Eagrán / Edition 5 - 04 09 2007

Trasna na dtonnta

My bonnie lies over the ocean

Beirt fhilí, ceoltóir, amhránaí, fraoch, fuisce agus Garbhchríocha na hAlban: tá an liosta sin cosúil lena mbeadh i gclár teilifíse nó i ngearrthóg scannáin. Ach is cur síos an-ghonta é ar "An Chuairt". Gach bliain eagraíonn Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge "An Chuairt" i gcomhar le Comhairle nan Leabhraichean in Albain. Tugann beirt fhilí, ceoltóir agus amhránaí cuairt ar cheantar ar leith in Albain, ag léamh filíochta agus ag casadh amhrán i dteannta filí agus ceoltóirí áitiúla ar son mhuintir na háite.

Idir 24 agus 29 Meán Fómhair seo chugainn beidh Gabriel Rosenstock, file, Simon Ó Faoláin, file, Áine Uí Cheallaigh, amhránaí agus Cormac DeBarra, cruitire ag taisteal timpeall cheantar an Rois in Albain. Beidh oícheanta filíochta agus ceoil ar siúl in Ulapul, Geàrrloch, Ploc Loch Aillse agus Inbhir Nis. Agus ansin san Earrach déanfar amhlaidh in Éirinn, ach tuilleadh faoi sin an bhliain seo chugainn...!

Is scéim Cheilteach sheanbhunaithe thábhachtach í An Chuairt a bunaíodh i 1970, a bhfuil meas mór ag muintir na Gaeilge agus na Gàidhlige uirthi, go háirithe ag lucht na n-ealaíon, filí, ceoltóirí, agus amhránaithe. I measc na bhfilí agus na gceoltóirí mór le rá a ghlac páirt sa Chuairt cheana bhí Somhairle MacGill Eain, Louis de Paor, Máirtín Ó Direáin, Caitlín Maude, Máiréad Ní Mhaonaigh, Seosamh Mac an Iomaire, Cathal Ó Searcaigh, Mairéad Ní Mhaonaigh, Iain Mac a'Ghobhainn, Cairstíona Primrose, Aonghas Padraig Caimbeul, agus Floraidh Nic Neill (tá liosta iomlán de na rannpháirtithe ar fáil anseo.)

Más spéis libh mír a dhéanamh ar an gcamchuairt ar leith seo ní gá ach teagmháil a dhéanamh liomsa, Roseanne Smith, anseo sa Chomhdháil ag 01 6794780 nó 087 222 3614 nó cogar@gaelport.com. Beidh mise ag taisteal leis na filí agus ceoltóirí agus mar sin más maith libh tuairisc ón mbóthar labhair liom chun na socruithe a dhéanamh! Más fearr libh labhairt le comhghleacaí liom in Albain nó le duine de na rannpháirtithe déan teagmháil liom.

Two poets, a musician, a singer, heather, whiskey and the Highlands of Scotland: sounds like the ingredients of a reality tv show or a film blurb. But it's a short description of "An Chuairt". Every year Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge organises "An Chuairt" with the Gaelic Books Council in Scotland. Two poets, a musician and a singer visit a region of Scotland to read poetry and make music with local poets and musicians for the people in the area. Between 24 and 29 September next Gabriel Rosenstock, poet, Simon Ó Faoláin, poet, Áine Uí Cheallaigh, singer and Cormac DeBarra, harpist will be travelling around Ross-shire in Scotland. There will be an evening of poetry and music in Ullapool, Gairloch, Plockton and Inverness. And then in Spring similar happens in the other direction but more about that next year...!

An Chuairt, which began in 1970, is a well established and important Celtic scheme, which is well respected among the Irish Language and Scots Gaelic speaking communities, especially in artistic circles among poets, musicians and singers. Among the reknowned poets and musicians to take part in "An Chuairt" were Somhairle MacGill Eain, Louis de Paor, Máirtín Ó Direáin, Caitlín Maude, Máiréad Ní Mhaonaigh, Seosamh Mac an Iomaire, Cathal Ó Searcaigh, Iain Mac a'Ghobhainn, Cairstíona Primrose, Aonghas Padraig Caimbeul, and Floraidh Nic Neill (a complete list is available here.)

