Eagrán / Edition 21 - 20 01 2009

An Chéad Dáil Éireann ina hEiseamláir Ghaeilge

First Dáil Éireann- An Example to politicians of today

Tá Conradh na Gaeilge ag éileamh ar na páirtithe polaitiúla ar fad tús áite a thabhairt don Ghaeilge le linn chomóradh 90 bliain Chéad Dáil Éireann Dé Céadaoin 21 Eanáir 2009, mar chomhartha measa ar an oiread Gaeilge is a bhí in úsáid i nDáil Éireann um an tráth seo 90 bliain ó shin.

Arsa Pádraig Mac Fhearghusa, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: "Deineadh an chuid is mó de ghnó na Dála i nGaeilge an lá a tionóladh an Chéad Dáil Éireann in Áras an Ardmhéara, Baile Átha Cliath, ar an 21 Eanáir 1919 agus ba bhreá leis an gConradh agus le pobal na Gaeilge ar fud na tíre, go léireodh ár dTeachtaí Dála agus ár nAirí a gcumas agus a gcuid measa ar an teanga dúchais sa Dáil ar an gCéadaoin bheag seo go háirithe.

'Agus Gaeilge ar a dtoil ag ceannairí uile na bpríomhpháirtithe polaitiúla agus líon nach beag de na Teachtaí Dála eile, níl aon chúis nach bhféadfaí aithris a dhéanamh ar mhuintir na Chéad Dála agus aon ócáid chuimhneacháin a bheith trí mheán na Gaeilge. Go deimhin, is mór an trua nach bhfuil níos mó Gaeilge in úsáid sa saol polaitiúil in Éirinn inniu nuair atá níos mó gá ná riamh leis an dea-threoir ó cheannairí uile an phobail sa ghátar eacnamaíoch ina bhfuilimid, agus nuair atá géarghá le luacha pobail a chothú le go dtiocfaimis as.'

[Ar Lean]

Is féidir labhairt le Pádraig Mac Fhearghusa, Uachtarán Chonradh na Gaeilge ag 066 7124169  / 087 2901154 nó Cuir Glaoch ar Julian De Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge ag 01 4757401/086 8142757

Conradh na Gaeilge is looking to all the political parties to give prominence to the Irish language while commemorating the first Dáil Éireann this Wednesday 21 January 2009, considering the amount of business conducted through Irish in Dáil Éireann 90 years ago.

Pádraig Mac Fhearghusa, President of Conradh na Gaeilge said: 'The majority of Dáil business was done through Irish the day the Chéad Dáil Éireann was held in Mansion House, Dublin, on the 21st of January 1919 and the Conradh, on behalf of  the Irish-language community, are encouraging and will greatly welcome our TDs and ministers speaking Irish at all events commemorating this occasion.

'Considering the leaders of all our major political parties, and a number of other TDs besides, can speak the language fluently, there is no reason why they shouldn't follow in the footsteps of the first Dáil Éireann politicians and host any commemorative events through the medium of Irish. Indeed, the language should be used more often on the modern political scene in Ireland now more than ever before, at a time when the community needs strong leadership and a strong sense of cultural values to help overcome the difficulties of the current economic climate.'

[More]

If you need further information about this campaign for your show contact Pádraig Mac Fhearghusa, Uachtarán Chonradh na Gaeilge on 066 7124169  / 087 2901154 or call  Julian De Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge on 01 4757401/086 8142757

Barr

Top

Déan Cairdeas le.....Feidhmchlár (Facebook as Gaeilge!)

Make friends with.....Feidhmchláir (Facebook as Gaeilge!)

An raibh a fhios agat go bhfuil leagan Gaeilge ar fáil de Facebook nó Feidhmchlár mar a thugtar air i nGaeilge anois! B’fhéidir go bhfuil tusa nó an duine sa stiúideo leat ar cheann do na  278 duine atá ag déanamh aistriúcháin ar théarmaí  Béarla atá in úsáid ar an láithreán líonraithe shóisialta!

