Samhail Nua Mhaoinithe

Cúlra

Faoi réir Chomhaontú Aoine an Chéasta bunaíodh An Foras Teanga, Comhlacht Forfheidhmithe Thuaidh/Theas, chun an Ghaeilge agus an Ultais a chur chun cinn.

Tugadh éifeacht dó sin leis an Acht Um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann (1999) agus bunaíodh Foras na Gaeilge, ar 2 Nollaig 1999, leis an nGaeilge a chur chun cinn ar fud na hÉireann, agus iad freagrach as maoiniú eagraíochtaí agus cúraimí a bhíodh roimhe sin ar Bhord na Gaeilge. 
 
Ó shin i leith tá maoiniú bliantúil curtha ar fáil ag Foras na Gaeilge d’eagraíochtaí na hearnála deonaí Gaeilge, maoiniú a íocann as riar na n-eagraíochtaí agus as na tionscadail a chuireann siad i gcrích.  Faoi láthair is naoi n-eagraíocht déag a fhaigheann bunmhaoiniú den chineál seo ó Fhoras na Gaeilge. 

Athruithe

Tá athruithe suntasacha á mbeartú sa bhealach ina ndéanann Foras na Gaeilge maoiniú a dháileadh ar earnáil dheonach na Gaeilge. 

I mí Meán Fómhair 2009, d’iarr Foras na Gaeilge ar Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge an naoi n-eagraíocht déag bunmhaoinithe a thabhairt le chéile le hidirphlé a dhéanamh maidir le:

1. Fís agus Moltaí na n-eagras maidir leis an earnáil agus todhchaí na Gaeilge
2. Aiseolas na 19 eagras ar an bpróiseas maoinithe
Foilsíodh torthaí an taighde seo, agus i mí Feabhra 2010, d'aontaigh na naoi n-eagraíocht déag bunmhaoinithe, ar threoirphrionsabail maidir le maoiniú na hearnála, sa cháipéis, 'I dTreo na Físe'.  

An Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas

Ar an 2 Nollaig 2009 fuair Foras na Gaeilge treoir ón gComhairle Aireachta Thuaidh/Theas  athstruchtúrú a dhéanamh ar an mbealach a gcuirtear maoiniú ar fáil don earnáil bhunmhaoinithe Ghaeilge. 

I bhfianaise na géarchéime eacnamaíochta reatha, ní mór go gcuirfí an-bhéim ar an luach ar airgead is fearr a bhaint amach ar airgead an cháiníocóra.  Go ginearálta, baineann an t-athstruchtúrú molta leis an luach ar airgead is fearr a fháil ón gciste maoinithe, mar aon leis an tsamhail is fearr agus is éifeachtaí d’fhonn an Ghaeilge a chur chun cinn a chur i gcrích agus leis na seirbhísí is fearr a sholáthar do phobal labhartha na Gaeilge. 

Cruinnithe na CATT 2009 -2012 Achoimre.pdfComhráiteas na Comhairle Aireachta Thuaidh-Theas 14 Feabhra 2012.pdf
Comhráiteas na Comhairle Aireachta Thuaidh-Theas 12 Deireadh Fómhair 2011.pdf
Comhráiteas na Comhairle Aireachta ThuaidhTheas 07 Meitheamh 2011.pdf
Comhráiteas na Comhairle Aireachta Thuaidh-Theas 03 Samhain 2010.pdf
Comhráiteas na Comhairle Aireachta Thuaidh-Theas 26 Bealtaine 2010.pdf
Comhráiteas na Comhairle Aireachta Thuaidh-Theas 02 Nollaig 2009.pdf

 

Samhail Nua Mhaoinithe

I mí Bealtaine 2010, d'fhógair Foras na Gaeilge Samhail Nua Mhaoinithe, a bhí "glanta i bprionsabal" ag an gComhairle Aireachta Thuaidh/Theas.  Punann scéimeanna atá i gceist leis an tsamhail nua mhaoinithe, de réir na gcatagóirí atá leagtha amach thíos.  Mar chuid den tSamhail, bheadh iarratasóirí á maoiniú, bunaithe ar chur i bhfeidhm na dtionscadal luaite sa scéim, is é sin na costais incháilithe agus cheadaithe, seachas bunaithe ar shamhail an bhunmhaoinithe eagraíochtúil mar a bhí go dtí seo.

