Eagrán / Edition 15 - 01 07 2008

Gradam Gaeilge an Chláir 2008 buaite ag Clare FM

Gradam Gaeilge an Chláir won by Clare FM

Tá Gradam Gaeilge an Chláir 2008 buaite ag an stáisiún raidió áitiúil Clare FM as an méid oibre atá déanta aige  le bliain anuas chun an Ghaeilge a chur chun cinn ina sceideal craolacháin. Is gradam é seo a bhronntar ar bhonn  bliantúil ar an gcomhlacht a dhéanann an méid is mó chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa saol tráchtála.

Bhronn Seán Ó Ceallaigh, Cathaoirleach nua An Clár as Gaeilge Teo. , a reáchtálann an comórtas, plaic speisialta  ar Liam Ó Sé, Príomh Oifigeach Feidhmiúcháin Clare FM ag ócáid i nGlór ar an Luan seo caite.

Dúirt an tUas. O Ceallaigh go raibh an gradam seo tuilte go maith ag an stáisiún raidió áitiúil as an méid a bhí  déanta aige i rith na bliana chun an Ghaeilge a fhí isteach sna cláir éagsúla. Rinne sé tagairt ar leith don obair a rinne sé tráth Sheachtain na Gaeilge, nuair a bhí raon leathan d'imeachtaí i nGaeilge ar siúl ar fud an Chontae
go léir.

Ní hé amháin gur chlúdaigh Clare FM roinnt mhaith de na himeachtaí sin, ach bhí an Ghaeilge le cloisteáil tríd an  sceideal craolacháin go léir. Mhol sé na hiarrachtaí a rinne na láithreoirí go léir méid suntasach Gaeilge a úsáid  ina gcláir éagsúla féin agus cé chomh nádúrtha is a tháinig sé seo trasna i rith an lae.


Rinne an BCI  comhghairdeas le Clare Fm ar bhuachaint Ghradaim Gaeilge An Chláir 2008 chomh maith.

Dúirt Michael O'Keeffe, Príomh Fheidhmeannach BCI:
'Is mian linn comhghairdeas a dhéanamh le Clare FM ar bhuachaint an
duais seo a bronnadh ar an stáisiún as an méid a bhí déanta aige i rith na bliana chun an Ghaeilge a fhí isteach sna cláir éagsúla  a chraoltar ar an stáisiún.  Is iontach an rud é stáisiún raidió áitiúil a fheiscint ag cur an Ghaeilge chun cinn agus ag déanamh  forbairt ar an nGaeilge ina gclár sceidil ar an mbealach seo.'

Clare FM are the winners of the 2008 'Gradam Gaeilge an Chláir' award. At an awards ceremony in Glór on Monday evening, Managing Director Liam O'Shea was presented with a specially commissioned plaque by  Seán Ó Ceallaigh,  the new Cathaoirleach  of An Clár as Gaeilge Teo., the language promotion group who organise the award scheme.

The scheme, now in its fourth year, is specifically directed at companies and organisations in the commercial sector who do most to promote the use of Irish both internally and externally.

Speaking at the awards ceremony, An tUas. Ó Ceallaigh said that he was delighted to present the award to Clare FM in recognition  of the innovative way the station had integrated the use of Irish throughout its daily programming.

He made specific reference to  the way it had embraced the spirit of Seachtain na Gaeilge and in fact had become a partner with An Clár as Gaeilge in promoting  the wide range of Irish language events that were organised around the County. But, he said, the use of Irish by Clare FM  had continued after Seachtain na Gaeilge and this was a significant factor in the judging panel's decision to nominate the station
for the Gradam.

Accepting the award on behalf of Clare FM, Managing Director Liam O' Shea said that he was thrilled and honored that the station
had been selected for the 2008 Gradam Gaeilge an Chláir award. Local radio should always respond to the needs and wishes of its
listeners and Clare FM was doing just that by including a percentage of Irish in its programming schedule. This was evident from the reaction the station had received to its coverage of Seachtain na Gaeilge and he was delighted that this was now continuing  and had become an integral part of the station's daily programming. 'Clare FM will continue to develop the use of Irish in its  schedule however possible, as that is the reason we are in existence, to respond to the needs of our listeners. It is clear that  that is what they want, so that is what we will provide' said Mr. O'Shea.

The Broadcasting Commission of Ireland has also congratulated Clare FM on winning the 2008 'Gradam Gaeilge an Chláir' award. 

Michael O'Keeffe, Chief Executive of the BCI commented: 'We wish to congratulate Clare FM on winning this award which was presented
to the station in recognition of the way it integrated the use of Irish throughout its daily programming.  It is wonderful to see a
local radio station promoting the Irish language and developing the use of Irish in its schedule in this manner.'

Barr

Top

Glaoch ar iarratais ó Bhlagadóirí Gaeilge

Calling Irish Bloggers!