Tugtar an deis do shíntiúsóirí aistriúcháin a dhéanamh ar an suíomh ina gcanúintí féin. Níl a fhios againn go fóill ar briseadh aon 'cairdeas' go fóill mar gheall ar argóintí  faoin gCaighdeán Oifigiúil ach táimid ag súil leis an lá nuair a bheidh na canúintí éagsúla, canúint na Mumhan, canúint Chonamara, canúint Thír Chonaill agus canúintí nach iad ar fáil ar an láithreán! Athbheochan na gcanúintí-bhuel sin ceist do lá éigin eile ar ndóigh!

Is spéisiúil an bharúil atá taobh thiar de - go mbeadh an gnáthdhuine in ann aistriúcháin a chur ar fáil agus  d’ardaigh sé ceisteanna  níos leithne i measc na mblagadóirí an tseachtain seo caite- féach igaeilge  agus  ar slugger o toole  An bhfuil gá le haistritheoirí agus a bheith ag íoc airgid as aistriúcháin a dhéanamh ar cháipéisí nuair atá pobal na Gaeilge toilteanach é a dhéanamh i dtograí mar seo. An dtabharfadh tionscnaimh cosúil leis seo an chumhacht agus guth a chailltear go minic san aistriúchán oifigiúil ar ais do chainteoirí agus léitheoirí Gaeilge?

Tá os cionn deich míle abairt aistrithe faoin am seo agus bheadh áthas ort a chloisteáil gur sonc a ghlaoitear ar ‘poke’, ‘clib a chur’  atá ar ‘to tag’ i mBéarla, ‘is duine de lucht leanúna’ a ghlaoitear ar ‘to be a fan of''agus níl anseo ach blaiseadh an-bheag de théarmaíocht nua-aimseartha an láithreáin.

Déan cairdeas le gaelport.com ar Feidhmchlár! Tá athfhorbairt le déanamh ar Cogar mar sheirbhís eolais i mbliana. Cad é do thuairim faoi líonra a chruthú do chraoltóirí Gaeilge ar an bhfeidhmchlár. Seol do chuid tuairimí chuig cogar@gaelport.com

Did you know that an Irish version of Facebook, or Feidhmchláir as it is called in Irish now? Maybe you or somebody in your studio is one of the 278 people who are translation the English terms used on the social networking site.

The company have developed a computer application allowing users to translate terms in their own dialects.  It is not known at this point whether any arguments concerning Standard Irish on Facebook have resulted in the breakdown in ‘Cairdeas’ or friendships but we are looking forward to the day when the various dialects of Munster Irish, Connemara Irish and Donegal Irish are available on the site! As for the revival of the dialects –that  surely is a story for another day!

The thought behind the project is an interesting one-that ordinary internet users provide their own translations and it is one which raised many questions last week on various blogs see igaeilge and slugger o’toole, the main question being-is there a need for translators and spending money on translation official documents when the Irish speaking public is happy to do the work in projects such as this. Do projects such as this restore  a voice to Irish speakers and Irish Readers which is often lost in official translation?

Over 10,000 terms have now been translated and you will be delighted to hear that ‘sonc’ is the word for ‘poke’, ‘clib a chur’ is to tag in English and ‘is duine de lucht leanúna’ is ‘to be a fan of and that is only a small taste of the modern terminology available on the site.

Make friends with Gaelport on Feidhmchlár (Facebook!)Cogar will undergo development as an information service this year. What are your thoughts on establishing a network of Irish language broadcasters on Feidhmchlár? Send us your opinion on Cogar@gaelport.com

Barr

Top

Físeáin sa Rang: Áis nua don bhéaltriail

Video clips in the classroom: Another learning aid for Oral Irish Exam

Ar Lá Caille dúirt an tAire Oideachas, Batt O'Keeffe T.D.  go gcuirfear tuilleadh béime ar an nGaeilge labhartha san Ardteistiméireacht. De réir na n-athruithe atá beartaithe, bheadh an méid marcanna atá ag dul don chluastuiscint le titim, agus is mír í seo go traidisiúnta ina n-éiríonn le daltaí níos laige marcanna a ghnóthú. Ní chuirfidh na hathruithe seo isteach ar rang na hArdteiste 2009 ach beidh tábhacht 40% leis an scrúdú cainte sa Teastas Sóisearach ó 2010 agus san Ardteist ó 2012 amach.

