Téarmaí and Coinníollacha

Téarmaí & Coinníollacha

Is faoi réir ár dtéarmaí agus coinníollacha úsáide a úsáidfaidh tú an láithreán gréasáin seo, agus, tríd an láithreán gréasáin seo a úsáid, tá tú ag comhaontú, agus ag deimhniú go gcomhaontaíonn tú, lena bheith faoi cheangal na dtéarmaí agus na gcoinníollacha úsáide seo. Leagtar amach freisin sna téarmaí agus coinníollacha seo an tslí a séanaimid agus a dteoraímid ár ndliteanas duit. Ní cóir duit an láithreán gréasáin seo a úsáid gan ár dtéarmaí agus coinníollacha úsáide a léamh.

TÉARMAÍ ÚSÁIDTE AN LÁITHREÁIN

Coimeádann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag gníomhú di faoin ainm Gaelport.com ("Gaelport.com" nó "sinne" ) an ceart athrú a dhéanamh dá rogha féin amháin ar ábhar, cur i láthair, feidhmíocht, saoráidí úsáideoirí agus cur ar fáil aon chuid den láithreán gréasáin seo, ar a n-áirítear na téarmaí agus na coinníollacha úsáide seo, agus ba chóir duit féachaint go rialta an bhfuil athrú ar bith ar na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo.

Tá an fhaisnéis, an t-ábhar, na grafaicí, an téacs, na fuaimeanna, na híomhánna, na cnaipí, na trádmharcanna, na marcanna seirbhíse, na hainmneacha trádála agus na logónna ("na hÁbhair") atá ar fáil sa láithreán gréasáin seo faoi chosaint cóipchirt, ceart trádmharcanna, ceart bonnchair sonraí, ceart sui generis agus dlíthe eile na maoine intleachtúla, faoi dhlíthe náisiúnta agus faoi chonarthaí idirnáisiúnta. Coimeádann Gaelport.com agus/nó a cheadúnóirí (de réir mar a bheidh) gach ceart, teideal, leas agus ceart maoine intleachtúla sna hÁbhair agus ar na hÁbhair. Ní fhorléireofar aon ní sna téarmaí ná sna coinníollacha úsáide seo mar ní a thugann, trí impleacht, trí urbhac nó ar shlí eile, aon cheadúnas nó ceart faoi chóipcheart, paitinn, trádmharc, ceart bonnchair sonraí, ceart sui generis, nó leas eile maoine intleachtúla nó leas dílseánach de chuid Ghaelport.com, a cheadúnóirí nó aon tríú páirtí.

Deonaítear ceadúnas teoranta duit lena úsáid agat féin amháin go pearsanta ar shlí neamhthráchtála chun tagairt a dhéanamh d'aon leathanach laistigh den láithreán gréasáin seo agus é a leabharmharcáil agus na hábhair atá sa láithreán gréasáin seo a íoschóipeáil chuig ríomhaire pearsanta amháin agus cóip pháipéar amháin de na hÁbhair atá ar an láithreán gréasáin seo a chló mar thagairt phearsanta duit féin ar choinníioll, áfach, go bhfágfar slán gach fógra cóipchirt, trádmhairc agus gach fógra dílseánach eile. Deonaítear an ceadúnas teoranta seo ar choinníoll go gcomhaontaíonn tú le gach ceann de na téarmaí agus coinníollacha seo agus go ndéanfaidh tú dá réir. Toirmisctear go dian na hÁbhair ar an láithreán gréasáin seo a úsáid gan toiliú roimh ré ó Ghaelport.com ar shlí ar bith eile ar a n-áirítear dáileadh, athfhoilsiú nó athsheachadh de chineál ar bith ina n-úsáidtear teicneolaíocht frámaíochta agus is sárú é ar chearta dílseánacha Ghaelport.com agus/nó a cheadúnóirí.

