From:                              Gaelport.com [gaelport@aroconnect.net]

Sent:                               12 May 2009 16:28

To:                                   Niamh O Sullivan

Subject:                          Cogar: An Nuachtlitir Leictreonach do chraoltoiri raidio

 

COGAR      

Scaip an Scéal

 


Do Ghairm le Gaeilge
Seoladh treoirleabhar nua, ‘Do Ghairm le Gaeilge’ a thugann léargas cuimsitheach ar an réimse leathan deiseanna gairme atá ar fáil trí mheán na Gaeilge le déanaí. Ar Lean

Do Ghairm le Gaeilge 
A new bilingual careers guide  'Do Ghairm le Gaeilge' was launched earlier this month. The guide  provides an insight into the myriad of career opportunities available which require the use of the Irish Language. More

 

Reachtaíocht Teanga Sáraithe ag 6 cinn de ranna rialtais 
Cinneadh gur sháraigh 6 cinn de ranna rialtais agus 6 ghníomhaireacht stáit eile reachtaíocht a bhfuil sé mar aidhm aici an Ghaeilge a chosaint agus a chur chun cinn le linn na bliana seo caite, dar le tuarascáil bhliantúil a foilsíodh inné. Ar Lean 

Government Departments breach Language Act
Six government departments and a further six state agencies were found to have breached legislation aimed at protecting and promoting the Irish language in the past year, according to an annual report published yesterday.  More

 

An Duais mhór buaite ag Léachtóir Ollscoile
Mar chuid de Chuairt na bhFilí Albanacha go hÉireann, d’eagair Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge Comórtas Filíochta Dátheangach do dhánta nuachumtha i nGaeilge nó i nGàidhlig na hAlban.  Ar Lean  

Poetry Proze won by University Lecturer
As part of the poetry festival, Cuairt na bhFilí Albanacha, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, organised a poetry competition for newly composed poetry in either Irish or Gaelic. More

 

Díomá léirithe faoi chinneadh an Aire Oideachais
Ag Ardfheis Chonradh na Gaeilge a réachtáladh ag an deireadh seachtaine seo caite cuireadh na rialach seasta ar leataobh agus glacadh d'áon ghuth rún éigeandála a cáineadh cinneadh an Aire Oideachais agus Eolaíochta aitheantas a dhiúltú do  seacht ngaelscoil nua agus go dtí seo Gaelcholáiste amháin a bhí le hoscailt i 2009. Ar Lean

Unrest grows over Decision of Education Minister
At Ardfheis of Conradh na Gaeilge, held last weekend, an emergency motion was passed critisising the decision of the Minister for Education and Science to refuse to grant recognition to 7 new gaelscoileanna and one new post-primary Irish medium school which were to open their doors next September. More

 

Tionscadal Comhoibritheach eile ar líne! 
Le tamall de bhlianta anuas tá borradh ar thionscnaimh comhoibriúcháin ar an idirlíon. Is í ceann de na suáilcí is mó atá ag an idirlíon agus an ghné is tábhachtaí de ná é a úsáid chun eolas a bhailiú agus a roinnt saor in aisce. Ar Lean

Another Irish collaborative Project online!
In recent years there  has seen been a notable  increase in the number of collaborative projects on the internet. One of the greatest benefits of the internet is the amassing of information and distributing it for free. More

 

Féilire

 

Saol Sóisialta na Gaeilge!
Tá féilire na Gaeilge ar Gaelport.com ar ais agus tá sé níos fearr ná riamh!
Faightear ann cur síos ar na himeachtaí agus na féilte atá ar siúl fud fad na tíre agus thar lear
Bain triail as anseo!

The gaeport.com social events calender is back and is better than ever!
It contains full round up of events and festivals taking place across the country!
Give it a go!

Comórtas Peile na Gaeltachta 2009
Ros Muc, Conamara, Co. na Gaillimhe
29 Bealtaine - 1 Meitheamh 2009.
Comórtas Peile na Gaeltachta 2009
Ros Muc, Connemara,  Co. Galway 
29th May – 1st June 2009.
 
Féile Ceoil Traidisiúnta Na Scéirí
Na Scéirí, Baile Átha Cliath
15 - 17 Bealtaine 2009.
Skerries Traditional Music Weekend
Skerries North Co. Dublin
15 - 17 May 2009.

Féile Scríbhneoireachta Lios Tuathail
Lios Tuathail, Co. Chiarraí
27 - 31 Bealtaine 2009.
Listowel Writer's Week
Listowel, Co. Kerry
27 - 31 May 2009.

Féile Siúil Ghleannta Eatharlach
Triobraid Árann
29 Bealtaine -  01 Meitheamh 2009.
The Glen of Aherlow Walking Festival
Co. Tipperary
May 29 -June 1 2009.

 
Fleadh Nua '09

Inis, Co. An Chláir
17-25 Bealtaine 2009
Fleadh Nua '09
Ennis, Co. Clare
17 - 25 May 2009. 

Seachtain na bPortaigh
Leitir Fraic, Co na Gaillimhe
22 Bealtaine  - Luan 01 Meitheamh 2009.
Connemara Bog Week
Letterfrack, Co. Galway
22 May 2009 - Monday 01 June 2009

 

Ar Bharr Mo Theanga

 

Ná bac leis na....Scrúduithe

Ar an drochuair tá aimsir na scrúduithe tagtha agus beidh gach mac léinn sa tír ag ullmhú do scrúduithe ollscoile, scrúduithe scoile agus níos measa fós don Teastas Sóisearach agus don Ardteistiméireacht!

Unfortunately it's exam time again and University students as well as secondary students prepare for exams..or even worse, the dreaded Junior Certifcate and Leaving Certificate!