Beidh múinteoirí fud fad na tíre ag smaoineamh ar bhealaí eile le Gaeilge labhartha  a chur chun cinn sa seomra ranga. Agus b'fhéidir go mbeidh freagra na ceiste ar fáil ar an ngréasán!

Gan bhréag, gan áibhéil  tá an ríomhaire tagtha chun tosaigh mar uirlis teagaisc sa seomra ranga na laethanta seo. Bíonn go leor áiseanna teagaisc ar fáil ar líne do gach ábhar scoile agus ní haon eisceacht í an Ghaeilge cé go mbíonn sé deacair teacht ar áiseanna atá dírithe ar an Ardteist amháin.

Tá sé tráthúil mar sin go bhfuil an nuachtán Gaeilge Foinse ag cur leis an bhforlíonadh oideachais a chuirtear ar fáil do dhaltaí scoile. As seo amach beidh daltaí in ann éisteacht le 'Foinse sa Rang' agus breathnú ar fhíseáin nua ina bhfuil aisteoirí le feiceáil agus iad i mbun scrúduithe ar an suíomh idirlín atá acu . Díríonn na físeáin ar ghnéithe éagsúla den scrúdú cainte agus tugtar comhairle mar gheall ar an scrúdú.

Is céim cheannródaíoch í seo agus ní raibh a leithéid ann roimhe seo. Go ginearálta léiríonn sé an chéad chéim eile atá le teacht, ní hamháin i dteagasc na Gaeilge ach don Ghaeilge i gcoitinne agus táthar ag súil go mbainfear leas as na forbairtí teicneolaíochta is déanaí leis an nGaeilge a chur chun cinn amach anseo.

Tá Cogar ag lorg do thuairimí ar an bpodchraoltóireacht! An ndéantar taifeadadh ar do chlár Gaeilge mar phodchraoladh? An mbeadh suim agat nasc a sheoladh ar aghaidh chugainn anseo ag Cogar? Cad é do thuairim faoi phodchraoltóireacht mar áis? Seol do smaointe ar aghaidh chuig cogar@gaelport.com

Má tá tú ag iarraidh tuilleadh eolais a fháil mar gheall ar Foinse sa Rang is fearr glaoch a chur ar  Foinse ag 091-595520

On New Year's Day, the Minister for Education Batt O'Keeffe T.D. announced that would  be further emphasis placed on spoken Irish in the Leaving Cert. According to the announced changes, the marks for the listening comprehension will fall and it is this section where weaker students pick up marks. The changes however will not affect the class of 2009 and from 2010 the oral examination will be worth 40% in the Junior Certificate and from 2012 it will amount for 40%  of marks in the Leaving Certificate.

Teachers across the country will no doubt be scrambling to find new ways of promoting spoken Irish in the classroom. However the answer may be found on the web!

There is no denying that the computer has really taken foothold as a teaching aid in the classroom.  Many resources for various subjects are available online and Irish is no exception though it is often difficult to find material suitable for the Leaving Cert in particular.

So it is timely that the Irish language newspaper Foinse is adding to the educational supplement 'Foinse sa Rang' which it publishes for students.  In the future students will be able to listen to Foinse sa Rang and watch video clips online of actors undergoing the exam on their website   The video clips concentrate on various aspects of the oral exam and advice is also given.

This is a visionary undertaking which was never made before. More generally it reveals something of the future not only for the teaching of Irish but also for Irish and it is hoped that the best use is made of technological improvements to promote Irish in the future.