D’fhógair Foras na Gaeilge ar an 10 Meán Fómhair 2010 go bhfuiltear ag lorg aighneachtaí ón bpobal maidir leis an tSamhail Nua Mhaoinithe.  Cuimseoidh aighneachtaí réimse na scéimeanna, spriocanna agus torthaí, buiséad, measúnú agus monatóireacht.

 

Fóram na nEagraíochtaí Bunmhaoinithe

Ag eascairt ó na Meithleachaí Oibre a bunaíodh in 2009, bunaíodh Fóram na nEagraíochtaí Bunmhaoinithe sa bhliain 2010, chun tabhairt faoin tSamhail Nua Mhaoinithe a phlé, bunaíodh Fóram na nEagraíochtaí Bunmhaoinithe.  

Léirigh Fóram na nEagraíochtaí Bunmhaoinithe iontas agus díoma gur fhógair Foras na Gaeilge próiseas comhairliúcháin i nGaelscéal ar an 10 Meán Fómhair 2010, agus nár tugadh ach spriocdháta den 30 Meán Fómhair don phobal chun na haighneachtaí sin a ullmhú. 

Cé gur cuireadh fógra sa nuachtán Gaelscéal, agus ar an suíomh idirlín Gaeilge.ie, níor léir do na heagraíochtaí bunmhaoinithe go raibh dóthain déanta ag Foras na Gaeilge chun an tSamhail Nua Mhaoinithe  a mhíniú i gceart don phobal, nó chun aird an phobail a tharraingt ar an bpróiseas comhairliúcháin.

I litir a cuireadh i gcló in Gaelscéal ag tús mhí an Mheithimh d’ardaigh Fóram na 19 n-eagraíocht bhunmhaoinithe, sraith ceisteanna ón earnáil maidir leis an tsamhail nua mhaoinithe, agus léiríodh míshástacht na hearnála maidir le cur chuige Fhoras na Gaeilge ar cheist an athstruchtúraithe go dtí seo. 

I measc na gceisteanna ardaithe ag na 19 n-eagraíocht bhunmhaoinithe bhí:

 

Struchtúr: An Coiste Stiúrtha, An Coiste Forbartha agus An Coiste Comhairleach

Ainmníodh triúr mar ionadaithe Fhóram na nEagraíochtaí Bunmhaoinithe ar an gCoiste Comhairleach.  Tá miontuairiscí cruinnithe an Choiste Stiúrtha agus cruinnithe an Choiste Chomhairligh ar fáil thíos faoi seo.

Miontuairiscí an Choiste Stiúrtha - 13 Nollaig 2010.pdf
Miontuairiscí an Choiste Stiúrtha - 17 Eanáir 2011.pdf
Miontuairiscí an Choiste Chomhairligh 20 Eanáir 2011.pdf

 

Seisiúin Eolais agus Próiseas Comhairliúcháin

Ar an 30 Márta 2011, d'eagraigh Foras na Gaeilge seisiún eolais maidir leis an tSamhail Nua Mhaoinithe chun plé a dhéanamh ar chúlra agus ar phrionsabail na scéimeanna agus ionchur na n-eagraíochtaí a fháil maidir le critéir agus réimsí oibre na scéimeanna.  Le linn an tseisiúin sin, bhí trí scéim faoi chaibidil: Scéim Abhcóideachta agus Taighde; Scéim Raidió Pobail; agus Scéim na nEalaíon. 

Seisiún Eolais Maidir leis an tSamhail Nua Mhaoinithe 30 03 11.pdf
Cúlra agus Réasúnaíocht an Chuíchóirithe - Cur i láthair - 30 Márta 2011.pdf

I mí Márta 2011, fógraíodh próiseas comhairliúchán poiblí deich seachtaine chun ionchur an phobail a bhailiú i dtaca leis an tSamhail Nua Mhaoinithe.  Is féidir an doiciméad comhairliúcháin a íoslódáil thíos faoi seo, agus tá go dtí an 14 Meitheamh 2011 ag an bpobal chun a n-aighneachtaí a sheoladh chuig Foras na Gaeilge. 
Comhairliuchán Poiblí Márta 2011.pdf