If you would like to do a piece about this unique tour all you have to do is contact me, Roseanne Smith, here in An Chomhdháil at 01 679 4780 or 087 222 3614 or cogar@gaelport.com. I will be travelling with the poets and musicians so if you would like a report "live from Scotland" just contact me to make the arrangements. If you would prefer to speak to a colleague in Scotland or one of the participants just let me know.

Barr

Top

Piperlink - bí i do shaineolaí ar an bpíb uilleann

Piperlink - All you'll ever need to know about the Uilleann Pipes

Fiafraigh d'éinne céard í an uirlis cheoil atá ina shiombail de cheol na hÉireann sa lá atá inniu an agus an freagra a thabharfar ort ná an phíb uillinn. Ceoltóirí Chualann Sheáin Uí Riada, The Chieftains, Planxty, The Bothy Band, Moving Hearts - tá an phíb i gcroílár a gceoil ar fad. Cén fáth?

Tá stádas ar leith timpeall na cruinne ag an bpíb toisc go bhfuil fuaim ar leith aici agus toisc píobairí na haoise seo caite. Ach cé mhéad i ndáiríre atá ar eolas again faoin bpíb mhealltach?

Ach anois le Piperlink, ceolchoirm agus léacht idirghníomhach, ar chamchuairt timpeall na tíre san Fhómhair is féidir tuilleadh a fháil amach.

I bhfocail an tsárbhéaloideasóra Seán Donnelly, inseoidh Piperlink scéal mealltach na píbe uilleann agus conas mar a d'éirigh léi an méad seo tábhachta agus tionchair a bheith aici ar cheol na tíre.

Mar chroílár an aistir cheolmhair seo beidh cur i láthair beo ó bheirt phíobairí iomráiteacha na linne seo. Is iad Seán Potts agus Seán McKeon a chuirfidh tús leis sa chéad seachtain ó 4 Meán Fómhair in Ionad an Bhlascaoid Mhóir i gCorca Dhuibhne. Beidh siad ag míniú gach rud faoin uirlis féin agus tabharfaidh siad deis d'éinne sa lucht féachana triail a bhaint aisti má tá siad cróga go leor!

Beidh beirt ag cur na píbe i láthair gach oíche agus beidh Piperlink ag tabhairt deis éisteachta do Mick O'Brien, Tommy Keane, Donnacha Dwyer, Jimmy O'Brien Moran, Emmett Gill, Peter Browne agus Éanna Ó Cróinín.

Is iad Na Píobairí Uilleann atá ag eagrú Piperlink mar chuid de Thurgnamh na Camchuairte de chuid na Comhairle Ealaíon. Is í Muireann Nic Amhlaoibh, atá mar bhall den bhanna ceannródaíoch Danú agus ceann de na ceoltóirí traidisiúnta is iomráití sa tír, a bheidh mar láithreoir agus beidh sí ag canadh in éineacht leis na píobairí freisin le linn na hócáide ealaíonta seo. Tá na dátaí ar fad le feiceáil thíos sa mhír "Ag teacht aníos"

Tá Gaeilge líofa ag roinnt mhaith de rannpháirtithe na camchuairte agus tá fáilte romhaibh teagmháil a dhéanamh le riarthóir na bPíobairí Uileann, Gerry Lyons, chun agallamh a eagrú ach fógra a thabhairt dó. Déan teagmháil leis ag (01) 8730093 nó info@pipers.ie. Tá Gaeilge líofa freisin ag Alastar Mac Aongusa atá i mbun Thurgnamh na Camchuairte. Má tá tuilleadh eolais uaibh faoi sin déan teagmháil leis ag (01) 6778084 nó info@thetouringexperiment.ie.

www.pipers.ie

Ask anyone what instrument symbolises Irish music today and they'll tell you - the uilleann pipes. Seán Ó Riada's Ceoltóirí Chualann, The Chieftains, Planxty, The Bothy Band, Moving Hearts - all have the pipes as their core instrument. Why?

