Eagrán / Edition 4 - 14 08 2007

Rian na Gaeilge ar Bhéarlagair Meiriceánach

The Irish Language and American slang

Gach seans go bhfuil roinnt cloiste agat faoin am seo faoi Daniel Cassidy, fear a bhfuil  grinnstaidéar déanta aige ar bhéarlagair Meiriceánach agus atá den tuairim gur ón nGaeilge a tháinig an-chuid de. Mar shampla tá sé ag déanamh gur ón bhfocal Gaeilge "teas" a tháinig an focal fíor-Mheiriceánach sin "jazz", ó "béal onna" a tháinig an t-uaillbhreas "Baloney", ó "tuig" a tháinig an cheist "You dig?" agus gur "bodach" i ndáiríre "buddy" Mheiriceá.

B'fhéidir gur "béal onna" in iomlán atá i gceist ach níl aon amhras ach gur féidir leis an bhfear seo caint! Ní fheadair an bhfuil a dhóthain Gaeilge aige, ámh, chun agallamh a dhéanamh go hiomlán trí mheán na Gaeilge. Má tá fonn ort agallamh a dhéanamh leis ná déan dearmad go bhfuil sé ocht n-uaire inár ndiaidh ar chósta iarthar Mheiriceá.
A shonraí teagmhála:
DanCas1@aol.com
(415)437-3427, ext. 3.

Tuilleadh eolais ar:
http://www.newcollege.edu/irishstudies/
http://www.edu-cyberpg.com/Linguistics/irish.html
http://www.counterpunch.org/cassidy05132006.html

Cur síos air féin agus a shaothar i meáin na hÉireann:

Giving America cúpla focal (alt ón Irish Times ar Gaelport.com)

An Irishman's Diary (alt ón Irish Times ar Gaelport.com)

(Ar mhaith leatsa a leithéid de ghearrthóga a fháil ar an lá a foilsítear iad mar r-phost? Más mian cuir r-phost chuig eolas@gaelport.com le 'gearrthóga' mar theideal an r-phoist. Sampla anseo

It's quite likely that you have already heard a fair bit about Daniel Cassidy who has done an in-depth study of American slang and who thinks that much of it came from the Irish Language. For example he reckons that the Irish word "teas" was the basis for the all-American word "jazz", that the exclamation "baloney" came from "béal onna" (meaning "foolish talk"), that the question "You dig?" has its roots in "tuig" and "bodach" is really the American buddy.

Maybe it's all baloney but there's no doubt that this man can talk! I don't know if he has enough Irish to do a full interview in Irish. If you would like to interview him don't forget that he is 8 hours behind us on the west coast of America.
His contact details:
DanCas1@aol.com
(415)437-3427, ext. 3.
More information about him:
http://www.newcollege.edu/irishstudies/
http://www.edu-cyberpg.com/Linguistics/irish.html
http://www.counterpunch.org/cassidy05132006.html

Giving America cúpla focal (article from the Irish Times on Gaelport.com)

An Irishman's Diary (article from the Irish Times on Gaelport.com)

(Would you like to get this kind of press cutting on the day they are published by email? If yes send an email to eolas@gaelport.com with 'gearrthóga' in the subject line. Sample email  )

Barr

Top

Is Maith an Scéalaí An Aimsir

The Weather Is a Good Storyteller

Tá a fhios agam go mbíonn muintir na hÉireann ag caint faoin aimsir. Agus don chéad uair riamh an samhradh seo d'fhéadfá a rá gur fiú mar ábhar cainte é. Dhírigh Cogar isteach ar nathanna cainte a bhain leis an aimsir in eagrán eile. 

Cé go raibh na nathanna sin ag díriú ar dhrochaimsir tá mé ag déanamh go raibh siad úsáideach daoibh an "samhradh" seo. Agus mé ag scríobh an ailt seo tá an ghrian ag taitneamh agus mar sin tá nathanna na nuachtlitreach seo dírithe ar aimsir dheas agus mé dóchasach go dtiocfaidh feabhas ar an aimsir i mí Lúnasa.