Cogar is seeking your thought on podcasting.  Is your programme recorded as a podcast? Would you like to send the link on to us here in Cogar? What are your opinions on podcasting ? Send your thought onto cogar@gaelport.com

If you wish to find out further information about Foinse sa Rang contact Foinse on 091 595520

Barr

Top

Dual: blaiseadh breá d'amhráin i nGaidhlig agus i nGaeilge

Dual: A great selection of songs in Gaidlig and as Gaeilge

Albam nua de cheol traidisiúnta is ea 'Dual' ar a bhfuil blaiseadh breá d'amhráin i nGaidhlig agus i nGaeilge agus iad fite fuaite le chéile chun ceol nua spéisiúil a thabhairt dúinn.

Is comhoibriú é Dual, a eisíodh le gairid, idir beirt cheoltóirí Albanacha agus beirt cheoltóirí Éireannacha.  Is iad Julie Fowlis agus Ross Martin an bheirt Albanach, agus Muireann Nic Amhlaoibh agus Éamon Doorley an bheirt Éireannach.

Ciallaíonn an focal dual , bréad, nó rudaí a bheith comhfhite ina chéile, agus is iontach an cur síos é ar an albam nua seo áit a bhfuil an ceathrar seo ag taispeáint an dá chultúr agus traidisiúin Ghaelacha agus an chosúlacht atá acu le cheile.

Déanann an bheirt bhan sár-jab den chanadh agus iad ag déanamh iarrachta an dá stíl éagsúla Ghaelacha a nascadh agus iad ag canadh le chéile agus tagann sé trasna sa cheol gur tógadh an bheirt acu i bpobail bheaga Ghaelacha áiteanna lán de shaibhreas amhrán agus ceoil.

Tá an t-albam Dual ar fáil anois agus is féidir é a cheannach ar www.juliefowlis.com agus www.muireann.ie.

Dual is a new album of traditional music which has recently been released.  The album boasts a good selection of songs in Gaidhlig and as Gaeilge, but the interesting thing about this album is that the songs are sung in duets and not separately to give the listener a new and interesting sound.

Dual is a project between two Scottish musicians and two Irish musicians, Julie Fowlis and Ross Martin from Scotland and Muireann Nic Amhlaoibh and Eamon Doorley from Ireland.

The word dual means, to braid or to interlace and this is a very apt description of this album where the four musicians involved show us the similarities between both cultures and musical traditions.

Both women who sing on the album do a wonderful job of connecting both singing traditions when duetting and the fact that they were both raised in small Gaelic communities rich in tradition and music is highly evident.

The album Dual is out now and can be bought at www.juliefowlis.com and www.muireann.ie.

Barr

Top

Coistí fud fad na tíre ar bís faoi torthaí Ghlór na nGael

Committees across country await Glór na nGael Results 2008

Bronnann Glór na nGael breis agus EUR150,000 de dhuaiseanna ar choistí áitiúla Gaeilge timpeall na tíre gach bliain Tugann an comórtas aitheantas d'iarrachtaí gach pobail an teanga a chur chun cinn.
Clúdaíonn na coistí rannpháirteacha gach contae sa tír agus tá deich gcinn de thíortha éagsúla bainteach leis an gcomórtas domhanda, Global-Gaeilge.Oibríonn cuid mhór de na coistí go deonach agus cruthaíonn an chuid eile fostaíocht do Ghaeilgeoirí na tíre seo.

Beidh torthaí 2008 á bhfógairt ag Seán Bán Breathnach ar Raidió na Gaeltachta ag 9.15r.n. 30 Eanáir.

Tá cóipeanna den fhoirm iontrála agus eolas faoi chritéir an chomórtais ar fáil ar shuíomh gréasáin Ghlór na nGael ag www.glornangael.ie
Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach r-phost a sheoladh chuig fiosru@glórnangael.ie.

Tá Marcas Mac Ruairí ag plé le ceisteanna ó na Meáin. Is féidir glaoch a chur ar Mharcas ag an uimhir 00353 86 171 9755.