The unique sound of the pipes has given them iconic status around the world thanks to the great exponents of the past century. But how much do we really know about this fascinating and beguiling instrument?

Now you can find out when Piperlink, an interactive lecture and performance experience, visits venues all over the country during September and October.

In the hands of eminent folklorist Seán Donnelly, Piperlink tells the fascinating story of the uilleann pipes and how they've become so important and influential.

Central to this audiovisual journey will be live performances from two leading exponents of the uilleann pipes. Seán Potts and Seán McKeon head the first week of the tour starting on Tuesday September 4 in the Blasket Centre in West Kerry and both pipers will also be on hand to explain the instrument in great detail and help those in the audience brave enough to have a go!

Two pipers will perform each night and Piperlink will showcase the talents of Mick O'Brien, Tommy Keane, Donnacha Dwyer, Jimmy O'Brien Moran, Emmett Gill, Peter Browne and Éanna Ó Cróinín.

Piperlink, which is organised by Na Píobairí Uilleann as a research partner in the Arts Council Touring Experiment, will be presented by Muireann Nic Amhlaoibh, a member of leading band Danú and one of the country's best known traditional singers who will also perform with the pipers during this engaging and unique artistic event. All the dates are listed below in the "Coming Up" section.

Many of the participants of the tour have fluent Irish and you are welcome to contact the administrator of Na Píobairí Uilleann, Gerry Lyons to organise an interview but just give him some notice. Contact him at (01) 8730093 or info@pipers.ie. Alastas Mac Aongusa who is involved in the Touring Experiment also has fluent Irish if you would like more information about that. Contact him at (01) 6778084 or info@thetouringexperiment.ie.

www.pipers.ie

Barr

Top

Bí réidh don fhéile Ghaeilge is mó

Be Oireachtas-ready!

Ag trácht ar chúrsaí ceoil agus cultúir seo an t-am le do lóistín a chur in áirithe d'Oireachtas na Samhna. Mór-imeacht na bliana ceoil, beidh sé ar siúl i mbliana i gCathair na Mart, Co. Maigh Eo idir 1 agus 3 Samhain 2007.

Is é 15 Meán Fómhair an spriocdháta d’iontrálacha sna comórtais ar fad idir scéalaíocht, agallaimh beirte, lúibíní, amhránaíocht ar an sean-nós, agus rince ar an sean-nós. Tá an clár iomlán ar fáil ar www.antoireachtas.ie nó mar leabhrán ó 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, Teil: (01) 4753857 Facs: 01 4758767 eolas@antoireachtas.ie.

www.antoireachtas.ie

And writing about all things musical and cultural now is the time to book your accommodation for the November Oireachtas. A massive event in the musical year, it will take place in Westport, Co. Mayo this year between 1 and 3 November 2007.

15 September is the deadline for entries in all the competitions including among others storytelling, "agallaimh beirte" (a traditional spoken art in the form of improvised dialogue) "lúibíní" (another traditional art form which is a sung duet usually of a topical nature), traditional singing and dancing. The programme can be found at www.antoireachtas.ie or as a booklet from 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, Tel : (01) 4753857 Fax: 01 4758767 eolas@antoireachtas.ie.

www.antoireachtas.ie

Barr

Top

Oícheanta Geimhridh ag druidim linn - bain fóir astu

Winter nights are drawing in - make the most of them

Seo an t-am den bhliain a dtugann an-chuid daoine faoi chúrsaí oíche agus bíonn cúrsaí Ghaeilge san áireamh. Bíonn fonn ar dhaoine áirithe snas a chur ar a gcuid Gaeilge ar mhaithe lena bpáistí atá ag tosú i nGaelscoil mar shampla agus tá daoine eile atá á foghlaim ón scríoblíne.