Fear a bhfuil an t-iliomad nathanna cainte deasa agus úsáideacha aige i leith na haimsire ná TP Ó Conchúir as Baile na nGall i gCo. Chiarraí. Tá clú air mar réamhaisnéiseoir aimsire - is minic a chloistear ar an raidió é agus is fíorannamh a bhíonn dul amú air. Is trí mheán comharthaí sa dúlra timpeall air a dhéanann sé an aimsir a thuar agus bíonn sé i dteagmháil le réamhaisnéiseoirí eile timpeall na tíre. Nuair a labhair mé leis ag druidim le deireadh mhí Iúil bhí sé ag tuar feabhas ar an aimsir leathbhealach trí mhí Lúnasa.

Ach an rud is fearr faoi, mar aoi raidió, ná nuair a thosaíonn sé ag caint ar an ábhar is ar éigean ar féidir stop a chur leis! Is léir go bhfuil spéis as cuimse aige san ábhar agus é an-eolach go deo air. Déan teagmháil leis ag Teil: 00 353 (0)66 9155143 F. Póca: 00 353 (0)86 8191942
Ríomhphost: tp@gaeilgebeo.com.
Cuir ceist air freisin faoi na cúrsaí cultúrtha nua atá ar bun acu sa cheantar.

I know that Irish people talk about the weather. And for the first time ever you could say this year it was a chat-worthy topic. Cogar focused on idioms related to weather in a previous edition.

Although these idioms focussed on bad weather I reckon that they were probably useful during the "summer". While I am writing this article the sun is shining and so this month's idioms will focus on good weather. Ever the optimist, I hope the weather will improve in August.

A man who has a plethora of nice and useful idioms relating to weather is TP Ó Conchúir from Baile na nGall in Co. Kerry. He is well known as a weather forecaster - he is often heard on the radio and is rarely wrong. He forecasts the weather through signs in nature and he keeps in touch with other weather forecasters throughout the country. When I spoke to him towards the end of July he was predicting an improvement in the weather halfway through August.

But the best thing about him as a guest on radio is that once he gets going on the subject it's hard to get a word in! It is clear that he has a massive interest in the topic and he is very knowledgeable too. Contact him at Tel: 00 353 (0)66 9155143 Mob: 00 353 (0)86 8191942
Email: tp@gaeilgebeo.com.
Ask him as well about the new cultural courses that have been started in the area.

Barr

Top

Cumann Scríbhneoirí Óga na Gaeilge

Young Irish Writers Association

Cuireadh cumann ar bun do scríbhneoirí óga na Gaeilge le déanaí - do dhaoine óga ag tabhairt faoin gceird go gairmiúil agus iad siúd ag cur pinn le pár den chéad uair. Tá an cumann seo bunaithe ar mhúnla 'Scríbhneoirí Óga na Catalóinise', an t-aon chumann do scríbhneoirí óga san Eoraip. Teastaíonn ó chumann Scríbhneoirí Óga na Gaeilge an litríocht a chothú i measc na n-óg agus misneach a thabhairt do scríbhneoirí óga. Tá sé ar intinn ag an gcumann seo ceardlanna scríbhneoireachta chomh maith le himeachtaí eile a chur ar bun i rith na bliana. Le tamall anuas tá Ríona Nic Congáil gnóthach ag cothú poiblíochta don ghrúpa seo. Dá mbeadh spéis agat labhairt léi mar gheall ar do chlár féin déan teagmháil léi ag scribhneoiri.oga@gmail.com nó 087-7542239

An Irish-language young writers association has recently been established - for those who are professional writers and for those who are only beginning to write in Irish. This association is modelled on the Young Catalan Writers' Association, the only association of its kind in Europe. The Young Irish Writers' Association hopes to promote Irish literature amongst young people and to encourage writing. The association intends to organize writing workshops and other literary events during the year. Ríona Nic Congail has been busy courting publicity for this group in the last month and if you would be interested in having her on your own show contact her at scribhneoiri.oga@gmail.com or 087-7542239

Barr

Top

EUR82,300 Bronnta Ag Ealaín na Gaeltachta faoin Scéim Sparánachta

EUR82,300 awarded by Ealaín na Gaeltachta

Bunaíodh Ealaín na Gaeltachta Teo., fochomhlacht de chuid Údarás na Gaeltachta, i 1997 ar mhaithe le forbairt na nEalaíon Dúchasach agus Comhaimseartha sa Ghaeltacht agus le Plean Ealaíon don Ghaeltacht a chur i gcrích. An tÚdarás agus An Chomhairle Ealaíon a dhéanann cómhaoiniú ar an gcomhlacht seo.