Every year Glór na nGael awards more than €150,000 worth of prizes to Irish language committees from around the country.  The competition recognizes the voluntary work by many communities to promote the language. The participating committees cover every county in Ireland and there are 10 different countries involved in the International competition, Global-Gaeilge.  Most committees work on a voluntary basis and some provide employment for people with the Irish language in this country.

The results for the 2008 competition will be announced by Sean Bán Breathnach on Raidió na Gaeltachta at 9.15am on 30 January.

Entry forms, criteria and further information about Glór na nGael are available on the competition’s website at www.glornangael.ie
Further information is available by email on fiosru@glórnangael.ie.

Marcas Mac Ruairí is dealing with questions from the media. You can contact him on 00353 86 171 9755.

Barr

Top


Barr / Top

Tuilleadh eolais ar fáil i gcónaí ar www.gaelport.com

Connacht

2009-01-30 go 2009-02-01 Scoil Gheimhridh Merriman, 28 Páirc an Fhiaigh Thoir, Cathair na Mart, Maigh Eo , www.merriman.ie [[Ar lean] / [More]]

Laighean

2009-01-21 Caife Cois Life, Ceannáras Foras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, [[Ar lean] / [More]]

2009-01-23 Seachtain na hAontachta Críostaí 2009, Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath 8 , [[Ar lean] / [More]]

2009-01-27 Bewley’s @ 6!, Amharclann Bewley’s, Sráid Grafton, Baile Átha Ciath 2, [[Ar lean] / [More]]

2009-01-28 Caife Cois Life, Ceannáras Foras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, [[Ar lean] / [More]]

2009-01-28 go 2009-02-01 Féile Traidisiúnta Barra an Teampaill , Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2, www.templebartrad.com [[Ar lean] / [More]]

Mumhain

2009-02-05 Club Daon-Phoblacht le Silta , The Roundy, Sráid an Chaisleáin, Co. Chorcaí , www.peoplesrepublicofcork.com/gaeilge [[Ar lean] / [More]]

2009-02-18 go 2009-02-22 Scoil Ceoil an Earraigh 2009, Baile an Fheirtéaraigh, Corca Dhuibhne, Co. Chiarraí, www.scoilcheoil.com [[Ar lean] / [More]]

Ulaidh

2009-01-24 Oíche mór siamsaíochta ins An Droichead , Béal Feirste, www.androichead.com [[Ar lean] / [More]]

2009-01-24 Ceolchoirm Traidisiúnta i mBéal Feirste , An Droichead, 20 Sráid Chuic, Béal Feirste , [[Ar lean] / [More]]

2009-01-27 Seoladh Leabhar i mBéal Feirste , An Chultúrlann, Bóthar na bhFál, Béal Feirste, [[Ar lean] / [More]]


Barr / Top

Tuilleadh eolais ar fáil i gcónaí ar www.gaelport.com

An Dífhostaíocht/Unemployment

Ar an drochuair is deacair an t-ábhar seo a sheachaint na laethanta seo agus tá an chuma ar an scéal go mbeidh scéalta faoi na fógraí iomarcaíochta sna ceannlínte go ceann tamaill. Ní hamháin go bhfuil monarchana  ó Chionn Mhálanna go Carn Uí Néid ag scaoileadh a bhfostaithe óna gcuid ndualgas ach tá imní ar fhostaithe i réimsí oibre eile agus i measc na ngairmeacha  beatha traidisiúnta fiú faoina bhfuil i ndán dóibh as seo amach. 


Unfortunately it's difficult to avoid this subject these days and it seems that the redundancy announcements  will remain in the headlines for the immediate future.  Not only are factories from Malin Head to Mizen Head releasing workers from their duties but workers in other jobs and in the traditional professions are worried about what the future holds for them.
Maybe the phrases below might be useful for a programme or a piece on the subject.