Le cúpla bliain anuas tá breis luacha á chur ar fáil acu siúd atá ag reáchtáil na gcúrsaí seo agus iad ag tairiscint Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) dá ndaltaí. Is fiú go mór a leithéid de cháilíocht. Tá sé aitheanta fud fad na hEorpa agus mar shampla glacann roinnt comhlachtaí poiblí leis mar cháilíocht dóibh siúd atá ag cur seirbhísí ar fáil trí mheán na Gaeilge. Is córas rangaithe atá ann le leibhéal ann do chách d’idir dhearbhthosaitheoirí is chainteoirí líofa. Gaeilge líofa: céim ar chéim an mana atá acu.

Más spéis leat mír a dhéanamh faoi TEG déan teagmháil le PJ Mac Gabhann in Ionad na dTeangacha in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad ag 01 7086517 nó info@teg.ie. Beidh seisean in ann tuilleadh eolais a thabhairt duit faoi chúrsaí i do cheantar féin atá ag tairiscint TEG.

www.teg.ie

This is the time of year when many people start evening courses and Irish language courses are no exception. Some people want to brush up on their Irish because their children are starting in a Gaelscoil for example and other people who are learning it from scratch.

In recent years those who are running courses are giving added value to learners by offering Teastas Eorpach na Gaeilge (The European Certificate in Irish TEG) to their students. This is a very worthwhile qualification. It is recognised throughout Europe and for example many public bodies accept it as a qualification for those wishing to make their services available in Irish. It's a graded system with a level for everyone from the absolute beginner to the fluent speaker. Fluent Irish: step by step is their motto.

If you would like to do a piece about TEG contact PJ Mac Gabhann in Ionad na dTeangacha in NUI Maynooth at 01 7086517 or info@teg.ie. He will be able to give you further information about courses in your area that are offering TEG.

www.teg.ie

Barr

Top

Fáiltíonn Gaelscoileanna Teo Roimh Oscailt na Scoileanna Lán-ghaeilge nua Meán Fómhair, 2007

Gaelscoileanna Teo Welcomes the Opening of New Irish- Medium Schools September, 2007

Fáiltíonn GAELSCOILEANNA TEO. roimh oscailt 4 bhunscoil lán-Ghaeilge agus 4 iarbhunscoil lán-Ghaeilge mí Meán Fómhair 2007

[Ar lean]

GAELSCOILEANNA TEO. welcomes the opening of four

[More]

Nioclás Tóibín: Amhraín Aneas

Nioclás Tóibín: Amhraín Aneas

Cnuasach amhráin atá anseo, ó mhór-amhránaí na Rinne, Nioclás Tóibín,
‘Rí amhránaí Éireann', mar a thug Nioclás Mac Craith air.

Bhuaigh sé príomhdhuais an Oireachtais don sean nós san

[Ar lean]

This CD comprises a collection of songs, from one of the major sean nós singers from the An Rinn Gaeltacht in Co. Waterford, Nioclás Tóibín, ‘Rí amhránaí Éireann' ‘The King of Irish Singers', as Ni

[More]

Dioplóma i Scileanna Aistriúcháin ag OÉ Gaillimh i gCorca Dhuibhne

Diploma in Translation skills in Corca Dhuibhne West Kerry Announced by NUI Galway

Tá sé fógartha ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh go bhfuil cúrsa Dioplóma i Scileanna Aistriúcháin le tosnú i gCorca Dhuibhne an mhí seo chugainn. Cúrsa páirta

[Ar lean]

Acadamh na hOllscoilaíochta in University College, Galway have announced that a new Diploma in translation skills will take commence in Corca Dhuibhne in West Kerry next month.  This is a part

[More]