Is léir anois go bhfuil forbairt as cuimse tagtha ar an mblagáil le tamall de bhlianta anuas i measc an phobail ar líne.  De réir na fianaise is déanaí tá breis agus 112 milliún blag ar an saol anois ar fud na cruinne le breis agus 2000 blag á bhfoilsiú in Éirinn i láthair na huaire!

Ní haon ionadh mar sin go bhfuil éileamh ann i measc Gaeilgeoirí agus foghlaimeoirí Gaeilge ar an 'mBlag Gaeilge' mar áis chun tuairimí a nochtadh, eolas a scaipeadh agus chun léargas a léiriú ar eispéireas an duine- trí Ghaeilge ar ndóigh!

Ach roimhe seo níor tugadh aon aitheantas d'éachtaí an bhlagadóra ar bhonn liteartha.  Gan amhras tá gradaim faighte ag roinnt blag amhail  Hilary NY ag the Irish Blog Awards ó thaobh úsáid na Gaeilge de. Tá borradh chomh mór faoin mblagáil le tamall anuas  áfach go gceaptar anois gur fiú gradam liteartha a bhronnadh ar 'bhlagáil trí Ghaeilge.'

Beidh lúcháir ar na scríbhneoirí ceannródaíocha seo i mbliana toisc go bhfuil catagóir nua i gComórtas Liteartha an Oireachtais don bhlagáil trí mheán na Gaeilge den chéad uair.  Tá an comórtas nua seo urraithe ag Oifig na Gaeilge, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath le duais de 1000Euro ar fáil don bhlag is fearr i gcomórtas 2008.


Tá súil ag an lucht eagraithe go meallfaidh an comórtas seo daoine le scríobh i nGaeilge agus go ndéanfaidh sé tuilleadh léitheoirí a mhealladh i dtreo na teanga. Tá sé mar aidhm ag an gcomórtas an Ghaeilge a chur chun cinn i measc an phobail ar líne, chomh maith le gné nua den litríocht a chur faoi bhráid phobal na Gaeilge. Is meán liteartha spraoiúil spreagúil spéisiúil an bhlagáil, a bhfuil fáil ag léitheoirí uirthi go héasca agus a thugann saoirse iontach don scríbhneoir. Oireann sé go maith don Ghaeilge, mar sin, agus is dóigh iontach é leis an teanga a chur chun cinn.

Do chomórtas an Oireachtais, ba cheart don scríbhneoireacht sa bhlag a bheith dúshlánach spreagúil corraitheach taitneamhach, le hinsint agus stíl bheomhar sholéite i nGaeilge nádúrtha. Maidir le hábhar an bhlag, glacfar le haon cheann de na seánraí seo a leanas: prós; filíocht; dialann; gné-alt; tuairisceoireacht nuachta; tráchtaireacht spóirt, pholaitiúil nó eacnamaíochta; léirmheastóireacht ceoil, drámaíochta, scannánaíochta nó alt taighde. Níl aon srian maidir le hábhair!

Glacfar le hiarratais don chomórtas go dtí an Mháirt 1 Iúil.

Má tá fonn ort tuilleadh eolais a fháil faoin gcomórtas seo is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Clare Spáinneach ó Oifig na Gaeilge, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ag 01 4027504

We all have heard of the growth of blogging amongst the online community in recent years.  According to the latest evidence there are over 112 million Blogs from across the world and more than 2,000 are published in Ireland at the moment.

It is no surprise that a great demand now exists amongst Irish speakers and Irish language learners for  the Irish Blog as a means of expressing opinions, spreading information and providing an insight into the human experience-in Irish of course!

Before this, the acheivements of Bloggers have not received literary recognition.  Blogs such as Hilary NY have won awards at the Irish Blog Awards for their Irish language content.  However blogging has taken off so much in recent years that a new literary award has been commissioned for Irish language blogging.

These visionary writers will be delighted to hear that a new category of award has been  established in the Oireachtas Literary Festival for Irish language blogging for the first time.  This competition is sponsored by Oifig na Gaeilge, Dublin Institute of Technology with a prize worth over 1,000Euro up for grabs for the best blog in the competition.

The organisers hope that the competition will inspire people to write their blogs in Irish which will result in more people turning to the Irish language. The competition aims to promote the Irish language amongst the online community as well as cultivate an interest in a new aspect of literature.  This new literary medium is entertaining, inspiring and engaging, is easily available to readers and gives the writer a sense of freedom.  It is very suitable for the Irish language and is a wonderful way of promoting the Irish language.

For the purposes of the Oireachtas competition, the Blog should be challenging, inspiring, exciting and enjoyable with a natural style of writing in Irish which is both gripping and authentic.  As regards the subject of the blog it can fall into any one of the following genres; prose, poetry, diary, feature article, news reporting, sports, economic or political commentary,  drama, film or research , music , drama or film criticism.  There are no limits to the material which may be used!