Le déanaí, d'éirigh le naonúr déag ealaíontóirí Gaeltachta duaiseanna sparánachta a bhaint amach faoi Scéim Ealaín na Gaeltachta. Aithníonn an scéim seo tábhacht an ealaíontóra chruthaithigh atá lonnaithe sa Ghaeltacht.  EUR82,300  a bronnadh ar fad;  ochtar físealaíontóirí, seisear scríbhneoirí, seisear ceoltóirí/amhránaithe. Is é seo an tríú bliain an scéim seo a bheith á reáchtáil agus é mar aidhm leis deis a thabhairt don ealaíontóir aonair díriú isteach ar fhorbairt a dhéanamh ar a s(h)aothar féin.

Déan teagmháil le Mícheál Ó Fearraigh 074 95 603100 nó m.fearraigh@udaras.ie más spéis leat píosa a dhéanamh faoi Ealaín na Gaeltachta, a torthaí agus a pleananna. Gach seans go mbeidh sé ábalta tú a chur i dteagmháil le healaíontóir, le scríbhneoir nó le ceoltóir a d'fhéadfadh labhairt faoin gcaoi ar chabhraigh an sparánacht leo.

Ealaín na Gaeltachta Teo., a subsidiary of Údarás na Gaeltachta, was established in 1997 in order to develop the traditional and contemporary arts in an Gaeltacht and to implement an Arts Plan for An Ghaeltacht. This company is co-funded by the Arts Council and an tÚdarás.

Recently, nineteen Gaeltacht artists received bursaries under the Gaeltacht Arts Scheme. This scheme recognises the importance of the creative artist who is based in An Ghaeltacht. EUR82,300 was awarded in total: eight visual artists, six writers, six musicians/ singers. This is the third year the scheme has been run with the aim of allowing the individual artist the opportunity to focus on developing their own work.

Contact Micheál Ó Fearraigh 074 95603100 or m.fearraigh@udaras.ie if you are interested in doing a piece about Ealaín na Gaeltachta, its results and plans. There's a good chance that he will be able to put you in touch with an artist, writer or musician who could talk about how the bursary helped them.

Barr

Top


Barr / Top

Tuilleadh eolais ar fáil i gcónaí ar www.gaelport.com

Connacht

2007-08-15 oíche na bhfoghlaimeoirí, Club Árus na nGael, 45 Sráid Dominic, Gaillimh, [[Ar lean] / [More]]

Laighean

2007-08-24 go 2007-08-26 Fleadh Cheoil na hÉireann, An Tulach Mhor, Uíbh Fhailí, www.comhaltas.ie [[Ar lean] / [More]]

Mumhain

2007-08-16 go 2007-08-23 Draíocht na Faille Deirge, Chloichín, Co. Thiobraid Árann, [[Ar lean] / [More]]

2007-08-18 go 2007-08-25 Daonscoil na Mumhan, Coláiste na Rinne, Co. Port Láirge, http://www.daonscoil.com [[Ar lean] / [More]]

2007-08-19 go 2007-08-25 Scoil Samhraidh Merriman, Lios Dúin Bhearna, Co. an Chláir, http://www.merriman.ie [[Ar lean] / [More]]


Barr / Top

Tuilleadh eolais ar fáil i gcónaí ar www.gaelport.com

Is maith an cúnamh lá breá agus tá súil agam go mbeidh ceann nó dhó eile roimh dheireadh an tsamhraidh seo.

There's nothing like a fine day and I hope there will be one or two more before the end of the summer.

Iontas na n-iontas tá níos mó bealaí chun cur síos a dhéanamh ar dhrochaimsir i nGaeilge ná mar atá ar laethanta soineanta an tsamhraidh.

Surprise surprise there are more ways to describe bad weather in Irish than there are to describe the hazy days of summer.

Tá an ghrian ag scoilteadh na gcrann agus an préachán ag cur a theanga amach.

