Polasaí Príobháideachais

Urramaíonn Gaelport.com do cheart chun príobháideachais agus cloímid lenár n-oibleagáidí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2002. 

I bPolasaí Príobháideachais an tSuímh Gréasáin seo leagtar amach an chaoi a láimhseálfaimid aon sonraí pearsanta arna soláthar agatsa agus tú ag úsáid ár suímh gréasáin. 

Má thugann tú cuairt ar ár suíomh gréasáin, tá tú ag glacadh le téarmaí Pholasaí Príobháideachais an tSuímh Gréasáin seo. Nílimid freagrach as ábhar nó polasaithe príobháideachais shuíomhanna gréasáin aon tríú páirtí a bhfuil nasc lena suíomhanna ón suíomh gréasáin seo.   


An Cineál Faisnéise a Bhailítear 

Coinnímid dhá chineál faisnéise:

“Sonraí Pearsanta”

Cuimsíonn sonraí pearsanta sonraí a shainaithníonn tú nó ar féidir úsáid a bhaint astu chun tú a shainaithint nó chun dul i dteagmháil leat agus féadfaidh sin na nithe seo a leanas a áireamh: d’ainm, do sheoladh, do sheoladh ríomhphoist, seoltaí IP an úsáideora i gcásanna nár scriosadh iad, nár gearradh iad nó nach ndearnadh iad anaithnid, d’uimhir theileafóin, do dháta breithe agus eolas billeála agus cárta creidmheasa. Ní bhailítear an fhaisnéis sin ach amháin i gcás go soláthraíonn tú í go deonach dúinn. 


“Sonraí Neamhphearsanta”

Mar a dhéanann formhór na suíomhanna gréasáin, bailímid faisnéis staitistiúil agus faisnéis anailíseach eile ar bhonn comhiomlán, maidir le gach cuairteoir a thagann chuig ár suíomh gréasáin. Cuimsíonn na Sonraí Neamhphearsanta sin faisnéis nach féidir a úsáid chun tú a shainaithint nó chun dul i dteagmháil leat, sonraí amhail faisnéis dhéimeagrafach i ndáil le, mar shampla, seoltaí IP an úsáideora i gcás go ndearnadh iad a ghearradh nó a dhéanamh anaithnid, cineálacha brabhsálaí agus faisnéis anaithnid staitistiúil eile a bhaineann le húsáid ár suímh gréasáin.


Spriocanna le coinneáil faisnéise maidir leat 

Sonraí Neamhphearsanta:

Bainimid úsáid ar bhonn comhiomlán as Sonraí Neamhphearsanta a bhailímid ó chuairteoirí a thagann chuig ár suíomh gréasáin chun tuiscint níos fearr a fháil ar cad as a dtagann ár gcuairteoirí agus chun cuidiú linn ár suíomh gréasáin a dhearadh agus a eagrú níos fearr.  


Fianáin 

Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as teicneolaíocht “fianáin”. Is éard is fianán ann ná píosa téacs arna stóráil ag an mbrabhsálaí ar do ríomhaire, ar iarratas ónár bhfreastalaí.  Féadfaimid úsáid a bhaint as fianáin chun ábhar a sholáthar a bhaineann go sonrach leis na nithe is spéis leat agus do thosaíochtaí pearsanta a shábháil ionas nach gá duit iad a athiontráil gach uair a thugann tú cuairt ar ár suíomh gréasáin– níl ár bhfianáin ar fáil do shuíomhanna gréasáin eile. Déanfaidh ár bhfianáin na sonraí seo a leanas a thaifeadadh: do sheoladh geata IP, pointe iontrála chuig an suíomh, téarmaí cuardaigh a úsáideadh, do nascleanúint tríd an suíomh agus faisnéis eile a chuidíonn linn an suíomh a dhéanamh níos inrochtana. Is féidir leat i gcónaí ár bhfianáin a dhiúltú, i gcás go gceadaíonn do bhrabhsálaí é, nó iarraidh ar do bhrabhsálaí a léiriú duit i gcás go bhfuil fianán á sheoladh. Is féidir leat comhaid fianáin a scriosadh freisin ó do ríomhaire mar is mian leat. I gcás go ndiúltaíonn tú ár bhfianáin nó i gcás go lorgaíonn tú fógra gach uair atá fianán á sheoladh, ámh, féadfaidh seo cur isteach ar d’éascaíocht úsáide ar an suíomh gréasáin seo.  


Sonraí Pearsanta 

Déanfaimid próiseáil ar aon Sonraí Pearsanta a chuirfidh tú ar fáil dúinn chun na gcríoch seo a leanas:


(a) chun na hearraí nó na seirbhísí a d’ordaigh tú a chur ar fáil duit;

(b) chun dul i dteagmháil leat más gá maidir le d’ordú nó chun freagra a thabhairt ar aon chumarsáid a sheol tú chugainn;

(c) chun faisnéis bhreise a chur chugat maidir leis na hearraí nó seirbhísí a cheannaigh tú uainn.  