The Blog will be appraised on the basis of the high standard of writing, the stimulation it provides to the Irish language community, its understanding and dedication to the use of online media on a social basis and the debate which the Blog inspires.

Entries  will be accepted for the competition until  Tuesday 1st July

If you wish to find out further information about this competition you can contact Clare Spáinneach from Oifig na Gaeilge, DIT on 01 4027504

Barr

Top

Síle Seoige ar 'Paisean Faisean'

Sile Seoige on 'Passion Fashion'

Tá taifeadadh den chúigiú sraith de 'Paisean Faisean' clár a mheascann faisean agus grá, chun tosú ar an Luan 16 Meitheamh agus tá Síle Seoige ainmnithe mar chomhláithreoir ar an gclár seo.

Cuirfidh Síle an tsraith Ghaeilge, a bheidh ar siúl ar feadh 13 seachtaine, i láthair i dteannta Bhlaithnaid Ní Dhonnchadha.

Déanfar taifeadadh ar shraith a cúig den chlár thar sé seachtaine sna háiteanna seo a leanas: Gaillimh, Corcaigh, Béal Feirste, Baile Átha Cliath, Cill Mhantáin, Ciarraí agus Dún na nGall agus beidh sé le feiceáil ar an teilifís ar oícheanta Luan ó mhí Mheán Fómhair.

Tá Seoige tar éis cláir éagsúla a chur i láthair le haghaidh RTÉ agus TG4, 'Pobal', 'Nationwide', 'Up for the match' agus 'Class act' ina measc.

Chabhraigh sí leis na cláir 'No Frontiers' agus 'The Afternoon Show' a chur i láthair agus le trí bliana anuas bhí sí mar chomhláithreoir ar an gclúdach beo a rinne RTE ar cheiliúradh Lá Fhéile Pádraig. Thóg Síle páirt sa tsraith 'Charity You're a Star' agus ina dhiaidh sin bhí sí ina láithreoir ar shraith a ceathair den chlár céanna.

Bíonn triúr fear in iomaíocht lena chéile chun oíche rómánsach a bhuachan leis an gcailín agus gan cead acu ach a stíl phearsanta faisin a úsáid. Tugtar uair an chloig an duine dóibh agus buiséad fíorbheag chun feisteas iomlán a aimsiú di - bíonn an bua ag an té a roghnaíonn an feisteas a roghnaíonn an cailín.

Is í Deirdre Ní Fhatharta stiúrthóir na sraithe seo, ina teannta tá Clodagh Freeman mar léiritheoir sraithe agus Martin Hartnett mar cheamaradóir. Déanfar eagarthóireacht in oifig Magma i nGaillimh, Pictorian Sound and Vision.

Bíonn 'Paisean Faisean' de shíor ag lorg rannpháirtithe nua, agus má tá spéis agat páirt a ghlacadh seol ríomhphost chuig
paiseanfaisean@magmaworld.com nó cur glaoch ag 091 – 569142

Sile Seoige has been revealed as the new co-presenter of TG4's fashion dating show 'Paisean Faisean', with series five set to begin filming on Monday 16th June.

Seoige will front the 13 week long Irish language series, produced by Magma Films, alongside Blathnaid Ni Dhonnachadha. Series five will shoot for just over 6 weeks in Galway, Cork, Belfast, Dublin, Wicklow, Kerry and Donegal, and airs on Monday nights on TG4 from September.

Seoige has presented various shows for RTE and TG4 including 'Pobal', 'Nationwide', 'Up for the Match' and 'Class Act'. She has guest- presented 'No Frontiers' and 'The Afternoon Show' and co-presented RTE's live coverage of the St Patrick's Day celebration for the last three years. Seoige took part in the first 'Charity You're a Star' series, later presenting season four of 'You're a Star'.

'Paisean Faisean' sees three guys attempt to win over a prospective date using nothing but their sense of style. The three competitors have one hour and a limited budget to buy the girl a complete outfit - the creator of her favorite outfit winning the date.

The series is directed by Deirdre Ni Fhatharta, with Clodagh Freeman as series producer and Martin Hartnett on camera. Editing will take place in Magma's Galway based posting house, Pictorian Sound and Vision.

'Paisean Faisean' is always on the lookout for new participants, and interested applicants should email paiseanfaisean@magmaworld.com or call 091 - 569142.

Barr

Top

Ag cur Shíolta na Cruthaitheachta!

Sowing the seeds of creativity!

Scéim forbartha do Ghearrscannáin teilifíse atá i SÍOL a chothóidh tallann nua scríbhneoirí/stiúrthóirí ó bhunstaid scripte go staid craolta ar TG4. Tá sé beartaithe leis an scéim SÍOL go mbeadh deis á tabhairt do 6 scríbhneoir nó scríbhneoirí/stiúrthóirí ón nGaeltacht, nó atá líofa i nGaeilge, script teilifíse a scríobh agus a chóiriú le haghaidh léiriúcháin teilifíse.
 