The sun is splitting the trees and the crow's tongue is hanging out. (In other words it is very hot.)

teas brothallach sweltering heat

Tá an aimsir meirbh The weather is very close, heavy

Lá croíúil - a day where there's a nice breeze
Briota/ Friota gaoithe - breeze

Oíche gan smúit - a cloudless night

Lá fionnuar - a cool day

Fuair mé dath na gréine - I got a tan

Is grianán na mban í - She's a little ray of sunshine

Níl aon rud níos fearr faoi rás na gréine - There is nothing better under the sun

Thug sibh an samhradh libh - You brought the summer with you.

Cad is ainm duit?

Conn Ó Muíneacháin.

Fuair tú maoiniú faoin scéim Fís agus Fuaim - céard dó? Déan cur síos dúinn ar an gclár/ ar an tsraith le do thoil.

Dheineas sraith raidió dar teideal An Líonra Sóisialta.  Bhí 59 clár beag gairid sa tsraith, gach ceann acu 12 nóiméad ar fhad.  Craoladh go laethúil iad ar an raidió, agus cuireadh gach ceann acu ar fáil mar phodchraoladh chomh maith ar an idirlíon.

Sraith oideachasúil a bhí i gceist a raibh sé de sprioc aici pobal na Gaeilge a chur ar an eolas faoi mheáin nua sóisialta an idirlín, leithéidí blaganna agus podchraoltaí, seomraí cainte agus cláir phlé, wiki-eanna, seirbhísí ceoil agus YouTube.

Agus cén fáth ar dhírigh tú ar an ábhar sin?

Tá pobal beag Gaeilgeoirí scaipthe ar fud an domhain atá ag baint an-úsáid as na huirlisí chun an Ghaeilge a choimeád beo acu féin.  Is é an aidhm a bhí agam ná aitheantas a fháil don phobal seo agus tuilleadh Gaeilgeoirí a mhealladh chun na líonraí sóisialta.


Cén stáisiún raidió ar ar craoladh do shaothar?

Ba é stáisiún pobail mac léinn na Gaillimhe, Flirt FM a chuir suim sa tionscnamh ar dtús agus is iad a d'urraigh an t-iarratas a seoladh chuig Coimisiún Craolacháin na hÉireann.  Ach chuir roinnt mhaith stáisiún eile suim ann ina dhiaidh sin agus faoin am a ndeachamar ar an aer bhí 7 stáisiún ar fad á chraoladh: Flirt FM, Raidió na Life, Clare FM, KCLR i gCeatharlach, Ocean FM i Sligeach, Wired FM i Luimneach agus Stáisiún Phobal Gaeilge Bhéal Feirste - Raidió Fáilte.  Thosaigh an tsraith ar an 25ú lá Meán Fómhair 2006 agus chríochnaigh sé ar an 15ú lá Nollaig.  Is féidir éisteacht le gach aon mhír den chlár i gcónaí, áfach: tá leaganacha podchraolta le híoslódáil saor in aisce ag http://www.anlionra.com

An mbíonn tú ag obair leis an stáisiún sin go hiondúil?

Is léiritheoir neamhspleách mé.  Léiríonn mo chomhlacht, Edgecast Media, cláir raidió do chraoltóirí éagsúla agus don idirlíon.

Tuilleadh eolais ar scéim maoinithe an BCI Fuaim agus Fís.

Inis dúinn faoi d'fhuaim agus d'fhís féin - cuir r-phost le d'fhreagraí chuig Roseanne ag cogar@gaelport.com

What's your name?

Conn Ó Muineacháin

You got funding from the Sound & Vision Scheme - what for? Describe the programme/ series please.

I did a radio series entitled An Líonra Sóisialta (The Social Network). There were 59 short programmes in the series, every one 12 minutes long. They were broadcast daily on the radio and all of them were made available on the internet as podcasts.

It was an educational series which aimed to inform the Irish Language Community about the new social media on the internet, such as blogs, podcasts, chatrooms and forums, wikis, music services and YouTube.

And why did you choose this subject?

There is a small community of Gaeilgeoirí spread out all over the world who are making great use of these tools in order to keep their own Irish alive. The aim was to get recognition for this community and to attract more Irish speakers to these social networks.

Which radio station broadcast your work?