Agus an próiseas comhairliúcháin phoiblí faoi lán seoil agus ag tarraingt ar a spriocdháta den 14 Meitheamh,  tháinig casadh eile sa scéal seo, nuair a chuir Foras na Gaeilge in iúl do na heagraíochtaí bunmhaoinithe ar5 27 Bealtaine 2011, go bhfuil líon na scéimeanna ardaithe, ó seacht scéim, go dtí deich scéim.  Beidh deis ag na heagraíochtaí bunmhaoinithe na scéimeanna nua seo a phlé le Foras na Gaeilge ag seisiún eolais ar Déardaoin na seachtaine seo.

Reáchtáladh an chéad seisiún eolais den chineál seo maidir le scéimeanna na samhla nua maoinithe, ar an 30 Márta, áit a raibh trí cinn de scéimeanna faoi chaibidil. Cé go raibh sé curtha in iúl ag Foras na Gaeilge go mbeadh an dara seisiún eolais ann go luath i mí Aibreán, is ar an 2 Meitheamh, a reáchtáladh an seisiún eolais seo.

Feictear thíos liosta reatha de na scéimeanna uile faoin tSamhail Nua Mhaoinithe (reatha – Bealtaine 2011).  
1.  Scéim Abhcóideachta & Taighde
2.  Scéim Raidió Pobail
3.  Scéim na nEalaíon
4.  Scéim Cumasaithe Pobail 
5.  Scéim Oideachais Fadsaoil
6.  Scéim Réamhscolaíochta
7.  Scéim Áiseanna Foghlama
8.  Scéim Tacaíochta Teaghlaigh                         
9.  Scéim Óige
10. Scéim Tacaíochta Oideachais

Tionóladh an dara seisiún eolais do na heagraíochtaí bunmhaoinithe ar 02 Meitheamh 2011.  Dara Seisiún Eolais Maidir leis an tSamhail Nua Mhaoinithe 02 Meitheamh 2011.pdf

Aighneachtaí

Aighneacht Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge i dtaca leis an tSamhail Nua Mhaoinithe - Meitheamh 2011.pdf

Casadh is déanaí

Tá miontuairiscí ó chruinniú de Choiste CAL le Foras na Gaeilge dar dáta 09 Meitheamh 2011 ar fáil anseo: COMMITTEE FOR CULTURE, ARTS AND LEISURE - OFFICIAL REPORT (Hansard) – Foras na Gaeilge, 9 June 2011.pdf  [Níl ach leagan Béarla de seo ar fáil go fóill].

Ag cruinniú na Comhairle Aireachta Thuaidh/Theas ar 07 Iúil 2011 nótáil an Chomhairle go bhfuil na dréachtscéimeanna go léir atá riachtanach chun moltaí an Athbhreithnithe a chur i bhfeidhm dréachtaithe anois. Tá Cleachtadh comhairliúcháin phoiblí ar siúl faoi láthair. Tar éis na tuairimí a thabharfar le linn an chleachtaidh chomhairliúcháin a bhreithniú, iarrfar faomhadh ón mBord agus ó na hAirí Airgeadais, sula gcuirfear na scéimeanna faoi bhráid CATT ag an gcéad chruinniú eile lena bhfaomhadh.

D’aontaigh an Chomhairle, ach leanúint le dul chun cinn sásúil a bhaint amach, go bhféadfadh Foras na Gaeilge leanúint, go dtí dheireadh mhí Mheithimh 2012, le cistiú eatramhach a chur ar fáil d’eagraíochtaí a bhfuil cistiú á fháil acu i láthair na huaire. Tabharfar tuairisc eile ar dhul chun cinn ag an gcéad chruinniú eile de CATT i bhFormáid Rannach Teanga.

Tionólfar an chéad chruinniú eile den Choiste Forbartha agus den Choiste Chomhairligh ar Dé Máirt, 06 Meán Fómhair 2011.

Is féidir cur síos ar amlíne an phroisis seo a léamh ó 2008-Deireadh Fómhair 2011 ag an nasc seo: Mórmheasúnú na 19 n-eagraíocht bhunmhaoinithe - 2008 i leith.pdf

© Gaelport.com - Tógtha chun dáta ar 08 Meitheamh 2011

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214