Tugtar cuireadh d'iarrthóirí dul san iomaíocht i gcomórtas scripte ar mhaithe le háit a bhaint amach ar mháistir-ranganna ceirde chun sraith de 6 dhráma teilifíse a fhorbairt faoin téama 'An Chlann'. Beidh na scripteanna a nglacfar leo ag baint úsáide as an téama lárnach seo den chlann, cé nach gá cloí le léamh traidisiúnta ar an bhfocal.
 
Is gá Script Iomlán 25 nóiméad, chomh maith le leathanach amháin Achoimre agus nótaí ar charachtair a chur isteach le d¹iarratas.  Roghnófar sé thogra as na hiarratais agus tabharfar tacaíocht oiliúna agus forbartha do na scripteanna. Forbróidh na scríbhneoirí na scripteanna faoi stiúir eagarthóra scripte. Réiteofar na tograí mar chuid de dhá cheardlann, (scríbhneoireachta agus stiúrthóireachta), a bheidh ar bun i mí Dheireadh Fómhair 2008 agus Feabhra 09.
 
Tá tuilleadh eolais faoin tionscnamh seo ar fáil ó  Christine Ní Chonchubhair ag 091-558400 agus beidh sí sásta labhairt leat faoi.

Síol is a new development scheme for short films which will foster new talent in scriptwriting and directing from the basic script stage to the final stage when the product is broadcast on TG4.  The Síol scheme aims to provide 6 writers or director/writers from the Gaeltacht or who are fluent in Irish with the opportunity to write a television script and to arrange it for a television production.

Applicants are invited to enter in a scriptwriting competition to win a place in the master craft classes to develop a 6 part television drama based on a family theme.  The accepted scripts will be  based on the central theme of family  even though the script does not have to stick to a traditional meaning of the word.

Scripts should be 25 minutes long and should have a summary and character notes included in the application.  The writers will improve the scripts under the direction of a script editor. The projects will be adjusted and improved upon in two workshops (writing and directing) which will take place in October 2008 and February 2009.

Further information about this project  is available from Christine Ní Chonchubhair on 091-558400 and she is happy to speak with you about the project.

Barr

Top

Na Comharsana Nua - leabhar nua d'fhoghlaimeoirí Gaeilge

Na Comharsana Nua- A new Book for Irish language Learners

Tá úrscéal nua scríofa ag Éamonn Ó Loingsigh d'fhoghlaimeoirí Gaeilge atá foilsithe ag Cló iar-Chonnachta.

Is Úrscéal éadrom barrúil scríofa i nGaeilge réasúnta simplí é na Na Comharsana Nua  agus tá gluais ar a chúl.  Bhuaigh Na Comharsana Nua an chéad áit i gComórtas an Oireachtais, Ábhar Léitheoireachta don Fhoghlaimeoir Fásta, sa bhliain 2007. 

Is as Baile Átha Cliath d'Éamonn Ó Loingsigh ach tá cónaí air le fada i nGaillimh.  Is múinteoir meánscoile i gColáiste Naomh Iarfhlatha i dTuaim é.  Ar na saothair eile leis atá i gcló, tá na drámaí do dhéagóirí Pádraicín is Ainm Dom, Jackie Mo Dheartháir, Ionsaí agus Níl Aon Dul ón gCinniúint, foilsithe ag Cló Iar-Chonnachta.

Scéal Liam agus Siobhán Uí Mhaoilmhín atá á ríomh san úrscéal seo, lánúin óg atá tagtha abhaile as Meiriceá go Gaillimh, a mbaile dúchais, áit a bhfuil teach ceannaithe acu in eastát galánta i mbruachbhaile ar imeall na cathrach, agus iad sona sásta.  Tá siad ag súil go mór le tús maith a chur lena saol nua ann, agus is cosúil go bhfuil gach rud ag dul ar aghaidh go maith dóibh, go dtí go mbogann Learaí agus Deborah Ó Dúill isteach sa teach trasna an bhóthair uathu.  Síleann muintir Uí Mhaoilmhín ar dtús go bhfuil cairde nua aimsithe acu agus is minic iad i gcomhluadar a chéile, bíodh siad amuigh le haghaidh béile nó amuigh ar an drabhlás.  Ach diaidh ar ndiaidh tuigtear do mhuintir Uí Mhaoilmhín nach bhfuil gach rud mar is ceart leis na comharsana nua.  Cá bhfuair Learaí a chuid airgid uile?  Cé hiad na fir a bhíonn ag teacht chuig an teach gach lá?  Agus céard is cúis leis na timpistí, na bagairtí agus na deacrachtaí gan stad atá ag muintir Uí Mhaoilmhín le tamall anuas?
Tá Na Comharsana Nua le fáil ó shiopaí leabhar ar fud na tíre agus www.cic.ie.