It was the Galway student community radio station, Flirt FM, that first showed an interest in the project and they sponsored the application to the Broadcasting Commission of Ireland. But lots of other stations showed an interest in it after that and by the time we went on air there were 7 stations in all broadcasting them: Flirt FM, Raidió na Life, Clare FM, KCLR in Carlow, Ocean FM in Sligo, Wired FM in Limerick and Belfast's Irish Language Community Radio Station - Raidió Fáilte. The series started on 25th September 2006 and finished on 15th December. That said, all of the shows are always available to listen to: there are podcast versions available for download, free of charge at http://www.anlionra.com
 
Do you work with this station normally?

I'm an independent producer. My company, Edgecast Media, produces radio programmes for different broadcasters and for the internet.

More information about BCI's Sound and Vision funding scheme.

Tell us about your own Sound and your own Vision - send an e-mail with your answers to Roseanne at cogar@gaelport.com

Barr

Top

Céard is ainm duitse agus cad as duit agus cé leis a bhfuil tú ag craoladh?

Breandán Ó Scannaill is ainm dom. Is as an gClochán, Co. na Gaillimhe dom agus tá mé ag craoladh le Raidió Pobail Chonamara
Cé chomh fada is atá tú ag craoladh i nGaeilge?

Tá mé ag craoladh ar an stáisiún raidió seo ón uair a bunaíodh é dhá bhliain déag ó shin. Ní dhéanaimse gach clár i nGaeilge. Bíonn cúpla clár gach mí agus bíonn codanna de chláir eile i nGaeilge. Déanaimsed cláir dhátheangacha cheoil chlasaicigh agus snagcheoil.

Céard é an difríocht is mó, dar leat, idir craoladh i nGaeilge agus i mBéarla?

Bíonn an  Béarla ar bharr mo theanga agam ach caithfidh mé níos mó ullmhúcháin a dhéanamh i nGaeilge. Is sna hagallaimh is mó a bhraithim rud beag thíos leis. Uaireanta sna hagallaimh is ceist téarmaíochta nó canúna atá ann .i. nach mbeadh na focail chéanna agamsa ar rud is atá ag an duine atá faoi agallamh.


Cé hé nó hí an t-aoi is fearr a bhí ar an gclár agat?

Daoine a bhfuil Gaeilge mhaith acu - mar shampla bhí daoine ó Chonradh na Gaeilge i nGaillimh ar an gclár agus bhí an-chomhrá agam leo siúd. Ní raibh éinne nach raibh mé sásta labhairt leo i ndáiríre. Tá sé an-éasca caint le Éamon Ó Cuív i nGaeilge agus is aoi maith é mar sin.

Céard é an clár raidió is fearr leatsa?

Tá clár ceoil ag Caitríona Nic Giolla Phádraig ar an stáisiún s'againne agus tá an-bhailiúchán ceoil aici agus mar sin cloisim rudaí nua ar an gclár sin i gcónaí.

Tá clár ar Raidió Pobail Chonamara freisin ag Tanya Ní Chuirreáin agus bíonn a hiníon óg istigh léi. Mar sin bíonn an-chraic ann agus meascán de Ghaeilge agus de Bhéarla á labhairt acu. Tá an iníon aici timpeall a seacht nó mar sin. Bíonn sé sin ar siúl gach seachtain ar an Aoine.

Céard é an spreagadh is mó duitse agus tú i mbun craolta?

Is obair dheonach atá á dhéanamh againn agus tá níos mó saoirse agam chun mo rogha rud a dhéanamh. Tá an-mheascán de dhaoine, daoine ó gach cuid den phobal ann agus mar sin tá "buzz" ann. Sin an rud is mó a thugann spreagadh dom an "buzz". Tá sé cosúil le 'showbusiness' gan an brú. I raidió pobail níl an brú céanna ó fhógróirí agus is féidir linn díriú ar an bpobal.

What's your name, where are you from and who are you broadcasting with?

Breandán Ó Scannaill is my name. I'm from Clifden, Co Galway and I broadcast with Connemara Community Radio.

How long are you broadcasting in Irish?

I have been broadcasting with the station since it was founded 12 years ago. I don't do every show in Irish. There are a couple of programmes every month and parts of other shows are in Irish. I do bilingual classical and jazz music programmes.


What is the biggest difference, do you think, between broadcasting in Irish and in English?