Ní fhéadfaidh tú seirbhísí Ghaelport.com a úsáid chun gabháil do ghníomhaíochtaí a sháraíonn cearta dílseánacha Ghaelport.com agus/ nó a cheadúnóirí agus/ nó tríú páirtithe; a chuirfeadh príobháideacht dhaoine eile i mbaol; atá leabhlach, ar bréag mhailíseach iad nó a tharraingíonn drochmheas ar earraí nó ar sheirbhísí nó atá clúmhillteach ar shlí eile; atá mímhorálta, graosta, pornagrafach, mídhleathach nó a mholann gníomhaíocht mhídhleathach, a mhilleann sláine aon sonraí nó faisnéise eile ar ríomhaire.

Maidir le haon éilimh, imeachtaí agus caingne a thionscnófar agus na damáistí go léir (ar a n-áirítear costais) a dhámhfar nó a chomhaontófar a íoc le haon tríú páirtí i leith aon éilimh nó caingne a bheidh ann mar gheall ar do shárú ar an gcoinníoll seo, comhaontaíonn tú Gaelport.com a shlánú ina gcoinne siúd agus nach dochar do Ghaelport.com iad.

Aithníonn tú agus comhaontaíonn tú nach féidir le Gaelport.com tar éis duit láithreán gréasáin Ghaelport.com a fhágáil, cibé acu trí nasc hipirtéacs nó ar shlí eile, a bheith freagrach ar shlí ar bith as aon ábhar a dtiocfaidh tú air agus eisiaimid a mhéid is mó a cheadaítear le dlí gach dliteanas a éireoidh i gcás gurb é an t-ábhar sin faoi deara aon damáiste,costas, díobhála nó caillteanais airgid d'aon chineál nó dliteanas de thoradh an méid sin.

Téann tú isteach ar an láithreán gréasáin ar do phriacal féin agus as do stuaim féin agus tá tú freagrach as déanamh de réir dlíthe áitiúla, a mhéid atá aon dlíthe áitiúla infheidhme. Tiocfaidh na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo faoi réim dhlíthe na hÉireann agus forléireofar iad de réir na ndlíthe sin agus comhaontaíonn tú leis seo go mbeidh ag cúirteanna na hÉireann, chun tairbhe Ghaelport.com agus gan dochar do cheart Ghaelport.com caingne a thionscnamh i ndáil leis na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo os comhair aon chúirte eile dlínse inniúla, aon chaingean nó imeachtaí a éisteacht nó a chinneadh a bheidh ann mar gheall ar na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo nó i dtaca leo, agus chun na gcríoch sin, géilleann tú do dhlínse na gcúirteanna sin, ar shlí nach mbeidh aon dul siar air.

Ní mór aon tarscaoileadh ar aon fhoráil de na téarmaí agus coinníollacha seo a bheith i scríbhinn agus é sínithe ag Gaelport.com chun bheith bailí. Aon tarscaoileadh ar aon fhoráil faoi seo, ní oibreoidh sé mar tharscaoileadh ar aon fhoráil eile, nó mar tharscaoileadh leanúnach ar an bhforáil chéanna amach anseo. Má chinneann aon chúirt dlínse inniúla go bhfuil aon choinníoll de na téarmaí agus coinníollacha seo ar neamhní nó nach féidir í a fhorfheidhmiú ar chúis ar bith, ansin beidh an fhoráil sin gan éifeacht a mhéid a bheidh cinnte ag an gcúirt gan difear a dhéanamh do bhailíocht agus d'in-fhorfheidhmeacht aon fhorálacha eile. Is ionann na téarmaí agus coinníollacha seo mar aon lenár ráiteas príobháideachta agus an tuiscint agus an comhaontú iomlán idir tú féin agus Gaelport.com i ndáil le húsáid an láithreáin ghréasáin seo, agus tá siad á gcur in ionad aon ráiteas, comhthuiscintí nó comhaontuithe nó gach ráitis, comhthuisceana nó comhaontú cibé acu ó bhéal nó i scríbhinn, agus ní mhodhnófar iad ach amháin i scríbhinn agus é sin sínithe agatsa agus ag Gaelport.com.