Iomarcaíocht: Redundancy:

íocaíocht iomarcaíochta:Redundancy Payment:

Tháinig an ghéarchéim aniar aduaidh ar roinnt fostaithe agus ní raibh airgead curtha i dtaisce acu le linn ré órga an tíogair cheiltigh.
The crisis came as a surprise to many workers who had not put money away during the golden days of the Celtic tiger.

Caithfidh an rialtas dul i ngleic leis an bhfadhb ach tá an dealramh air nach bhfuil an mórghníomh atá ag teastáil  go géar ar na bacáin go fóill.
The government has to tackle this problem but it seems the decisive action which is needed urgently is not on the way.

Thuairiscigh an Cumann Naomh Uinseann de Pól um Nollaig go raibh ardú ar an méid daoine atá gan dídean agus le titim an chaighdeáin mhaireachtála, tharla sé go raibh an eagraíocht ag cothú daoine i mbliana a thug airgead dóibh an bhliain roimhe.

The Society of St. Vincent de Paul reported a rise in the number of homeless people at Christmas and with a fall in the standard of living it happened that they were helping those who had given donations the previous year.


An fíor an ráiteas seo fós: An té a mbíonn ceird aige bíonn beatha aige
Does the following phrase still ring true: The person who has a trade has a livelihood

Duine ar an ngannchuid: a person living in poverty

Daithí Ó Daibhín-An Roinn Rince ar Spin103.8/Top 40 Oifigiúil na hÉireann

Daithí Ó Daibhín-An Roinn Rince on Spin 103.8/ Top 40 Oifigiúil na hÉireann

Céard is ainm duitse agus cad as duit agus cé leis a bhfuil tú ag craoladh?
Daithí  Ó Dáibhín is ainm dom agus táim ag obair le Digital Audio Productions agus le Spin1038 i Baile Átha Cliath.

Cé chomh fada is atá tú ag craoladh i nGaeilge?
Thosaigh mé le Raidió na Life ar ais i 1994 nuair a raibh mé 16,  sin 14 bliana ó shin.

Inis dom faoi do chlár raidió! Cathain a bhíonn sé ar siúl?
Ar Top 40 Oifigiúil na hÉireann, déanaim comhaireamh síos na 40 amhrán is mó sa tír gach uile sheachtain agus déantar é seo a chraoladh ar 11 stáisiún thart timpeall na tíre ag amanna difriúla i rith na seachtaine, sin le Digital Audio Productions,  Nuair a thosaigh mé an Top 40 ar ais i 2004 bhuamar Gradam PPI sa chatagóir 'Best Music Program – Specialist Category' an bhliain chéanna, bhí mé an-bhródúil faoi sin agus tá go fóill.

Tá 3 chlár eile agam ar Spin1038, An Roinn Rince ar an Luan ag a 11.45i.n., an t-aon chlár damhsa (Techno, Electro, Tech House, House srl.) a dhéantar a chraoladh as Gaeilge ar domhan. Dirty Disco as Béarla Dé Máirt agus Dé Céadaoin ag an am céanna agus Houseworks ar an Aoine ag a 8.45i.n.

Cé chomh fhada is atá sé á  chraoladh anois?
Tá Top 40 Oifigiúil na hÉireann ar an aer ar feadh 4 bliana agus An Roinn Rince ar feadh 6 bliana.

Inis dom faoin lucht éisteachta. An bhfaightear aiseolas dearfach uatha - an mbíonn siad ag cur téacsteachtaireachtaí isteach ar an gclár?
Le Top 40 Oifigiúil na hÉireann tá an t-ádh orm mar tá mé ag casadh na 40 amhrán is fearr sa tír agus tagann an figiúr sin ón bpobal, dá bhrí sin tá an-suim ag líon mór de dhaonra na hÉireann a fháil amach cé atá ag uimhir a haon gach seachtain. Tá an lucht éisteachta idir 8/9 mbliana agus 50+ bliain d'aois.  Tá aithne ag beagnach gach duine ar an seó mar gheall ar na ceoilíní atá againn. Nuair a bhuailim le daoine nua agus nuair a fhaigheann siad amach gur mise DJ an tseó, de ghnáth an chéad rud a chanann siad ná 'Top 40 Oifigiúil na hÉireann...' rud atá fós an-ghreannmhar!

