsáidte Gaeilge agus Gréasán do Dhaoine Óga

Naoi n-eagraíocht déag (19) atá á mbunmhaoiniú ag Foras na Gaeilge faoi láthair, samhlaítear go mbeidh trí cinn acu sin, Raidió na Life, Raidió Fáilte agus An tÁisaonad le maoiniú ó chistí/scéimeanna éagsúla de chuid an Fhorais, agus tá an sé eagraíocht déag (16) eile le laghdú síos go dtí sé cheanneagraíocht.  Faoin múnla nua seo, bunófar dhá fhóram nua, fóram comhpháirtíochta uile oileáin agus fóram forbartha teanga comhdhéanta de ghrúpaí agus eagrais phobail atá maoinithe ag Foras na Gaeilge.

Amlíne

Fógraíodh an tseachtain seo caite an chéad chéim sa phróiseas nua seo, agus iarradh léirithe spéise ó eagraíochtaí chun feidhmiú mar cheanneagraíochtaí sna réimsí thuasluaite.   Tá go dtí 30 Deireadh Fómhair ag eagrais chun a spéis chun feidhmiú mar cheanneagraíocht a chlárú le Foras na Gaeilge.  Ní bheidh an deis ag an gceanneagraíocht aon leithdháileadh a dhéanamh ar aon chuid den deontas, agus ní féidir leo ach oiread aon tarmligean a dhéanamh ar aon cheann de na freagrachtaí a thagann faoi chúram an réimse de réir na gcoinníollacha atá leagtha síos ag Foras na Gaeilge. 

Cuirfear gearrliosta le chéile faoin 11 Samhain agus reáchtálfaidh oifigigh Fhoras na Gaeilge cruinnithe leis na heagrais a bheidh aighneacht chuimsitheach le cur le chéile acu mar chuid den dara céim sa phróiseas ar 15 Samhain 2013.  Tiocfaidh na heagrais nár éirigh leo an gearrliosta a bhaint amach le chéile ar 18 Samhain áit a ndéanfar plé ar an gcur chuige acu amach anseo.

Do na heagrais a éiríonn leo an dara céim sa phróiseas a bhaint amach, beidh go dtí 6 Nollaig acu aighneacht chuimsitheach, ag míniú go mbeidh siad in ann feidhmiú mar cheanneagraíocht don réimse lena mbaineann siad, a chur isteach chuig Foras na Gaeilge.  Bunaithe ar mheasúnú nan-aighneachtaí scríofa cuirfear ceannasaithe agus cathaoirligh na n-eagras faoi agallamh idir 6 agus 10 Eanáir 2014.

Sa deireadh tionólfar cruinniú de Bhord Fhoras na Gaeilge le cinntí a dhéanamh i leith na 6 cheanneagraíocht ar 17 Eanáir 2014.  Is féidir cáipéisí an phróisis a fheiceáil anseo.

©Foilsithe ar Gaelport.com 25 Deireadh Fómhair 2013

Seans go mbeidh spéis agat sna scéalta a leanas:

Anailís ar BUISÉAD 2014

ESG pléite sa Dáil

Fearg agus Frustrachas i measc na Naíonraí

Lean an sceal seo agus @Gaelport ar Twitter: #Gaeilge




Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí




© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214