TEORAINN LE DLITEANAS

A mhéid is mó a cheadaítear le dlí is infheidhme ní bheidh Gaelport.com ná aon stiúrthóirí, fostaithe, comhghleacaithe nó aon ionadaithe eile dá chuid faoi dhliteanas i leith caillteanais nó damáistí mar gheall ar na hÁbhair, agus/nó na hearraí, saoráidí nó na seirbhísí a thairgtear tríd an láithreán gréasáin seo, a bheith i n-úsáid agat nó i dtaca leis an úsáid sin nó ó aon rochtain neamhúdaraithe nó athrú ar an láithreán gréasáin seo nó de bhrí nach dtig leat iad a úsáid nó i dtaca leis sin. Áirítear, ach ní hiad amháin a áirítear, leis an gcaillteanas nó an damáiste sin, caillteanas nó damáistí neamhdhíreacha nó iarmhartacha, sonraí, ioncam, brábús nó deiseanna a chailliúint, cailliúint maoine nó damáiste di agus éilimh ó thríú páirtithe fiú má tugadh comhairle do Ghaelport.com gurbh fhéidir go dtarlódh na caillteanais sin nó go ndéanfaí na damáistí sin nó dá bhféadfaí le réasún an caillteanas nó na damáistí sin a thuar. Ní mó ná €100.00 dliteanas Ghaelport.com duit i gcás ar bith. Nuair a úsáideann tú an láithreán gréasáin seo comhaontaíonn tú, agus deimhníonn tú go gcomhaontaíonn tú, lena bheith faoi cheangal ag an teorainn sin le dliteanas Ghaelport.com.

COSAINT

Is ar do phriacal féin a úsáideann tú an láithreán gréasáin seo i gcónaí. Glacann tú ort féin an fhreagracht ar fad as gach priacal caillteanais a tharlóidh de thoradh ar na hÁbhair, nó aon fhaisnéis eile a gheobhaidh tú le linn an láithreán gréasáin seo a úsáid, a íoschóipeáil agus /nó a úsáid nó tagairt a dhéanamh dóibh nó iontaoibh a chur iontu. Comhaontaíonn tú nach mbeidh Gaelport.com faoi dhliteanas i leith damáistí a dhéanfar mar gheall ar d’úsáid an láithreáin ghréasáin seo nó gan a bheith in ann é a úsáid agus tarscaoileann tú leis seo aon éilimh agus gach éileamh i leith an méid sin cibé acu conradh, tort nó forais eile is bonn dóibh.

Tá an láithreán gréasáin seo ar fáil "mar atá" ag gach úsáideoir gan aon uiríll nó barántais d'aon saghas, bíodh siad sáinráiteach nó intuigthe. A mhéid is mó a cheadaítear leis an dlí is infheidhme, eisiann Gaelport.com aon bharántas sainráiteach nó intuigthe, reachtúil nó eile maidir le cáilíocht na nÁbhar agus/nó ábhar, earraí, saoráidí agus/nó seirbhísí a fhógraítear nó a cheannaítear trí mheán an láithreáin ghréasáin seo, nó iad a bheith cruinn, tráthúil, iomlán, incheannaithe nó oiriúnach le haghaidh críche faoi leith.

Séanann Gaelport.com go sainráiteach aon dliteanas agus gach dliteanas i leith aon ionfhabhtaithe trí víreas ríomhaire, fríd, méirínteacht, rochtain neamhúdaraithe, idirghabháil, athrú ar úsáid, calaois, goid, cliseadh teicniúil, earráid, mainneachtain, cur isteach, scriosadh, fabht, moill, nó aon teagmhas nó tarlú nach bhfuil urlámh ag Gaelport.com air a éillíonn riarachán, slándáil, cothroime agus ionraiceas nó seoladh cuí aon ghné den láithreán gréasáin seo nó a dhéanann difear dóibh. Baineann priacail áirithe ó nádúr leis an idirlíon agus an Gréasán Domhanda a úsáid.