Is leor ó dhuine a dhícheall: All you can do is your best

An rud is fiú a dhéanamh, is fiú a dhéanamh go maith:What is worth doing is worth doing well

Ag Staidéar go dian; cramming, studying hard

Is duine staidéarach é: he’s a very studious or level headed person

Glac Staidéar:
calm down!

D’fhan sí go ciúin staidéarach: she kept calm

Foighne a chur i nduine: to calm someone down

Codail go headra:  to sleep in

Níor chodail mé néal i rith na hoíche: I didn’t get a wink of sleep

Cuir slacht ort féin; tidy yourself up

An Lár-Oifig Iontrála: Central Application Office (CAO)

Is fearr bricfeasta folláin a ithe ar lá an scrúdaithe:
You should eat a healthy breakfast on the day of the exam

Is fearr an deis a thapú: it’s better to seize the opportunity

Ba mhór an t-údar díomá é.. It was very disappointing

Bhí sí fíordhíomách: She was really disappointed

Rinne tú éacht! It was a quite an achievement for you

D’éirigh thar barr léi sna scrúduithe: She got on very well in the exams

 

Sall Chugatsa

 

Ó Réalt DJ go RTÉ
An mhí seo labhraíonn Cogar le Scott De Buitléir, láithreoir raidió atá ag craoladh ar  stáisiún raidió digiteach RTÉ Pulse. Ar Lean

From Réalt DJ to RTÉ
This month Cogar speaks to Scott De Buitléir, a radio presenter with the digital radio station RTÉ Pulse. More

 

An Gnó

 

Scéim Mhaoinithe do Thaighde ar na Meáin
D’fhógair Coimisiún Craolacháin na hÉireann inniu (30 Aibreán 2009) sonraí na ndeontas atá ar fáil faoi Scéim Mhaoinithe do Thaighde ar na Meáin.  Seoladh an scéim ar dtús i 2007 agus tugadh maoiniú do chúig thionscadal taighde ar luach €95,560 go dtí seo.

Cuirfear fáilte roimh iarratais ar tionscadail taighde ghearrthéarmacha a mhairfeadh idir 3-9 mí. Is é sprioc an Choimisiúin go bhfaigheadh dhá tionscadal ghearrthéarmacha  maoiniú i 2009 agus go mbeadh luach €16,000 ar gach tionscadal. Ar Lean


BCI Launches 2009 Media Research Funding Scheme
The Broadcasting Commission of Ireland (BCI) has today (30th April 2009) announced details of project grants available under its Media Research Funding Scheme.  The Scheme was launched in 2007 and, to date, has funded five research projects to a total value of €95,560.
 
Applications are being invited for short-term research projects of 3-9 months duration.  It is the BCI’s intention that a total of two short-term projects will receive funding in 2009, to a value of €16,000 per project.  More

 

Tuairisciú ar na Toghcháin
Tá treoirlínte eisithe ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann i leith na tuairisceoireachta ar na toghcháin áitiúla agus toghcháin na hEorpa. Sonráitear sna treoirlínte go mbeidh moratorium ann ó 12.01r.n. Déardaoin 4 Meitheamh 2009 go dtí 10.00i.n. Dé hAoine 5 Meitheamh 2009. 
Tá na treoirlínte ar fáil anseo
 
Election Coverage
The BCI have released guidelines for the coverage of the Local and European elections. The guidelines include a moratorium from 12.01am on Thursday 4th June 2009 until 10pm on Friday 5th June 2009. Click here for the full guidelines.

 

Podchraoladh na Gaeilge: Stáisiúin Phobail
Fuaireamar scéal an mhí seo go bhfuil na cláir Ghaeilge seo a leanas ar fáil i nGaeilge ar an idirlíon. 

Ar Muin na Muice: Near  90 FM Podchraoltaí
Raidió na Life: Podchraoltaí

An bhfuil do chlár ar fáil mar phodchraoladh? Seol ríomhphost chuig cogar@gaelport.com

 
Irish Podcasts: Community Radio Stations
The following community radio stations are now podcasting Irish language programmes. 
Ar Muin na Muice: Near  90 FM Podchraoltaí
Raidió na Life: Podchraoltaí

Is your programme available as a podcast? Let Cogar know email cogar@gaelport.com

 

Folúntais Raidió

Raidió na Life
Folúntais do Láithreoirí (deonacha) i Raidio na life, 106.4 FM faoi láthair!
Téigh i dteagmháil le Bainisteoir an stáisiúin ag muiris@raidionalife.ie

BBC Raidió Uladh
Tuairisceoirí á lorg don irischlár 'Blas' a chraoltar ar BBC Raidió Uladh
Ar Lean

Radio Vacancies

Raidíó na Life
Raidió na Life 106.4 FM is looking for presenters on a voluntary basis
Contact Muiris, the Station Manager muiris@raidionalife.ie

BBC Ulster Radio
Reporters wanted for magazine show Blas on BBC Ulster Radio
More

 

Nod don Eolach!

Radharc ón Maidhc
Ag leanúint sa tsraith mar gheall ar Ghradam Ghlór na nGael do stáisiúin raidió, atá urraithe ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann, labhair Cogar le Paul Moriarty, Ceannaire Clár Clare FM. Ar Lean

Studio View
Continuing in our series examining The Glór na nGael Awards for radio stations, which are sponsored by the Broadcasting Commission of Ireland, Cogar spoke to Paul Moriarty, Programme Controller with Clare FM. More

AróConnect

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2,
Teil: 01 6794780 eolas@gaelport.com www.gaelport.com

 

[Díliostáil/Unsubscribe]