An mbíonn tú ag cur an chláir i láthair nó a mbíonn tú ag obair mar léiritheoir ann?
Is láithreoir mé ar Top 40 Oifigiúil na hÉireann den chuid is mó, tá Loughlinn Harte ina innealtóir, is í Linda Stanley an taighdeoir agus coimeádann Dusty Rhodes súil ar gach rud eile, tá foireann iontach againn.
Leis An Roinn Rince is mise an DJ/láithreoir/taighdeoir!

An ndearna tú cúrsa sa chraoltóireacht riamh? An gceapann tú go bhfuil a leithéid de chúrsa riachtanach do chraoltóirí anois?

Ní dhearna mé aon chúrsa craoltóireachta i raidió riamh, thosaigh mé ag an tús ag obair ar raidió pobail agus mar DJ i gclubanna ag folaim na scileanna difriúla, ag éisteacht agus ag breathnú ar gach rud agus gach duine. Bhí an-chuid paisin agus treallúis agam agus tá go fóill. D'fhoghlaim mé den chuid is mó ó mo bhotúin féin.

Sa lá atá inniu ann tá sé tábhachtach a leithéid de chúrsa craoltóireachta a dhéanamh ach níl sé riachtanach, má tá guth maith agat agus ceann maith ar do ghuaillí chun foghlama, má oibríonn tú go crua gan mórán nó aon phá ag an tús, beidh seans maith agat. An rud is mó domsa agus an chaoi a d'éirigh liom an pointe seo a bhaint amach ná, mar a deir siad sa Bhéarla, 'It's not what you know, it's who you know, so go out there and make yourself known!

What is your name, where are you from and who are you broadcasting with?
My name is Daithí Ó Dáibhín and I broadcast with Digital Audio Productions and Spin 1038 in Dublin

How long have you been broadcasting in Irish?
I started with Raidió na Life back in 1994 when I was 16, so that's 14 years now.

Tell me about your radio programme. When is it broadcast?
On Top 40 Oifigiúil na hÉireann,  I count down the Top 40 songs in Ireland every week, and the show is broadcast on over 11 stations throughout the country and occasionally during the week with Digital Audio Productions,  When I started Top 40 back in 2004 we won a PPI Award in the 'Best Music Program- Specialist Category', I was very proud of this and still am.

I have 3 other programs on Spin1038, An Roinn Rince on Mondays at 11.45, the only dance program  in the world (Techno,Electro,Tech House,House etc.) that is broadcast through Irish . Dirty Disco through English on Tuesdays and on Wednesdays at the same time and Houseworks on a Friday at 8.45.

How long has it been broadcast?
Top Oifigiúil na hÉireann is been broadcast for 4 years now and An Roinn Rince for 6 years.

Tell me about your listeners. Do you get positive feedback like text messages from them?
With Top 40 Oifigiúil na hÉireann I'm lucky, because I broadcast the 40 most popular songs in the country, as a result of this a large majority of the Irish public have an interest in who will receive the number 1 slot each week.  My audience now starts with 8 or 9 year olds and range to 50+.  Everyone is familiar with the show because of the liners, jingles, and intros we have.  When I meet people and they find out I'm the DJ of the show, usually they just sing 'Top 40 Oifigiúil na hÉireann' which I still find funny!

The audience for An Roinn Rince is between 15-34 years old. It is a special dance show and the majority of my listeners would have an interest in Techno, Electro, Tech House, House etc.

Do you present or produce the programme? 
I am the presenter on Top 40 Oifigiúil na hÉireann , Loughlinn Harte is my engineer, Linda Stanley is the researcher, and Dusty Rhodes keeps an eye on everything else, we have a great team.

With 'Roinn Rince' I am the DJ/producer/researcher.