I ndáil le haon láithreán gréasáin eile chuig a gcuirtear tú ón láithreán gréasáin seo nó a shroichtear ón láithreán seo le nasc hipirtéacs nó óna gcuirtear tú chuig an láithreán gréasáin seo nó óna sroichtear an láithreán seo le nasc hipirtéacs (láithreán tríú páirtí), ní thugann Gaelport.com aon uiríll, barántais ná gealltanais faoi aon ábhar ná aon fhaisnéis atá ann. Ní fhaomhann Gaelport.com ná ní cheadaíonn sé an t-ábhar atá in aon láithreán tríú páirtí ná ní bheidh Gaelport.com faoi aon dliteanas i leith aon láithreán tríú páirtí (áirítear, ach ní hé amháin a áirítear, sa dliteanas sin dliteanas mar gheall ar aon líomhain go sáraíonn ábhar nó faisnéis atá in aon láithreán tríú páirtí aon dlí ná cearta aon duine nó aon eintitis). Ní thugtar aon bhreith ná barántas maidir leis an ábhar atá in aon láithreán tríú páirtí a bheith cruinn, tráthúil nó oiriúnach agus eisiatar aon dliteanas agus gach dliteanas a d'fhéadfadh a bheith ann mar gheall ar nó i dtaca le d’úsáid aon láithreán tríú páirtí nó d’iontaoibh san ábhar nó san fhaisnéis atá ann nó feidhmíocht láithreáin den saghas sin.

Aithníonn agus comhaontaíonn tú go sainráiteach i gcás go gceannaíonn tú earraí agus ábhair nó go bhfaigfidh tú seirbhísí trí láithreán gréasáin Ghaelport.com gur ort féin an costas agus an priacal. Ní páirtí in aon chonradh Gaelport.com a dhéanfaidh tú trí láithreán gréasáin Ghaelport.com chun earraí agus/nó seirbhísí a chur ar fáil agus aon chearta nó leighis a bheadh agat de bhun aon chonartha den saghas sin, ar a n-áirítear aon éilimh a bhaineann le barántais intuigthe i dtaobh oiriúnachta chun aon chríche nó incheannacht, is cearta iad i gcoinne an cheannaí óna bhfuair tú na hearraí agus/nó na seirbhísí. Aithníonn agus comhaontaíonn tú go sainráiteach nach mbeidh Gaelport.com faoi aon dliteanas i leith caillteanais nó damáistí a bheidh ann de bharr aon chonartha nó i dtaca le haon chonradh a dhéanfaidh tú chun earraí a cheannach agus/nó seirbhísí a chur ar fáil trí láithreán gréasáin Ghaelport.com.

Aon ábhar nó faisnéis a fhaightear ar an láithreán gréasáin seo nó tríd, ní cóir iontaobh a chur ann nó inti le haghaidh cinntí tábhachtacha de shaghas pearsanta, airgeadais nó gnó agus ba chóir duit dul i gcomhairle le gairmeach iomchuí le haghaidh comhairle a oireann do d'imthosca faoi leith. Creidtear gur foinsí iontaofa a sholathraíonn Ábhair agus faisnéis a fhaightear trí mheán an láithreáin ghréasáin seo. Ní ráthaíonnn na foinsí sin, áfach, ná Gaelport.com ná aon duine nó eintiteas eile aon ríomhaireachtaí a dhéanfar ina mbainfear úsáid as na hÁbhair agus an fhaisnéis sin ná tuairimí a nochtar i ndáil leis na hÁbhair sin nó an fhaisnéis sin, agus d'fhéadfaí nach mbeidh siad iomlán. 

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214