Nochtadh Faisnéise do Thríú Páirtithe 

Féadfaimid Sonraí Neamhphearsanta a sholáthar do thríú páirtithe, i gcás go mbeidh an fhaisnéis sin comhcheangailte le faisnéis chomhchosúil ó úsáideoirí eile ár suímh gréasáin. E.g. d’fhéadfaimis eolas a chur ar fáil do thríú páirtithe maidir le líon na n-úsáideoirí uathúla a thug cuairt ar ár suíomh gréasáin, déimeagrafaic úsáideoirí ár suímh gréasáin, nó gníomhaíochtaí eile a bhí ar bun ag úsáideoirí ár suímh gréasáin agus iad ar an suíomh. I measc na dtríú páirtithe seo a bhféadfaimis an fhaisnéis seo a sholáthar dóibh tá fógróirí ionchasacha nó iarbhír, soláthraithe seirbhísí fógraíochta (lena n-áirítear seirbhísí rianaithe suíomhanna gréasáin), páirtithe tráchtála, urraitheoirí, ceadúnaithe, taighdeoirí agus páirtithe cosúla eile. 


Ní nochtfaimid do Shonraí Pearsanta do thríú páirtí ach amháin i gcás go bhfuil toilithe agat seo a nochtadh nó i gcás go bhfuil sé de dhíth ar an tríú páirtí seo a fháil d’fhonn d’ordú a chomhlíonadh (sna cásanna sin, tá an tríú páirtí faoi cheangal ceanglais chosúla maidir le cosaint sonraí). Nochtfaimid do Shonraí Pearsanta i gcás go gcreidfimid de mheon macánta go bhfuil ceangal orainn déanamh amhlaidh d’fhonn aon dlí infheidhmithe, toghairm, baránta cuardaigh, ordú cúirte nó rialála, nó ceanglas reachtúil eile a chomhlíonadh. 


Díolachán an Ghnó 

Forchoimeádaimid an ceart faisnéis a aistriú (lena n-áirítear do Shonraí Pearsanta) chuig tríú páirtí i gcás go ndéanfar ár gcuideachta a dhíol, a chumasc, a leachtú, a ghlacadh nó i gcás go n-aistreofar gach sócmhainn nó beagnach gach sócmhainn de chuid na cuideachta, ar an gcoinníoll go n-aontóidh an tríú páirtí sin cloí le téarmaí Pholasaí Príobháideachais an tSuímh Gréasáin agus ar an gcoinníoll nach n-úsáidfidh an tríú páirt do Shonraí Pearsanta ach amháin chun na gcríoch ar chuir tú na sonraí sin ar fáil dóibh. Tabharfar fógra duit i gcás aon aistrithe dá leithéid agus tabharfar an deis duit tarraingt as. 

Slándáil 

Coinnítear do Shonraí Pearsanta ar fhreastalaithe slána. De bharr nádúr an Idirlín ní féidir linn rathú nó barántas a thabhairt go mbeidh aon fhaisnéis a tharchuirfidh tú chugainn trí mheán an Idirlín slán amach is amach. Ní féidir aon tarchur sonraí thar an Idirlíon a ráthú de bheith 100% slán. Glacfaimid gach céim réasúnta, ámh, (lena n-áirítear bearta teicniúla agus eagraíochtúla) chun do Shonraí Pearsanta a chosaint. 

Nuashonrú, Bailíochtú agus Scriosadh Sonraí Pearsanta 

Is féidir leat muid a chur ar an eolas faoi aon athruithe ar do Shonraí Pearsanta, agus de réir ár n-oibleagáidí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2002 déanfaimid nuashonrú nó scriosadh ar do Shonraí Pearsanta dá réir. Chun a fháil amach cén Sonraí Pearsanta atá á gcoinneáil againn fút, nó chun go ndéanfaimid do Shonraí Pearsanta a nuashonrú, a leasú nó a bhaint ónár mbunachar sonraí, seol ríomhphost chugainn le d’iarratas le do thoil tríd an ríomhphost atá sonraithe ag bun an tsuímh seo. Féadfaidh aon iarratas mar seo a bhaineann le sonraí a bheith faoi réir na táille forordaithe. 


Athruithe ar Pholasaí Príobháideachais an tSuímh Gréasáin 

Déanfar aon athruithe ar Pholasaí Príobháideachais an tSuímh Gréasáin seo a phostáil ar an suíomh gréasáin ionas go mbeidh tú ar an eolas gach tráth faoin bhfaisnéis a bhailímid, an chaoi a n-úsáidimid an fhaisnéis sin, agus na coinníollacha a bhaineann le nochtadh na faisnéise, más ann dóibh. I gcás, aon tráth, go gcinnfimid do Shonraí Pearsanta a úsáid ar bhealach atá an-éagsúil leis an mbealach atá sonraithe i bPolasaí Príobháideachais an tSuímh Gréasáin seo, nó a cuireadh in iúl duit tráth a mbailithe, cuirfimid tú ar an eolas trí ríomhphost, agus beidh an rogha agat cibé acu an mbeidh cead againn d’fhaisnéis a úsáid ar an mbealach nua nó nach mbeidh. 


Féach bun gach leathanaigh ar an suíomh seo le haghaidh sonraí teagmhála an té atá freagrach as an suíomh agus as saincheisteanna príobhaideachais

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214