Tóstal na Gaeilge

Eagraíonn Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ‘Tóstal na Gaeilge’ gach dara bliain chun deis a thabhairt do phobail na Gaeilge a gcuid tuairimí ar nithe ábhartha a léiriú agus a roinnt lena chéile, agus chun moltaí a dhéanamh ar pholasaithe reatha an Rialtais i dtaobh na Gaeilge nó ar pholasaithe ar mhaith leo a gcuirfeadh an Rialtas i bhfeidhm.

Bhí Tóstal na Gaeilge 2010 ar siúl ar 26 agus 27 Feabhra 2010, in Óstán Bhóthar na Trá, Gaillimh.

Tá tuilleadh eolais mr gheall ar an Tóstal, chomh maith le físeáin agus grianghraif ar fáil ar an láithreán gréasáin www.tostal.ie

Is féidir cur síos ar Thóstal na Gaeilge 2013 a fháil ag www.gaelport.com/tostal2013.
Is féidir cur síos ar Thóstal na Gaeilge 2012 a fháil ag
www.gaelport.com/tostal2012. 

An Cúlra

Is í Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge lárchomhairle ar phobail na Gaeilge. Tá sé mar aidhm aici bá agus tacaíocht don Ghaeilge mar bheotheanga agus cumas inti a neartú agus a bhuanú, le go mbeidh sí á húsáid go saoráideach agus go forleathan i ngach gné de shaol mhuintir na hÉireann.

Mar chuid den straitéis i bhfeidhmiú na haidhme agus ag glacadh lena ról mar lárchomhairle, feictear don Chomhdháil go bhfuil sé ríthábhachtach go mbeadh fóram poiblí á reáchtáil aici gach dara bliain lena chinntiú go bhfuil ionchur daonlathach ag pobail éagsúla na Gaeilge i leith cur chun cinn polasaithe a bhaineann leis an nGaeilge agus lena gcuid tuairimí a nochtadh i leith obair na Gaeilge.

Aidhmeanna an Tóstail

Is iad seo a leanas bunaidhmeanna an Tóstail.

 • Deis a thabhairt do phobal na Gaeilge teacht le chéile agus plé a dhéanamh ar mhórcheisteanna an lae i dtaobh na Gaeilge agus na sochaí Gaelaí.
 • Deis do phobail na Gaeilge a chothú áit gur féidir leo a gcuid tuairimí a nochtadh agus a mhalartú ar bhonn foirmiúil agus neamhfhoirmiúil.
 • Deis a thabhairt d’eagraíochtaí, d’institiúidí, d’fhorais stáit agus do ghrúpaí pobail a gcuid oibre i leith cur chun cinn na Gaeilge a chur faoi bhráid pobail na Gaeilge.  
 • Pobal na Gaeltachta a thabhairt le chéile chun ábhair a bhaineann leis an nGaeltacht go príomha a phlé.
 • Tugann sé aitheantas don duine aonair agus a ról sa phróiseas daonlathach  
 • Tugann sé fócas agus treo do phobail na Gaeilge chun díriú ar na nithe móra is cás dóibh agus a gcuid achainí á gcur os comhair na bpolaiteoirí agus na n-iarrthóirí roimh thoghcháin éagsúla.  
 • Tugann sé deis do phobail na Gaeilge plé a dhéanamh ar fheidhmiú Acht na Teangacha Oifigiúla a bhfuil tionchar mór aige ar lucht labhartha na Gaeilge.

Ionadaíocht/Toscaireacht

 • Aithnítear na pobail seo a leanas mar phobail a bheadh a n-ionchur lárnach do Thóstal na Gaeilge agus díríodh ar na pobail seo a mhealladh le bheith i láthair:
 • Pobail na n-eagraíochtaí agus na ngrúpaí éagsúla atá páirteach in obair na Gaeilge agus an pobal a labhraíonnn Gaeilge go rialta
 • Pobal an daonáirimh le cumas Gaeilge
 • Daoine Óga le Gaeilge
 • An Comhthéacs Institiúideach agus polaitiúil (stát, státchóras, forais stáit, an Eoraip)
 • Pobal na Gaeltachta

Príomh-mholtaí ó Thóstal na Gaeilge 2008

Tá tuilleadh eolais mar gheall ar Tóstal na Gaeilge ar fáil ar an suíomh Gréasáin Tostal.ie.

Bí ar an eolas - Cláraigh dár ríomhirisí
© 1995-2011 Gaelport ™
Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 | Fón: +353 1 6794780 | Facs: +353 1 6790214