Tá Caitríona Ní Bhaoill, feidhmeannach le Cló Iar Chonnachta ar fáil d'agallaimh mar gheall ar an leabhar. Cuir Glaoch uirthi ag 091 593307

A new story written by Éamonn Ó Loingsigh, aimed at Irish lanaguge learners has just been published by Cló iar-Chonnachta

Na Comharsana Nua is a light amusing novel, written in relatively simple Irish and it has a glossary at the back. The novel won first prize in the Reading material for the adult learner section of Comórtas an Oireachtais in 2007.

Eamonn Ó Loingsigh is from Dublin but has been living in Galway for a long time. He is a secondary school teacher in Coláiste Naomh Iarfhlatha in Tuam. Amongst his other publications are some plays aimed at teenagers, Pádraig is Ainm Dom, Jackie Mo Dhearthair, Ionsaí, and Níl Aon Dul ón gCinniúint also published by Cló Iar-Chonnachta. 

Na Comharsana Nua is the story of a young couple Liam and Siobhán Uí Mhaoilmhín who have moved from America to their hometown Galway, where they have bought a house ina fancy estate in the suburbs of the city where they are very happy. They are very happy and excited about starting their new life there, and evrything seems to be going well , that is until Learaí and Deborah Ó Dúill move into the house across the road from them. The Maoilmhíns are delighted at first to have made new friends and the two couples often go out for dinner or drinks together. However after a while they begin to realise that all is  not right with their new neighbours. Where did Learaí get all his money? Who are the men who come and go from their neighbours house every day? What is the story with all the accidents and threats the Maoilmhíns have been dealing with lately.

Na Comharsana nua can be bought from bookshops countrywide and at www.cic.ie.

Catríona Ní Bhaoill, an executive with Cló Iar-Chonnachta is available for interviews on the book and can be contacted on 091 593307

Barr

Top

Abair amach é!

Sounding Off on Abair.ie

Is minic a fheiceann daoine focail nó abairtí as Gaeilge – comharthaí bóthair, ainmneacha daoine, obair bhaile páistí — agus nach mbíonn siad róchinnte faoin dóigh a ndeirtear iad. Bhuel, tá leigheas ar an scéal. Tá ríomhchainteoir trialach á scaoileadh le haghaidh tréimhse tástála.

Tá an córas sintéise téacs-go-hurlabhra seo ar fáil ag www.abair.ie
Rinneadh forbairt ar an ríomhchainteoir  le tamall anuas i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra atá suite i Scoil na nEolaíochtaí Teangeolaíochta, Urlabhra agus Cumarsáide.

Le húsáid a bhaint as an gcóras, níl ort ach píosa téacs a chur isteach. Ansin cliceáil ar chnaipe, agus amach le d’abairt le glór cailín as Gaoth Dobhair. Tugtar  “Cabóigín” (‘clabaire beag’ i nGaeilge Thír Chonaill) ar an nguth seo. Beidh cabógaí úra ann: táthar ag déanamh taighde cheana féin chun guth Connachtach a fhorbairt, agus amach anseo, beifear  ag díriú ar Ghaeilge na Mumhan.

Dar leis an Ollamh Comhlach le Foghraíocht, Ollamh Ailbhe Ní Chasaide i gColáiste na Tríonóide agus príomhstiúrthóir an tionscadail: “Is acmhainn í an tsintéis a bheidh ag tacú le teagasc agus foghlaim na Gaeilge, agus a bheidh thar a bheith tábhachtach do dhaoine faoi mhíchumas radhairc nó urlabhra.”

Is acmhainn an suíomh abair.ie d’fhoghlaimeoirí agus do mhúinteoirí Gaeilge in Éirinn agus ar fud na cruinne. Is minic múinteoirí ag éagaoin nach bhfuil teacht ag daltaí ar fhuaimniú na Gaeilge scríofa. Ar an ngréasán, tá fóraim lucht foghlama na Gaeilge de shíor ag cuardach cuidiú le fuaimniú. I gcás na Gaeilge de, is minic nach mbíonn teagmháil laethúil ag foghlaimeoirí le cainteoirí dúchais.

Mar sin, tapaigh an deis seo do chuid Gaeilge labhartha  a mheasúnú agus a fhorbairt leis an áis shuntasach nua seo! Téigh chuig www.abair.ie go luath agus ní bheidh ort déileáil le ceisteanna casta na foghraíochta arís!

People often come across words or sentences in the Irish language', road signs, people’s names, children’s homework - and they aren't quite sure how to pronounce them. Well, a remedy has been found. A trial computer automated voice program has been developed and is about to be tested. The text-to-speech synthesis system is available on www.abair.ie. Give it a try and let them know what you think!

The computer automated voice program has been developed in Trinity College Dublin's Phonetic Laboratory which is a part of the School of Linguistic, Speech and Communications Sciences.