Did you ever do a broadcasting course? Do you think they are essential for broadcasters now?
No, I didn't do any broadcasting course. I started out working with public radio, pirates and then a DJ in clubs learning different skills, listening to everything and everyone.  I had a lot of passion and I still have.  I learned the most from my own mistakes.

In this day and age it is important to do a broadcasting course but it is not essential, if you have a good voice and a good head on your shoulders, willing to learn and are prepared to work hard with very little pay or even no pay at the start, you will have a great chance. How I have come this far is simply down to the saying, 'It's not what you know, it's who you know, so go out there and make yourself known!'

Barr

Top

Fógraíonn an BCI sonraí an seachtú babhtha d

BCI announces details of seventh funding round of Sound and Vision for Television

D’fhógair Coimisiún Craolacháin na hÉireann inniu sonraí an seachtú babhta den scéim Fuaim agus Fís. Scéim dheontais is ea Fuaim agus Fís a dearadh chun tacú le léiriú clár nua teilifíse agus raidió i réimsí cultúir, oidhreachta agus taithí mhuintir na hÉireann, agus i réimse na litearthachta do dhaoine fásta. 

[More]

The Broadcasting Commission of Ireland (BCI) today (18th December) announced details of the seventh funding round of Sound & Vision, the Broadcasting Funding Scheme, for television.

[Ar Lean]

Barr

Top

Conradh Teilifíse nua sínithe ag an BCI do lucht féachana Oirthear na hEorpa.

BCI signs tv contract for Eastern European Viewers

Tá Conradh sínithe ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann ( 8 Nollaig) le City Channel Eastern Europe Limited le seirbhís teilifíse nua a sholáthar do lucht féachana Oirthear na hEorpa i Bhaile Átha Cliath

[Ar Lean

The Broadcasting Commission of Ireland has today (December 8th) signed a contract with City Channel Eastern Europe Limited for a new service targeting eastern European viewers in the Dublin area.

[More]

Barr

Top

Eur5.5 milliún ar fáil do léiriúcháin neamhspleácha anois - An tAire Eamonn Ryan

EUR 5.5 Million now available for independent productions now- Minister Éamonn Ryan

De réir mar a chríochnaigh an Bille Craolacháin ag Céim an choiste  inniu d’fhógair an tAire Cumarsáide go méadófar an maoiniú le haghaidh na scéime Fuaim agus Fís faoi 2% ar an méid a tugadh don scéim roimhe seo.

[Ar Lean]

As the Broadcasting Bill concluded Committee Stage today, Communications Minister Eamon Ryan announced that he will increase funding for the Sound and Vision programme by 2% on the previous allocation.
[Ar Lean]

Barr

Top

COGAR - Nuachtlitir CCÉ | BCI Newsletter
Curtha ar fáil ag Gaelport.com & Coimisiún Craolacháin na hÉireann

Gaelport.com
COMHDHÁIL NÁISIÚNTA NA GAEILGE
Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, Éire
www.gaelport.com
eolas@gaelport.com
T: +353-1-679 4780
F: +353-1-6790214

Coimisiún Craolacháin na hÉireann
2-5 Warrington Place, Dublin 2.
www.bci.ie
info@bci.ie
T: +353 (0)1 676 0966.
F: +353 (0)1 676 0948

Is í an aidhm atá leis an nuachtlitir leictreonach mhiosúil, Cogar, ná abhar reatha áitiúl a sheoladh díreach chucu siúd atá á lorg agus úsáid na Gaeilge ar an raidió a fhorbairt.

Is iad Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Coimisiún Craolacháin na hÉireann atá i mbun Cogar.

The aim of this monthly electronic newsletter, Cogar, is to deliver local current content straight to those who are looking for it and to develop the use of Irish on the radio.

Cogar is an initiative of the Broadcasting Commission of Ireland and Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge

.

AISEOLAS / FEEDBACK: cogar@gaelport.com

%%TRACKER%%

Ag teacht chugat ó
Coming to you from

BCI Comhdáil Foras na Gaeilge