I can talk off the top of my head in English; I need to do more preparation in Irish. It's in interviews mainly that I feel a little disadvantaged. Sometimes in interviews the issue is turn of phrase or dialect i.e. that I and the interviewee have a different way of saying the same thing.

Who was the best guest you ever had on your programme?

People who have good Irish - for example we had people from Conradh na Gaeilge in Galway on the programme and there was great chat with them. There's been no-one that I haven't enjoyed talking to, to be honest. It's very easy to talk to Éamon Ó Cuív in Irish, so he is a good guest.

What is your favourite radio programme?

Caítríona Nic Ghiolla Phádraig does a music programme on our station and she has a great collection of music, so I always hear something new on her show.

Tanya Ní Chuirreáin also has a programme on the station and her young daughter comes in with her. It is great fun and they speak a mix of Irish and English. Her daughter is about 7 or so. That's on every week on a Friday.

What is the biggest inspiration for you in your broadcasting?

The work we do is voluntary and we have more freedom to do our own thing. There's a big mix of people, people from every part of society, and so there's a real buzz. That's the thing that inspires me the most: the buzz. It's like showbusiness without the pressure. In community radio there isn't the same pressure from advertisers and so we can focus on the community

Barr

Top

Sound and Vision: Scéim Um Maoiniú Craolacháin - glaoch ar Iarratais Raidió

Sound and Vision: The Broadcasting Funding scheme: Call for Radio Applications

Tá Coimisiúin Craolacháin na hÉireann ag cur tús lena cúigiú babhta de Fuaim agus Fís agus iarrtar iarratais ó dhéantóirí cláir (léitheoirí, daoine aonair agus/nó craoltóirí) do chláir raidió le craoladh san am is mó éisteachta. Tá an scéim dírithe go sonrach ar thacú le cláir nua a léiriú a bhaineann le cultúr, le hoidhreacht agus le heispéireas na hÉireann don teilifís agus don raidió.

[Ar Lean]

The Broadcatsing Commission of Ireland is opening its fifth radio round of sound and vision and is currently seeking applications from programme makers (producers, individuals and /or broadcasters) for new radio programmes for broadcast during peak listening times. Sound and Vision is specifically designed to support the production of new programmes on Irish culture, language heritage and experience, for TV or radio.

[More]

Barr

Top

Síníonn BCI conradh le United Christian Broadcasters

BCI Signs Contract With United Christian Broadcasters

Tá fógartha ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann (BCI) go bhfuil conradh trí bliana sínithe aige le United Christian Broadcasters (Ireland) Ltd. i gcomhair soláthair seirbhís raidió ar shatailít a bheidh ar fáil ar ardán digiteach Sky i bPoblacht na hÉireann, i dTuaisceart Éireann, sa Ríocht Aontaithe agus i ndeisceart na hEorpa.

[Ar Lean]

The BCI has announced the signing of a three year contract with United Christian Broadcasters (Ireland) Limited for the provision of a satellite radio service, which will be available on the Sky digital platform in the Republic of Ireland, Northern Ireland, the United Kingdom and Western Europe. 

[More]

Barr

Top

Bronnann BCI breis is EUR143,000 trí scéim "New Adventures"

BCI Awards Over EUR143K Through New Adventures Scheme

D'fhógair Coimisiún Craolacháin na hÉireann go bhfuil foriomlán de EUR143,540 bronnta mar mhaoiniú ar chláir raidió tríd a scéim "New Adventures in Broadcasting". Athsheoladh an scéim mí Bealtaine seo caite agus tá sé mar aidhm ag an scéim forbairt clár raidió nuálaíoch agus ilchineálach a chur chun cinn.

[More]

The BCI has announced the award of programme funding for radio totaling EUR143,540 through its New Adventures in Broadcasting Scheme.   The Scheme, which was re-launched in May of this year, aims to promote the development of innovative and diverse radio programmes.

[More]

Barr

Top

PFD le dírú ar chraoltóireacht i mionteangacha agus teangacha reigiúnda

PFD 2007 to Focus on Issues in Regional or Minority Language Broadcasting

 Ó Eurolang.net

Tá Partnership for Diversity, príomhchomhdháil BETN, ag díriú isteach ar cheisteanna i gcraoltóireacht sna mionteangacha. Idir 26 - 29 Meán Fómhair beidh an chomhdháil ag tabhairt saineolaithe, idir chraoltóirí agus lucht léinn, go dtí Vigo di Fassa in Trentino i dtuaisceart na hIodáile i lár ceantair ina labhraítear Laidin.