To use the system, all you have to do is to input a piece of text. You then click a button and out comes your sentence voiced by a girl from Donegal. There will be other different voices as well: they  are in the process of researching how to develop a voice from Connacht, and eventually they will be able to focus on Munster Irish as well.

According to the Associate Professor of Phoenetics, Professor Ailbhe Ní Chasaide, Trinity College and Director of the Project:.

' This synthesis resource is helpful in both teaching and learning the Irish language and will be of vital importance to those who are visually or speech impaired. This new website is a resource for teachers and learners of Irish across Ireland and the wider world.  Many teachers complain that learners cannot find a phonetic version of written Irish. 

On the web, there are many sites for those who seek help with pronunciation. In respect of Irish it is often the case that learners do not have daily contact with native speakers.

Don’t miss this opportunity to evaluate and improve your spoken Irish. Visit www.abair.ie and you’ll never have to worry about the thorny issues of pronunciation again!

Barr

Top


Barr / Top

Tuilleadh eolais ar fáil i gcónaí ar www.gaelport.com

Connacht

2008-07-14 go 2008-07-19 Go dTaga Do Ríocht le Micheál Ó Chonghaile, Áras na Gailege, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, [[Ar lean] / [More]]

Laighean

2008-07-14 Ionad Saor Chomhairl Dlí, 6 Sráid Fhearchair, BÁC 2, www.cnag.ie [[Ar lean] / [More]]

Mumhain

2008-07-07 go 2008-07-11 Bun-Chúrsa Gaeilge i nGaeltacht na nDéise, Meánscoil San Nioclás, [[Ar lean] / [More]]

Ulaidh

2008-07-10 go 2008-07-20 Féile Ealaíne an Earagail 10 - 20 Iúil 2008 , Tír Chonaill, http://www.eaf.ie/ [[Ar lean] / [More]]


Barr / Top

Tuilleadh eolais ar fáil i gcónaí ar www.gaelport.com

Tá an Samhradh tagtha, agus neart féilte ceoil ar siúl ar fud na tíre. 
The Summer has arrived and there are plenty of music festivals happening all around the country.

  
Ní dhéanfaidh póca folamh mórán torainn
An empty pocket will not make much noise.

 Is milis dá ól é ach is searbh dá íoc é
 It is sweet to drink it but bitter to pay for it.

Ná déan aon rud san oíche a mbeidh aiféala ort ar maidin faoi
Don't do anything in the evening that you’ll regret in the morning

Is maith an t-anlann an t-ocras
Hunger is a tasty sauce
  
Iarr ar bhean uair nó dhó agus mura dtagann sí, ná bac léi go deo.
Ask a woman once or twice and if she refuses, let her be forever.
  
 An bhfuil tú ag baint suilt as an oíche?
 Are you enjoying yourself tonight?

An dtaitníonn an cineál ceoil seo leat?
Do you like this type of music?

Ar mhaith leat deoch?
Would you like a drink?

  Go n-éirí Dia is bóthar leat
  May God go with you and may the road rise with you.

  Dul agus teacht slán agat
  May you go and return safely

  Féile cheoil
  Music festival

  Puball
  Tent
     
  Buataisí rubair
  Wellington boots

  Cóta báistí
  Raincoat

  Spéaclaí gréine
  Sunglasses

  Lóis gréine
  Sun tan lotion

  Giotár
  Guitar

 Drumadóir
 Drummer

Clem Ryan: KFM

Clem Ryan: KFM

Gach mí iarraimid ar chraoltóir le Gaeilge cúpla ceist a fhreagairt i leith a t(h)aithí chraoltóireachta.  

Labhraíonn Clem Ryan Ó KFM anseo mar gheall ar a thaithí 

 1. Cad is ainm duitse agus cad as duit agus cé leis a bhfuil tú ag craoladh?

Clem Ryan is ainm dom; as Co. an Chláir; Táim i mo Bhainisteoir Ginearálta/ Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar Kfm: Glór Chill Dara.  Chomh maith le dualgais an jab sin, cuirim seó ceoil thraidisiúnta – Ceol agus Caint – i láthair gach uile sheachtain.

2. Cé chomh fada agus atá tú ag craoladh i nGaeilge?

20 bliain (ag fás!!!).

3. Céard é an difríocht is mó, dar leat, idir craoladh i nGaeilge agus i mBéarla? 
Níl mórán difríochta leis, ach amháin nach bhfuil chuile dhuine in ann Gaeilge a thuiscint.

4. Cé hé nó cé hí an t-aoi is mó a bhfuil fonn ort agallamh a chur air nó uirthi i nGaeilge?

Níl aon duine speisialta; tá a scéal féin ag cách!

5. Cé hé nó hí an t-aoi is fearr a bhí ar an gclár agat?

Mar a dúirt mé thuas.


6. Céard é an clár raidió is fearr leatsa?

Cláir Spóirt agus ceol traidisiúnta

7. Céard é an spreagadh is mó duitse agus tú i mbun craolta?

Gan praiseach a dhéanamh de!