Scéim Teanga aontaithe le Údaráis Áitiúla an Chláir

Irish Language Scheme agreed with Clare Local Authorities

Tá an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív, T.D., tar éis an chéad scéim teanga de chuid Údarás Áitiúla an Chláir a dheimhniú faoi alt 11 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

[Ar lean]

The Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, Éamon Ó Cuív, T.D. has confirmed the first language scheme of the Clare Local Authorities under section 11 of the Official Languages Act 200

[More]


Barr / Top

Tuilleadh eolais ar fáil i gcónaí ar www.gaelport.com

Connacht

2007-09-05 oíche na bhfoghlaimeoirí, Club Árus na nGael, 45 Sráid Dominic, Gaillimh, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-08 Ceolchoirm Mhór, Seanscoil Sailearna, Co na Gaillimhe, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-15 Ranganna Oíche in Ionad na hEalaíona, Gaillimh , Ionad na hEalaíona,Sráid Dominic, Gaillimh, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-28 Piperlink: Cuairt na hÉireann a thabhairt ar bhaile gar duit!, Coleman Centre, Goirtín , Co. an Shligigh, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-29 Piperlink: Cuairt na hÉireann a thabhairt ar bhaile gar duit!, Áras na nGael, Sráid Dominic, An Gaillimh, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-30 Piperlink: cuairt na HÉireann a thabhairt ar bhaile gar duit!, Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead, Co Mhaigh Eo, [[Ar lean] / [More]]

Laighean

2007-09-06 Club an Bhéil Binn ag tosnú don bhFómhar arís, Ionad Seolóireachta, An Chéibh, Bré, Co Chill Mhantáin, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-11 Clárú don gcúrsa sa Teicneolaíocht Faisnéise agus Feidhmiúcháin ríomhairí, DIT, Sraid Chaoimhín, Baile Átha Cliath 8, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-14 Piperlink: cuairt na hÉireann a thabhairt ar bhaile gar duit!, The Courthouse, Tigh na hÉalla, Co Chill Mhantáin, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-14 Oíche Cultúrtha Bhaile Átha Cliath , Baile Átha Cliath, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-16 Piperlink: cuairt na hÉireann a thabhairt ar bhaile gar duit!, Séamus Ennis Centre, An Aill, Átha Cliath, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-17 Seoladh 5 cnuasach filíochta nua, Eaglas Úinitéirigh 112 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-20 Piperlink: cuairt na hÉireann a thabhairt ar bhaile gar duit!, Millmount Centre, Droichead Átha, An lú, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-21 Piperlink:cuairt na hÉireann a thabhairt ar bhaile gar duit!, Maudabawn Centre, Muinchille, Contae an Chabháin, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-22 Piperlink: cuairt na hÉireann a thabhairt ar bhaile gar duit!, NPU, Sráid Henrietta, Átha Cliath, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-23 Piperlink:Cuairt na hÉireanna a thabhairt ar bhaile gar duit!, Piperlink at Birr Arts Centre, Biorra, Co. Uíbh Fháilí, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-26 Piperlink: Cuairt na hÉireann a thabhairt ar bhaile gar duit!, Dúndealgan I.T., Dún Dealgan, An Lú, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-25 Ranganna Gaeilge i mBaile Átha Cliath an Fómhar seo, 40 Sráid Mhic Liam Uachtar, Baile Átha Cliath 2, http://www.lanuagewise.ie/irish.html [[Ar lean] / [More]]

2007-09-27 Club Sult, The Vaults in aice le Stáisúin Traenach Uí Chonghaile, Baile Átha Cliath, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-29 Éigse Amra Chaluim Chille, Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath 8, http://www.colmcille.net [[Ar lean] / [More]]

Mumhain

2007-09-06 Piperlink:Cuairt na HÉireann a thabhairt do bhaile gar duit!, St Johns Theatre, Lios Tuathail Co. Chiarraí, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-07 Piperlink: Cuairt na hÉireann a thabhairt ar bhaile gar duit!, Triskel Arts Centre, Cathair Chorcaí, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-08 Piperlink: cuairt na hÉireann a thabhairt ar bhaile gar duit!, Tigh Roy, Gleann Eatharlaí, Co. Tiobriad Árainn, [[Ar lean] / [More]]