[Ar Lean]

 From Eurolang.net

Partnership for Diversity (PfD 2007), EBLUL’s flagship conference, will this year explore issues in minority language broadcasting. The conference (26th-29th September) will gather a host of experts in the field, both broadcasters and academics, to the spectacular Alpine setting of Vigo di Fassa, Trentino, north Italy, set in the heart of the Latin-speaking region.

[More]

Barr

Top

PodCampaÉire

PodCampIreland

Tá grúpa podchraoltóirí ag eagrú PodCampIreland ar 29 Meán Fómhair 2007 i gCill Chainnigh. Is éard a bheidh ann ná neamhchomhdháil. Is é sin le rá má tá spéis agat freastal uirthi, ba chóir go mbeifeá ar an eolas nach dtarlóidh sí gan ionchur gníomhach uaitse.

Tagann gach rud ag neamhchomhdháil ó na rannpháirtithe.
Feicfidh tú go bhfuil neart daoine spéisiúla le freastal ar an bPodchampa agus roinnt díobh sásta a dtaithí agus a saineolas a roinnt le cách. Má tá spéis agat i bpodchraoladh nó má tá fonn ort tuilleadh a fháil amach faoi is deis ar dóigh é an PodChampa.

[More]

Podcamp Ireland will be an unconference. In other words: if you are interested in attending you should understand that it may not happen without your active participation. Everything about an unconference comes from the participants.

You will see that there are many interesting people planning to attend the Podcamp and many of them happy to share their experience and expertise with everyone. If you are interested in podcasting or if you would like to find out more about it PodCampIreland is a brilliant opportunity.

[More]

Barr

Top

Association of Irish Independent Radio Producers (AIRPI)

Association of Irish Independent Radio Producers (AIRPI)

Is é an AIRPI cumann nua náisiúnta atá bunaithe ag léiritheoirí raidió neamhspleácha chun forbairt léiriúcháin neamhspleách proifisiúnta a chur chin cinn in Éirinn. Is iad a n-aidhmeanna ná:
Fás agus forbairt léiriúchán raidió neamhspleách a chur chun cinn
Deiseanna líonraithe agus forbairt ghairmiúil a sholáthar do bhaill ar bhonn náisiúnta
Ionadaíocht a dhéanamh ar son léiritheoirí neamhspleácha

[Ar Lean]

AIRPI is a new national association set up by independent radio producers to promote the development of professional independent production in radio in Ireland. Their aims are to:
Promote the growth and development of independent radio production.
Provide networking and professional development opportunities to members on a national level.
Represent the issues and concerns of independent radio producers.
[More]

Barr

Top

COGAR - Nuachtlitir CCÉ | BCI Newsletter
Curtha ar fáil ag Gaelport.com & Coimisiún Craolacháin na hÉireann

Gaelport.com
COMHDHÁIL NÁISIÚNTA NA GAEILGE
Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, Éire
www.gaelport.com
eolas@gaelport.com
T: +353-1-679 4780
F: +353-1-6790214

Coimisiún Craolacháin na hÉireann
2-5 Warrington Place, Dublin 2.
www.bci.ie
info@bci.ie
T: +353 (0)1 676 0966.
F: +353 (0)1 676 0948

Is í an aidhm atá leis an nuachtlitir leictreonach mhiosúil, Cogar, ná abhar reatha áitiúl a sheoladh díreach chucu siúd atá á lorg agus úsáid na Gaeilge ar an raidió a fhorbairt.

Is iad Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Coimisiún Craolacháin na hÉireann atá i mbun Cogar.

The aim of this monthly electronic newsletter, Cogar, is to deliver local current content straight to those who are looking for it and to develop the use of Irish on the radio.

Cogar is an initiative of the Broadcasting Commission of Ireland and Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge

.

AISEOLAS / FEEDBACK: cogar@gaelport.com

%%TRACKER%%

Ag teacht chugat ó
Coming to you from

BCI Comhdáil Foras na Gaeilge