Every month we ask a different Irish Language broadcaster to tell us a little about their experience as a broadcaster.

Here Clem Ryan from KFM  speaks about his experience

1. What's your name, where are you from and who are you broadcasting with?
 My name is Clem Ryan from county Clare.  I'm in a general Manager/Executive Director on KFM: the Sound of Kildare.  As well as being responsible for this I also present a traditional music show- Ceol agus Craic every weekend.

2. How long are you broadcasting in Irish?

20 years a growing

3. What is the biggest difference, do you think, between broadcasting in Irish and in English?

There isn't much of a difference, the only diffence being that not every one can understand Irish.

4. Who is the guest you would most like to interview in Irish?

No one in particular, every one has their own story

5. Who was the best guest you ever had on your programme?

Same as above

6. What is your favorite radio programme?
Sports programmes and traditional music

7. What is the biggest inspiration for you in your broadcasting?
Not to make a mess of it!

Barr

Top

Tacaíocht léirithe ag an CCE (BCI) don chéad scéim tacaíochta do theilifís phobail

BCI announces support for first Community Television Special Scheme

D’fhógair Coimisiúin Craolacháin na hÉireann an tseachtain seo go mbronnfar 240,000 ar ‘Community in a Studio’ an chéad scéim um Maoiniú Craolacháin ‘Fuaim agus Fís’ ar theilifís Phobail. Tá breis agus Eur1.25 milliún bronnta ar scéimeanna ar leith ón gcéad uair a cuireadh tús leis an scéim um maoiniú craolacháin i Meán Fómhair 2005

[Ar Lean]

 

The Broadcasting Commission of Ireland (BCI) has this week announced the award of €240,000 to Community in a Studio, the first Sound & Vision Special Scheme for community television. To date, over €1.25m has been allocated to Special Schemes since the inception of the Broadcasting Funding Scheme in October 2005.

[More]

Barr

Top

Fuaim agus Fís Babhta 7

Sound and Vision Round 7

Is scéim mhaoiniúcháin í Fuaim agus Fís a bhfuil mar aidhm aici tacaíocht a thabhairt do léiriúcháin cláir theilifíse agus raidió i réimsí éagsúla amhail An Oidhreacht, an cultúr agus litearthacht aosach.  Bunaíodh an scéim faoin Acht Craolacháin (Maoiniú), 2003 agus tá sí maoinithe ag 5% den cheadúnas teilifíse.

Tá foirm iarratais don seachtú babhta ar fáil anois
Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Brian Furey, Andrew Robinson  agus Niamh Ní Bhroin ag 01) 644 1200.

Sound and Vision is a grant scheme designed to support the production of new television and radio programmes in the areas of Irish culture, heritage and experience and adult literacy. The Scheme is the result of the Broadcasting (Funding) Act, 2003 and is funded by 5% of the television license fee.
 
Round 7 radio forms are now available here

 For further information please contact Commissioning Officers Brian Furey, Andrew Robinson and Niamh Ní Bhroin on (01) 644 1200.

Barr

Top

Raidió Gaeilge don Tuaisceart á lorg

Irish language Radio for Northern Ireland sought

Tá iarratas déanta ag Raidió Fáilte ar cheadúnas craolacháin don Tuaisceart uile.

Tá an stáisiún ag craoladh i mBéal Feirste ó Mheán Fómhair 2006 agus measann meitheal oibre an chraoltóra go bhfuil sé in am leathnú amach chuig pobal Gaelach na sé chontae ar fad.

Tá litir iarratais seolta ag bainisteoir Raidió Fáilte, Fergus Ó hÍr, chuig aire sóisearach i rialtas na Breataine, Andrew Burnham, a bhfuil dualgas craolacháin raidió faoina chúram.

[Ar Lean]

Raidió Fáilte has applied for a broadcasting licence for Northern Ireland.

The station has broadcast from its base in Belfast since October 2006 and the working group of the station believes it is time to extend its reach to all the six counties.

A letter of application has been sent by the Manager of Raidio Fáilte, Fergus Ó hIr to a senior minister in the British Government, Andrew Burnham who holds the brief for broadcasting.
[More]

Barr

Top

Maoiniú mór faighte ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge

Funding Secured for Irish language Broadcasting Fund

Tá tugtha le fios go bhfuil gealltanas tugtha ag Príomhaire na Breataine, Gordon Brown, a chinnteoidh go gcuirfear maoiniú nua ar fáil don Chiste Craoltóireachta Gaeilge (CCG) nuair a thiocfaidh deireadh leis an tréimhse reatha maoinithe i mí na Márta 2009.