2007-09-11 go 2007-09-13 Cúrsa Oiliúna san Fhoclóireacht Dhátheangach, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, www.focloir.ie/ceardfocl [[Ar lean] / [More]]

Connacht

2007-09-19 Piperlink: cuairt na hÉireann a thabhairt ar bhaile gar duit!, The Dock, Cora Droma Rúisc, Liatroim, [[Ar lean] / [More]]

Mumhain

2007-10-12 go 2007-10-14 Tionól an Fhómhair 2007, Port Láirge, Port Láirge, www.waterfordcoco.ie [[Ar lean] / [More]]

Ulaidh

2007-09-15 Piperlink: cuairt na hÉireann a thabhairt ar bhaile gar duit!, , [[Ar lean] / [More]]

2007-09-27 Piperlink: Cuairt na hÉireann a thabhairt ar bhaile gar duit!, An Cultúrlann, Bóthar na bhFál, Béal Feirste, [[Ar lean] / [More]]

2007-10-09 go 2007-10-13 Gruagairí le Dave Duggan, Amharchlann Siobhán Mckenna, Cultúrlann McAdam Ó Fiach, 216 Bóthar na bhFál, Béal Feirste, [[Ar lean] / [More]]


Barr / Top

Tuilleadh eolais ar fáil i gcónaí ar www.gaelport.com

Má shocraíonn tú ar phíosa a dhéanamh faoi cheol mar atá luaite thuas is fiú breathnú siar ar an ngluais a rinneamar le linn an Oireachtais dhá bhliain ó shin.

If you decide to de a piece about music as mentioned above it's well worth looking back on the glossary we put together during an tOireachtas two years ago.


Agus na daltaí scoile ar fad ag cur tús le bliain eile scoile, cheap mé go mbeadh sé oiriúnach díriú ar roinnt nathanna cainte a bhain leis an gcairdeas agus an naimhdeas a thagann leis, uaireanta, i saol déagóirí.

With all the school students starting another school year, I thought it would be suitable to focus on some terms about friendship and the enmity that sometimes goes hand in hand with it in teenagers' lives.


Dlúthchara/ cara cléibh - best friend

Tá mé an-mhór leis/ léi - I am great friends with him/ her

Céadsearc - First love

iar-bhuachaill/ -chailín - ex boy- / girlfriend


Seo an saghas ruda a déarfadh do mhamaí leat nuair a bhriseadh do chroí
This is the kind of thing your mammy would say when your heart was broken

Níl aon seanstoca nach bhfaigheann seanbhróg - there's someone for everyone

Tá breac san abhainn chomh maith is a gabhadh fós
There are plenty more fish in the sea


Conas mar atá tú ag socrú isteach sa scoil nua? How are you settling into the new school?

Aithnítear cara i gcruatan
A friend in need is a friend indeed

Tá cara sa chúirt aige ann - he has influence there

bulaíocht/ bobaireacht - bullying
Duine a chiapadh; cos ar bholg a imirt ar duine; ansmacht a chuir ar dhuine - To bully someone

Córas frithbhulaíochta - Anti-bullying policy

gan chara gan chompánach  (Cathal Gan Chairde )- completely friendless (Billy No Mates)

é a mharú san ubh - nip it in the bud

Chuaigh siad ó chaidreamh orm - I have lost touch with them

Coinním i dteagmháil leo - I keep in touch with them

Cad is ainm duit?
Muiris Ó Fiannachta

Fuair tú maoiniú faoin scéim Fís agus Fuaim - céard dó? Déan cur síos dúinn ar an gclár/ ar an tsraith le do thoil.
Fuair mé maoiniú do shraith raidió d'ocht gclár faisnéise mar gheall ar sheanfhéilte na hÉireann - leithéidí Imbolc, Bealtaine, Lúnasa, Samhain agus mar sin de.  "Féilte" ab ainm don tsraith.