Is mar thoradh ar ghealltanas a rinne rialtas na Breataine mar chuid de Chomhaontú Aoine an Chéasta a bunaíodh an CCG.  Cuireann an
Ciste maoiniú ar fáil le hábhar Gaeilge le híomhánna gluaiste a léiriú, ábhar a chraoltar ar TG4, BBC Thuaisceart Éireann agus RTÉ. 
Tá freagracht ar an Chiste chomh maith oiliúint a chur ar fáil chun an earnáil léiriúcháin neamhspleách Ghaeilge a chothú i dTuaisceart Éireann.

Is é cuspóir an Chiste 75 uair a’ chloig breise ar a laghad d’ábhar craoltóireachta Gaeilge a chur ar fáil in aghaidh na bliana. 
Lucht féachana de 25,000 duine a bhíonn i gceist ar bhonn seachtainiúil. 

[Ar Lean

It has been revealed that the British Prime Minister Gordon Brown has committed to ensuring that new finance will be available to continue funding of the Irish Language Broadcast Fund (ILBF) for Northern Ireland when it expires in March 2009.

The ILBF was established as a result of a commitment given by the British government in the Belfast Agreement.

It provides funding for the production of moving image products in the Irish language which are broadcast on TG4,  BBC Northern Ireland and RTÉ. It also has a training remit to foster the Irish language independent production sector in Northern Ireland.

The aim of the Fund is to deliver at least 75 additional hours of Irish language broadcasting per annum to a  weekly audience of 25,000 people.  DCAL agreed funding to the ILBF of £12 million to cover the four year period until March 2009.

The British government has now committed to providing an additional £6 million which will secure funding until 2011.

[More]

Barr

Top

Gaeilge ar RTÉ

Gaeilge ar RTÉ

Léiríonn tuarascáil bhliantúil RTÉ don bhliain 2007 gur bhain an craoltóir náisiúnta cuid dá spriocanna teanga amach ach, nár éirigh leis geallúintí eile a chomhlíonadh.

[Ar Lean]

The annual report of RTÉ for 2007  has revealed that the broadcaster has acheived some of its language aims but that it failed achieve other goals.

[More]

Barr

Top

Near FM- ar Muin na Muice!

Near FM-On the pigs back!

Tá near FM ag podchraoladh cuid mhaith de na hagallaimh atá ar an gclár Gaeilge 'Ar Muin na Muice' arís. Téann an clár amach beo gach lá i rith na seachtaine ag 5.30i.n. agus bíonn sé á athchraoladh ag 9.00r.n. ar maidin chomh maith

Is stáisiúin raidió pobail é Near FM atá ceadaithe ag an CCE agus is tionscnamh neamhbhrábús é.  Is Comharchumann daonlathach é atá oscailte do gach eagraíocht agus gach duine aonair i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath.

Tá cultúr gaelach á fhorbairt i Near FM faoi láthair. Tá Gaeilge ag deichniúr ar a laghad sa stáisiún, ceannaire an chomharchumainn, Ciarán O' Muirí, ina measc. Tá taighdeoir Gaeilge acu anois fiú ag déanamh scéim CE.

Is féidir na hagallaimh a chloisteáil anseo

 

Near FM is  now podcasting some of the interviews which were given in the Irish language programme 'Ar Muin na Muice''. This programme is broadcast live every day at 5.30 and is also repeated at 9 a.m. every morning.

Near 90fm is an BCI licensed, communally owned, not-for-profit project. It is operated by a democratic co-operative, open to all organisations and individuals in Dublin North-East..

Near FM in recent times has fostered a strong Irish language culture.  More than 10 of those who work in the station speak Irish, the head of the co-operative, Ciarán  Ó Muirí being one of them.  They also have an Irish language researcher who is taking part in the FÁS CE scheme.

The podcasts are available for download here

Barr

Top

COGAR - Nuachtlitir CCÉ | BCI Newsletter
Curtha ar fáil ag Gaelport.com & Coimisiún Craolacháin na hÉireann

Gaelport.com
COMHDHÁIL NÁISIÚNTA NA GAEILGE
Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, Éire
www.gaelport.com
eolas@gaelport.com
T: +353-1-679 4780
F: +353-1-6790214

Coimisiún Craolacháin na hÉireann
2-5 Warrington Place, Dublin 2.
www.bci.ie
info@bci.ie
T: +353 (0)1 676 0966.
F: +353 (0)1 676 0948

Is í an aidhm atá leis an nuachtlitir leictreonach mhiosúil, Cogar, ná abhar reatha áitiúl a sheoladh díreach chucu siúd atá á lorg agus úsáid na Gaeilge ar an raidió a fhorbairt.

Is iad Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Coimisiún Craolacháin na hÉireann atá i mbun Cogar.

The aim of this monthly electronic newsletter, Cogar, is to deliver local current content straight to those who are looking for it and to develop the use of Irish on the radio.

Cogar is an initiative of the Broadcasting Commission of Ireland and Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge

.

AISEOLAS / FEEDBACK: cogar@gaelport.com

%%TRACKER%%

Ag teacht chugat ó
Coming to you from

BCI Comhdáil Foras na Gaeilge