Agus cén fáth ar dhírigh tú ar an ábhar sin?
Ón am a bhí mé an-óg mé féin bhí an-suim go deo agam i mbéaloideas agus i stair ársa na tíre seo.  Is dócha gur músclaíodh gné faoi leith den tsuim sin arís nuair a d'fhreastail mé ar chúrsa mar gheall ar litríocht na Sean-Ghaeilge leis an Dr. Muireann Ní Bhrollacháin mar chuid de mo chúrsa céime sa Ghaeilge agus mé ar an ollscoil i Má Nuad roinnt blianta ó shin.  Chuir mé spéis faoi leith sa tslí a cuireadh cruth Críostaíochta ar thraidisiúin Ghaelacha a mhair in Éirinn i bhfad sula raibh aon chaint ar Chríost ná ar Dhia uilechumhachtach agus cheap mé gur rud é nach bhfuil ar eolas ag mórán daoine i gcoitinne agus go mbeadh sé suimiúil cláir a dhéanamh mar gheall ar an stair a bhaineann le mórán de na traidisiúin atá fós againn in Éirinn sa lá atá inniu ann.

Cén stáisiún raidió ar a craoladh do shaothar?
Ar Raidió na Life.

An mbíonn tú ag obair leis an stáisiún sin go hiondúil?
Bhí mé ag obair mar Reachtaire Clár lánaimseartha leis an stáisiún nuair a chuir mé isteach ar an maoiniú don tsraith, ach d'fhág mé le dul ag obair le RTÉ nuair a bhí an tsraith leathbhealach tríd an ocht gclár.  Táim díreach tar éis filleadh ar an stáisiún in athuair, ámh - mar Bhainisteoir ar Raidió na Life.

What's your name?
Muiris Ó Fiannachta

You got funding from the Sound & Vision Scheme - what for? Describe the programme/ series please.
I got funding for a radio series of eight documentary programmes about the old Irish festivals  - such as Imbolc, Bealtaine, Lúnasa, Samhain and so on. The series was called "Féilte".

And why did you choose this subject?
Since I was very young I was very interested in folklore and in the country's ancient history. I think some of that interest was re-awakened when I did a course in Old Irish Literature with Dr. Muireann Ní Bhrollacháin as part of my degree course in Irish while I was at university in Maynooth a few years ago. I was particularly interested in the way in which a Christian form was foisted on Irish traditions that had been around a long time before there was talk of Christ or an omnipotent God and I thought it was something that not many people might know about and that it would be interesting to do programmes about the history of many of the traditions that we still have in Ireland.

Which radio station broadcast your work?
Raidió na Life

Do you work with this station normally?
I was working as a full time programmes controller with the station when I applied for funding for the series, but I left to go and work for RTÉ when the series was halfway through the eight shows. I've just returned to the station again, however - as Manager of Raidió na Life.

Barr

Top

Figiúirí JNLR eisithe don tréimhse Iúil 2006 - Meitheamh 2007

JNLR Figures for July 2006 - June 2007 Released

Eisíodh torthaí ó shuirbhé JNLR/TNSmrbi don tréimhse Iúil 2006 - Meitheamh 2007 ag deireadh mhí Lúnasa. Is léir ó na torthaí go mbíonn 85% de dhaoine fásta ag éisteacht go laethúil le meascán de raidió ó stáisiúin náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla fud fad na tíre.

[Ar lean]

Results from the JNLR/TNSmrbi survey for the period July 2006-June 2007 were released at the end of August. The survey results indicate that 85% of the adult population were listening daily to a mix of national, regional and local radio throughout the country.

[More]

Barr

Top

Bronnann an BCI beagnach EUR1m tríd an scéim Fuaim agus Fís

BCI awards almost EUR1m to radio through Sound & Vision Scheme

D'fhógair Coimisiún Craolacháin na hÉireann le déanaí gur bhronn siad EUR945,000 i gcomhair cláir raidió sa cheathrú babhta den scéim Fuaim agus Fís, an scéim maoinithe do chraoltóireacht. Tá EUR3.022m in iomlán infheistithe i dtionscnaimh raidió ó tosaíodh an scéim.

[Ar lean]


 

The Broadcasting Commission of Ireland (BCI) has recently announced the award of EUR954,000 for radio programming in the fourth round of Sound & Vision, the Broadcasting Funding Scheme. Overall EUR3.022m has been invested in radio projects since the scheme’s inception

[More]

Barr

Top

Gaelpod.com beo

Gaelpod.com live

Tá Gaelpod.com, podseinnteoir ar líne agus podchraoladh na Gaeilge anois ar fáil dóibh siúd ar spéis leo éisteacht le cláir i nGaeilge. Is áis iontach é seo don chraoltóir le Gaeilge, go háirithe iad siúd a bhfuil clár comhrá acu.

Má tá clár faisnéise nó clár comhrá agat ar mhaith leat lucht éisteachta idirnáisiúnta a tharraingt isteach ann ní gá duit ach MP3 a sheoladh chuig cogar@gaelport.com agus má tá lógó stáisiúin agat caith sin isteach freisin. Má tharlaíonn sé go bhfuil ceol teagmhasach nó níos lú ná 30 soicind de phíosa ceoil sa chlár nó go bhfuil cead faighte agat an píosa ceoil a phodchraoladh seol ar aghaidh é!

Déan teagmháil liom, Roseanne Smith, chun na mionsonraí a phlé inniu ag 01 6794780 nó cogar@gaelport.com.

Is cuid de sheirbhísí leictreonacha Gaelport.com é Gaelpod.

www.gaelpod.com

Gaelpod.com, an online podplayer and Irish Language podcast is now available to those who would like to listen to programmes in Irish. This is a great resource for Irish Language broadcasters, especially those who have talk shows.

If you would like to attract an international audience to your documentary or talk show all you have to do is send an MP3 of it to cogar@gaelport.com and if you have your station logo sure throw that in as well. If your programme has incidental music or less than 30 seconds of a piece of music or if you have permission to podcast the piece of music send it on!

Contact me, Roseanne Smith, today to work out the details at 01 6794780 or cogar@gaelport.com.

Gaelpod is one of Gaelport.com's electronic services.

www.gaelpod.com

Barr

Top

COGAR - Nuachtlitir CCÉ | BCI Newsletter
Curtha ar fáil ag Gaelport.com & Coimisiún Craolacháin na hÉireann

Gaelport.com
COMHDHÁIL NÁISIÚNTA NA GAEILGE
Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2, Éire
www.gaelport.com
eolas@gaelport.com
T: +353-1-679 4780
F: +353-1-6790214

Coimisiún Craolacháin na hÉireann
2-5 Warrington Place, Dublin 2.
www.bci.ie
info@bci.ie
T: +353 (0)1 676 0966.
F: +353 (0)1 676 0948

Is í an aidhm atá leis an nuachtlitir leictreonach mhiosúil, Cogar, ná abhar reatha áitiúl a sheoladh díreach chucu siúd atá á lorg agus úsáid na Gaeilge ar an raidió a fhorbairt.

Is iad Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Coimisiún Craolacháin na hÉireann atá i mbun Cogar.

The aim of this monthly electronic newsletter, Cogar, is to deliver local current content straight to those who are looking for it and to develop the use of Irish on the radio.

Cogar is an initiative of the Broadcasting Commission of Ireland and Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge

.

AISEOLAS / FEEDBACK: cogar@gaelport.com

%%TRACKER%%

Ag teacht chugat ó
Coming to you from

BCI Comhdáil Foras na Gaeilge